DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Corpus Delicti

Overval op de pastorie van Marienberg 1742

RHCL  Maastricht  LvO 2402

 


Ingevolge van decrete van heden door deese weth gegeven, is, behoirlijck gearresteert ende gedaeght sijnde, gecompareert Anne Sophie Werden sustere van den heere Wilhelmus Josephus Werden pastoir tot Marienberg. Diewelcke ondervraeght ende geexamineert sijnde over den inbreuck, schroemelijcke knevellerije en diefstael gebeurt den 20. februarij van den jaere 1742 op de pastorije van Marienberg bij dito heere Pastoir, heeft, naer dien sij in handen van den schepen Boijmans den behoirlijcken Eede uuijtgesworen heeft, gedeclareert ende gedeponeert als volgt, te weeten:

dat op dito 20 februarij 's avonts ontrent negen uuijren sij comparante wilde buijten op den misthof van geseijde pastorije gaen. Daetelijck soo haest sij buijten gecoomen was, uuijt den stael of't backhuijs onder de porte aldaer staende gesprongen waeren veele manspersoonen - sonder dat sij comparante den nomber daervan weet te specificieren,- die welcke haer soo daetelijck aengegrepen hebben ende met haer getammelt waeren tot in de keucken, haer altoos met stooten en slaegen jammerlijck tracterende, gelijck oock hunne meijt Barbe. Dat dieselve schelmen doens haar ende de geseijde meijt in den keller afgestooten hadden ende aldaer aen handen en voeten gebonden. Dat dieselve of eenigen dier doens de deure van de caemer van d'Heer pastoir, haare comparante broeder, die welcke toegeschalt ende gesloeten was, met een groef houdt opgeloopen hadden. Ende de selve deure geforceert sijnde, dat gemelde dieven soo daetelijcks haaren heere broeder, -gelijck sij van den selven dieselve nachte vernomen hadde,- op sijne bedde, naer dienselven aen hun alle sleutels hadde moeten uuijt[reesten?], geworpen ende oock aen handen ende voeten gebonden hadden. Dat dieselve schelmen boven veele quade tractementen aen haer aengedaen als hebbende willen, aen haer comparante den hals afsnijden, item gedreijt hebbende op allerhande maniere te branden ende te schenden om dat sij soude seggen waer haer ende haerer Broeders gelt ende andere goede effecten waeren.

Doens alles beste uuijt den huijse gestoolen ende gedraegen hadden, als te weeten aen Kercke saecken eenen Kelck, den beste Kassupel der Kercke aldaer, twee alfden ende een nieuw Rockelijn met kanten beset. Item aen gelt van haar ontrent twee pistollen, van de meijt voors. ontrent elf rijxdaelers. Item van haer heere Broeder gelijck sij gelooft tusschen vier a vijf pistollen ende ontrent twee pistolen de welcke denselven van de kerckengelder in bewaerenisse hadde. Item vier Dozijnen servietten, acht taeffel off ammelaacken, vijffen twintigh hemdens, twee stulpen doeck, eenen naches jack, een half Dozijn silvere gespen, rietstock met silver beslaegen, het fusick, kraegen ende ander linne gewant, en saecken welck haer niet indacht is, alles van haaren Heere broeder voors. Item van haer comparante eenen laacken vrouwen Rock, een sijden lijfken, twee stofken lijfjens, eenen Calmijnen Rock met strijpen, twee tzizen lijfgens, een Berlijns stoffen Rock, eenen schaergen Rock, seven tzitzen en catounen voordoecken, een falie, ontrent acht treckmutzen met canten beset, ontrent tweelf nietchen en sijden hals- off neusdoecken, twee silvere Creutzen, ende eenen silveren rinck, een silver oorijser, silvere schoenrincken of -gespen, een half dozijn hembden ende oock vier getwilde disch om ammelaeckens gespen. Item van de meijt een laecken ende een schaergen lijfken, eenen schargen rock eene tertaijen rock, een stuck vlessen doeck, twee silverne ring. Ende dan noch van haer heer broeder, het vleesch van verckens, acht tinne schoetelen, drij douzijnen tellieurs, enen theepott, een melckpanneken, mostert pott, een peper doese, den voorraedigen thee en suijcker ende andere saecken hetwelck haar buijten memorie is.

Ende sij comparante ende deponente ondervraegt sijnde of sij niemant van deese dieven gekent hadde, heeft dieselve verclaert mits de schroemelijcke vreese ende het overgroot aen haar aengedaen quaet tractement, niemant gekent te hebben mits men haar boeven andere harte slaegen en stooten twee gaeten of wonden op haar hooft, geinfligeert hadden.

Ende naerdien aen de comparante haare bovenstaende depositie van woorde tot woorde voorgelesen is, heeft dieselve bij forme van recollitie op haaren boven gemelden Eede verclaert over alle daerbij te persisteren ende heeft diese neffens ons schepenen ende greffier onderteeckent heben den 23.en april 1743


(Onderstont ende was onderteeckent:)
ansoff werden, sijnde Anne Sophie Werden
(Daer onder stonde:) Quod attestamur
(Ende waeren onderteeckent:)
Gordt Boimans, schepen, Philip Streiffels, schepen, A.F.J. Corneli greffier

    Concordante attestor
    A.F.J. Corneli   


Naar boven

Email
 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER