DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus delicti van de inbraak op de Nieuwe Hoff ter Waerden 1741
RHCL Maastricht  =+=  LvO 2402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Continuatie van de informatiens
    thegens het Blockmaneken
    Niclaes Peeters overmits de
    schepenen Wijnandts, Steiffels
    ende Kleuter ende dan mij
    greffier den 11. mert 1743

Ingevolge decrete van heden is behoirlijck gedaeght sijnde gecompareert
Jacobus Spierts pachter van den hoff ter Waerden den welcken naer behoirlijck uuijtgeswooren Eede in handen den schepen Wijnandts, behoirlijck geexamineert sijnde heeft voor d'oprechte waerheijt gedeclareert ende gedeponeert, dat in den jaere 1741 in den vastavondt sonder den precisen daegh te weeten 's nachts ter wijlen hij Comparant in den eersten slaep was op den hoff Waerden ingebrocken waeren dieven, sonder dat hij imandt gewaer was worden. Ende de selve alsoo (gelijck hij sulx des anderen daeghs gesien hadde) bij hem gestoolen hadden het vleesch van twee vercken behalve de vier Schincken ende dan het vleesch van eenen vetten haamel, gelijck eenigh koijevleesch; dit gelijck oock het hamelvleesch in de peeckel liggende ende dan noch ontrent vier malder roggen, ende eenige vaeten terve, sonder dat hij den precisen nomber daervan weet; item eenige erten, ende het brodt van een gebeekde. Het welck alles deese gemelde dieven op peerden weg gebrocht hadden, gelijck men sulx gespeurt hadde. Et si non aliter nec amplius ende heeft naer gehadde lecture daer bij gepersisteert ende deese neffens ons onderteeckent dato ut supra.
(Was geteeckent) Jacobus Spierts, Matthijs Wijnandts schepen, Philip Streiffels schepen, Joannes Klöter schepen, A.F.J. Corneli
    Pro extractu et Copia
    Concordante A.F.J. Corneli

        Pro Copia Copiae
        J.F. Dortant greffier van
        's HertogenradeNaar boven

Email

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER