DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus delicti van de inbraak in de kerk van Sippenaken
Januari 1737   · · · · · ·   RHCL  Maastricht  LvO 2402

 
Wij Meijer ende Schepenen der Heerlicheijt Beusdael ende Sippenaecken in den lande van Limbourg declareren ende attesteren mits deesen op versoeck van Mijn Heer Poijck Meijer van Kirkraede etc. ons noch Kennelijck ende indachtich te wesen, dat in den iaere 1737 en in Januario sonder Praejuditie van praecisen daeghe, onse Kircke is worden geforceert ende gevoleert. Ges. wij hebben bevonden, te weeten 't tabernaeckel van den Hooghen autaer geoepent, 't venerabel uuijt 't voorssschreven tabernaeckel geasporteert tot op den autaer, gelijck oock de doosen, waerinne den H. olie was; 't gelaes van 't voorschreven Venerabel bevonden op den geseijden autaer gelijck de H. Ostien. Hebben oock bevonden geforceert ende geoepent onsen Schepens comp reposerende in de Kircke, de papieren door een ander geworpen, sonder dat wij eenighen schaede ende vote daeraen hebben bevonden. Sijnde den offerstock oock geforceert, geoepent, ende den offer daerinne wesende gevoleert, wesende daerinne eenen goeden offer volgens alle apparentie. Ende eene vinster neffens den praedickstoel voor de vierde paert gecasseert, door dewelcke de Voleurs sijn ingecoomen geweest, dewelcke sich oock hebben versocht aen de vensters van de Sacristie, ende daervan verjaegt door wijlen onsen Eerwaerde Heere Pastoir.
Aldus gedeclareert deesen 23en Januarij 1744 ende door onsen Greffier doen onderteeckenen.

Ter Ordonnantie
Balth. Remij Gfr.


 


Naar boven

Email

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER