DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus delicti van de inbraak in de kerk van Monzen
September 1732   · · · · · ·   RHCL  Maastricht  LvO 2402
Wij Drossardt ende Schepenen der justitie der Hof Banck ende heerl. van Monzen in den Lande van Limbourg verclaeren ende certificeren mits desen ten versuecke van den Heere J.L. Poyck Scholtis van Kerckraede waerachtigh te wesen dat in de nacht van den 23 toten 24en septembre 1732 de traliens in eene venster van onse Sacristie sijn worden geforceert, ende daernaer eenen compe staende in de voorschreven Sacristie par force opgebroecken, ende daer uuijt ewegh genoemen eene groote Sylvere Monstrance. Item noch eene cleenere silvere monstrance waerinne de reliquien vant H. Crutz ingestelt wierden, eene Silvere ciborie, vier Silvere Kelcken, met toebehoir, eene Silvere tazoir met twee sylvere putten.
Verclaerende boven dijen dat ontrent de drij a vier jaeren daernaer, sonder den precisen tijde te weeten in de nacht van eene donnersdagh totten vrijdagh in de Vaesten de traljens in eene venster van onse kerck sijn geforceert, ende het taebernaeckel van onsen grooten autaer opgebroecken, ende daeruuijt genoemen eene sylvere Lunela, waerinne de H. hostie wierde gestelt, twee sylvere beuskens, waervan in eene de H. hostien aen de krancken wierden gedraegen, ende in d'andere den H. olie. Sijnde in dezelve nacht oyck de traeljens van eene venster in de Calvarie Capelle alhier geforceert, ende uuijt deselve cappelle mede genoemen den offerstoeck, ende denselven gedraegen eenen scheutweghs van daer, denselven geoepent, ende den offer daeruuijt gestoelen.
In tecken der waerheijt hebben wij dese door eenen van onse confrerer doen onderteeckenen, ende den gerechtssiegel doen imprimeren desen 20 Jan. 1744
        Ter ordonnantie
         L.W. Birvens
            Scab.

 


Naar boven

Email 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER