DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenCorpus Delicti

Corpus delicti van de inbraak in de kerk van Gemmenich
mei 1732   · · · · · ·   RHCL  Maastricht  LvO 2402

 
Wij Meijer ende Schepenen der justitie vande Banck ende Heerl. van Gemenich inden lande van Limborgch verclaeren ende certificeren ten verseucke van den Hre  Meijer J.C. Poyck dat inden maent may 1732 inde creutzwecke s'nachts eene venster van de Sacristije aen onse kercke is woorden geforceert ende daerdoor ingegaen inde selve. Ende uuijt een schaep daer inne staende ewegh genoemen drij kelcken mette patten, waervan dat de couppen silver waeren, een scherp van roede ende witte sijde met gulde kanten omme, ende de gulde kanten van een stoel afgesneden. Ende doorde deure vande selve sacristeij gegaen inde kercke, het tabernackel op den grooten autaer opgebroecken ende daeruijt genoemen eene schoone silvere siborij, met het luna van de monstrans (de H. hostien daeruuijt op den autaer geschoet) ende de busse metten H. olij. Het bilt vande H. moeder godts staende gekleedt in eenen autaer door een venster uuijtgeworpen opden kerckhof, ende daeraf ewegh genoemen eene silvere croon, ende afgesneden de goude en silvere kanten van haeren roock. Sijnde ontrent de twee ende een half jaer daernaer den precisen tijt nochtans onbevangen eene vande vensters van onze kercke woorden geforceert ende het tabernackel wederomme opgebroecken ende daeruuijt ewegh genoemen de siborie waervan de couppe ende dexsel was van coster overgult, de H. hostien opden autaer omgeschot, ende den voet daeraf opden kerckhof geworpen. Sijnde de dieven doens verjaeght woorden.
In teecken der waerheijt hebben wij dese doen depecheren ende teeckenen door ons grefier, ende daerop gedruckt onsen gerichtssegel in ordinarisse vergaederinghe van justitie desen 22en janrij 1744
Ter ordtie etc.
M. Scheuer grefier


   


Naar boven

Email
 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER