DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Gerechtskosten

Laurens Gelders leent geld om geconfisqueerd land te kunnen kopen
RHCL  Maastricht      LvO  710827 april 1776 Lening met hypotheek (not. Gudij Maastricht)
27 april 1776  Registratie voor Proostschout en schepenen van de hoofdbank Klimmen


... Laurens Gelders in huwelijk met de Eerbare Anna Maria Scheupkens inwoonder tot Geenheek Banke Climmen, welken Comparant bekende hiermeede uijt handen van van d'Eerbare Maria Sophia Claessens, meerderjarige dogter woonende binnen deese Stad ontfangen en genegotieert te hebben, eene Capitaale somme van vijfhondert Guldens ...
En dewijl deese opgenoemene penningen sullen dienen ter betalinge van de Coopprijs van drie differente parceelen ackerlands, namentlijk een stuk aan maete houdende een hondert cleen roeden geleegen in de boschweide, reijgen. ter eenre d'Weduwe Otten, ter andere zijde de Weduwe Joannes Vaassen.
Item drie groot en seven cleene roeden cort daarbij geleegen, Reijgen. ter eenre de huijsvrouwe van Peter Gelders, ter andere d'Heer Grave van Hoen.
En finalijk een hondert vijftig cleene roeden geleegen op de Mooleweg, reijgen. ter eenre den opnemer, ter andere zijde de Weduwe Gerard Sijben, alle ressorteerende onder de voorschreeven bancke van Climmen en bij hem opneemer bij coop geacquireert van de verlatene huijsvrouwe van  Anthoon Bosch voor de Somme van vijfhondert negentien Guldens


Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER