DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Gerechtskosten

Overeenkomst over verzorging tussen moeder en vrouw van Jacobus Bosch
RHCL  Maastricht      LvO  7108  1/325 sept. 1775  Cath. Coenen wed v Joannes Bosch schenkt aan schoondochter Elisabeth Hendrix (notaris L.J. L'Allemand Valkenburg)
3 jan. 1776  Registratie voor Proostschout en schepenen van de hoofdbank Klimmen

... Catharina Coenen , weduwe van Joannes Bosch ... geeft mits desen bij onwederroepelijke Donatie inter vivos sulx aan en in behoef van haere eenigste schoondochter de Eerbare Elisabeth Hendrix, mede inwoonster tot Arensgenhout, wed van wijlen Jacobus Bosch alle haer Comparante meubile goederen, bestaande in Cooper, Thin, Coeijen, verkens, kisten en Casten, verders en generalijk al wat sigh verders in haar Comparante woonhuijs is bevindende, niets daar af gereserveert. Mitsgaders verklaart deselve Comparante bij gelijke forme te geven de toghte ofte usufruct dewelke sij is hebbende aan alle de immeubilaire goederen. Verders sal haar schoondochter bovendien nog hebben en in eijgendom behouden alle ongerealiseerde immobiliaire goederen dewelke sij stante thoro met haeren overleedenen man hebben geacquireert geene gereserveert,
op conditie noghtans, dat sij Donatarisse sal gehouden sijn haar Donatrice voor haar leeven lank te onderhouden met de Cost, kleederen, Linnen en Wullen, wasschen en reijnigen, vier en Licht en in haere krankheijd behoorlijk op te passen gelijk eene schoondoghter aan haere schoonmoeder buijten dese Donatie gehouden is te doen. Als meede haar ter eerlijker begraffenisse te laaten bestellen met de gewoonelijke diensten daartoe staende volgens haeren staet en conditie, als mede nogh laeten naedoen thien requiens missen tot Laeffenis van haere Zielen, te weeten vijf door den Pastoor en vijf door den Cappellaen.

Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER