DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten

Ida Breuls, weduwe van Coen Sporken leent geld om de goederen te behouden apr./mei 1775
RHCL Maastricht   •••   LvO  7107  427/43229 apr. 1775 Schuldbekentenis van Ida Breuls wed Coen Sporcken en Gerard Sporken voor lening (not. Hupkens Maastricht)
2 mei 1775 Registratie voor Proostschout en schepenen van de hoofdbank Klimmen

Gerardus Sporcken meerderjaerigh Jonkman in qualiteijt als geconstitueerde door desselfs moeder Ida Breuls, wed. Coenrardus Sporcken woonachtig tot Retersbeek onder de banck Climmen uijtwijsens constitutie hierna gevoegd, denwelken naemens sijne moeder kragte deezes bekende ter quijtbaere rente opgenoomen en in mijns Notaris en getuijgen presentie ontfangen te hebben uit handen van ... confraterniteijt van dHeeren Cononicken van St. Anna binnen de Collegiale kerke van O.L.Vrouwe deser stad, de somme van Elf hondert Gld. Brab. Maastr. Cours expresselijk opgenoomen om die met Elff hondert vier en veertigh gld. 18 stuijvers cours voormeld eijgene penningen van sijne moeder te emploijeeren tot overneeminge en acquisitie der Naevolgende goederen gedetailleerd bij taxaet, parthage en approbatie van den Hoogen Geregt der Stad en Vrijheijd Valckenborg sub datis den 31 meert en 1 april deses jaare 1775 ...
tot speciael hijpoteek van welk Capitael, interessen en kosten, obligeerde den Comparant uijt kragte der geïnsereerde constitutie de naevolgende goederen geleegen op het Reetersbeek,
   naementlijck vijffenseventig kl. roeden geleegen aghter de huijseijde ...
   Item 82 kl. Roeden uijtschietende op het voorschreven stuck ...
   Item 41 kl. Roeden lants en een halff geleegen achter de Heurt ...
   Item 68 kl. roeden geleegen op de Fautel ...
   Item een Broexke aan maete 57 kl. Roeden geleegen onder de Reijme-jans weijde ...
   Item 110 kl. Roeden en een halff geleegen op den Bovender ...
   Item de helfte van huijs, hof en weijde, groot zijnde dit deel een hondert vijff en sestig kleijn roeden geleegen tot Retersbeek ...
   Item een stuk lands geleegen aghter den keul ontrent het Rittersbeek ...
... alwelke benoemde goederen aan des comparants vader van sijne ouders te Lot gevallen waeren den 4 december 1741 bij partagie gepasseert voor den Lantmeeter Rhoen.

Bovendien obligeerde den geconstitueerde naemens sijne moeder specialijk de helfte der navolgende goederen afkomende van Hendrik Sporken en staende huwelijk geërft uijt kragte van testament den dato den 28 febr. 1764 te weeten
   de helfte van 112 kl. roeden Lands geleegen op het Rittersbeek agter de huijsweijde ...
   De helfte van eenenveertigh kl. Roeden en een half geleegen agter de Heurt ...
   De helfte van een hondert en thien kl. roeden lants gelegen op de Bovender ...
   De helfte van vijftig kl. roeden zoo land als Bempd geleegen in 't Leupebroek ...
   De helfte van negenensestig kleen roeden Bempt genaemt aan Offermans ...
   Item de helfte uijt de wederhelft van het hiervoor gemelt huijs en hoff en wijde inbegrepen de Keulerweijde.
   De helfte van eenhondert en sesthien kl. Roeden gelegen op de Raar ...
   De helfte van een hondert kl. Roeden geleegen op den keul
   De helfte van acht en tagentig kleijn roeden geleegen in 't Leuperbroek ...

En verders obligeerde den Comparant naemens sijne moeder specialijk de helfte der navovolgende acquesten staende huwelijk gedaen , en dus
   de helfte van een hondert drie en tagentig kl. Roeden geleegen op den Bovender in 't Rittersbeekerveld ...
   Item de helfte van achtentwintig kl. roeden lants geleegen op den keul ...
   De helfte van negen kleijn roeden Bemd geleegen agter het Rittersbeek ...
   De helfte van veertigh kl. Roeden Bempt geleegen bij de Oliemolen in't Weustenraadt ...
   Item de helfte van een hondert en vijfentwintig kl. Roeden lands geleegen in het leuperbroek ...
   Als mede de helfte van drie en vijftig kl. roeden geleegen aldaer ...
   Mitsgaders de helfte van tagentig kl. Roeden weijde geleegen op het Rittersbeek

Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER