DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree ē Documenten ē Gerechtskosten

Eigenhandig geschreven schuldbekentenis van Mathijs Riemps
Lening om zijn vaders goederen te kunnen vrijkopen
RHCL Maastricht   ---   LvO  7107  -  448/45029 april 1775 Schuldbekentenis van Mathijs Riemps voor lening
16 juni 1775 Registratie voor Proostschout en schepenen van de hoofdbank Klimmen van eigenhandig geschreven akte

Ick onderschreven Matthijs Riemst, inwoonder van Arentsgenhout Ressort der Hooft banck Climmen, in huwelijck met Geertruijd Dekkers, verklaere en bekenne hiermede deughdelijk in contante penningen op heden genegotiŽeert, ontfangen en opgenomen te hebben, uijt handen van Juffrouw Anna Christina Corstius, weduwe van wijlen de Heer Johannes Essers eene somme van Aght hondert guldens brabants maestrigter cours, welke somme door mij , soo verre deselve sal toereijken, sal worden besteet en geŽmployeert op Reeckeninge en in mindernisse  van soodanige somme van Elfhondert guldens en vijf stuijvers als ik gehouden en genootsaakt ben te betalen aan het Comptoir der Domeijnen van Haer Hoogh Mogende wegens de geconfisqueerde goederen van mijnen Vaeder, Niclaes Riemst, en welke goederen door mij van den Gerechte der Stad en Vrijheijd Valckenborgh sijn worden overgenomen alles uijtwijsens Scheijdinge en Deelinge door gemelten Gereghte van Valckenborgh over de voorschreeve geconfisqueerde goederen gemaekt en door deselve aan mij overgelaeten voor de boven gemelde somme van Elfhondert Guldens en vijf Stuijvers in dato den 6 April 1775

Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER