DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Gerechtskosten

M.W. Limpens koopt geconfisceerd land van de gebroeders Akkermans
en laat dat grondbezit registreren
RHCL Maastricht   ---   LvO 7107 - 233/48 juni 1775 Criminele rol van Valkenburg (Extract) Koop van vastgoed van Hendrik en Lambert Akkermans bij executiorale verkoop
19 juli 1775 Registratie voor Proostschout en schepenen van de hoofdbank Klimmen door M.W. Limpens

Extract ujt de Crimineele Rolle van Het Hoog Gerechte der stadt en vrijheijd van Valckenborgh
Extra ordinarie den 8 Junij 1775
Den welEed. Gestr. Heer en mr. W.D. Vignon Lt. Hoog Drossard deses Lants nem. Officij Executant en Proclam. Tegens Hendrick en Lambert Akkermans gexecuteerdens, alzoo de derde brieven Proclamatoriael behoorlijk sijn worden gedepescheert, gepubliceert en geaffigeert gelijk den Boode relateert, soo versoekt als nu Celebratie des derden sitdags met aenstekinge der keertse ten fine van absoluijt verkoop en impositie aen alle non inbrengers van een euwig geswijg
(Decretum) worden derden sitdag gehouden voor gecelbreert en het aensteken der keerze ten fine van absoluijt vercoop in instanti geaccordeert met impositie aen alle non inbrengers een eeuwig geswijg
(Volgt de parceelen van Erven van Hendrick Akkermans clausula concernens)
Eene weijde geleegen binnen Aalbeek, reijgen. een lang seijde den Heer Advo. Limpens, ten noord Francisc. Akkermans, ten Oosten de Panhuijs weij, ten weste de Dorpsstraat, groot twee hondert en Elf kleen roeden, ingestelt ad 2 - : - :
En verbleeven aen den Heer Advoc. M.W. Limpens voor de cleen roede ad vijf en viertig Stuvers dico 2 - : 5 - :
=== 474 - 15 - :

Item een stuk Ackerlands geleegen agter den berg, Reijgen. Oost Lambert Ackermans en Joh. Houben, West Joannes Gelders, Noord Joh. Wouters, Suijd den Schimmerder weg, groot acht en negentig cleen roeden met de halve schuur, ingestelt ad Vijf en twintig stuijvers dico 1 - 5 - :
En verbleven aen de Heer Advoc. M.W. Limpens ad een en dertigh stuijv. dico 1 - 11 - :
=== 151- 16 - :

(Volgt de parceele van Erve van Lambert Ackermans clausula concernens)
Een stuck lands geleegen achter den berg, Reijgen. Oost Matthis Timmers, ten westen Hendrick Ackermans, ten Noorde Joh. Wouters, Suijd Joh. Houben, groot aen maete drij en sestig en een halve cleen roede
Ingestelt ad drijen twintigh stuijv.
En verbleeven aen den Heer Advoc. M.W. Limpens ad ses en twintig stuijv. diso 1 - 6 -:
=== 82 - 11 - :
(onderstont) Per Extractum (Was geteekent) P. Van den Heuvel secret.
(beseiden stont) Coll. et Auth. Falc. de 9 Junij 1775
(Volgt de quittantie)
Bovenstaende somme van seven hondert tien guld. vier stuijvers Brab. Maastr. Cours op heeden den 9 Julij 1775 ten comptoire voldaan en betaalt sijnde, so is het dat den ondergeschr. Rentmeester mits desen is consenteerende in de Realisatie deses,
Actum Maestrigt dato ut supra
(was geteekent) W.H. van Panhuijs
= 710 - 4 - :
Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER