DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Gerechtskosten

Leonardus Witmaekers verwerft een 'verblijfsvergunning'
en stelt geconfisceerd goed dat hij gekocht heeft als borg
RHCL Maastricht   ---   LvO 7107 - 461/36 juli 1775 Schoonzoon Leonardus Witmakers en Joh. Geerlings voor not. C. Swildens
19 juli 1775 Registratie voor Proostschout en schepenen van de hoofdbank Klimmen

... Leonardus Witmakers, geboortig van Hil[len]sberg in't Gulkerland, en groot gebrogt te Schinnen, Oostenrijks Territoir, geweesene ruijter in't regiment van zijne excellentie de heer generaal Famars, den welcken op den 23 October 1773 zijne eerlijke paspoort heeft geobtineert mij notaris gebleeken. Op welken 23 October 1773 den Comparant verklaarde zig in huwelijk begeeven te hebben met Jenna Maria Geerlings dochter van Joannes Geerlings en Lucia Scheepers geboortig en wonende tot Walem onder de Banke Climmen, en vermits den comparant een affoain zijnde niet gebooren in dezen lande ingevolge wetten en placaten van Haar Hoog Mogende niet en mag domicilieren tenzij hij alvoorens heeft gesteld een reele cautie ter concurrentie van vijf hondert gulden Maestrigter cours.
Om daaraen te voldoen verclaarde den comparant tot cautie te stellen zeeker behuijzinge en daar agter liggende huijsweijde, gestaen en geleegen in de Heek binnen dese banke Climmen. reijgen. een zijde Reijneer Sijben, d'ander sijde Matth. Riems, een hooft de Straat, gekogt voor hondert vijf en seventig gulden.
En is mede alhier gecompareert voornoemden Johannes Geerlinghs, schoonvader van den eersten comparant, den welken verklaarde tot majoreeringe en completeering dezer cautie te stellen tot hypotheecq een stuk land geleegen in't Walemervelt boven de Sneps Driesseken, reijgen. een zijde Hendrik Sleijpen, de ander zijde de weduwe Corn. Nuchelmans, een hooft Geertruij Scheijen, groot twee hondert kleijne roede laatgoed zoo den comparant verklaerde, waardig over de vier hondert gulden, vrij van capitaelen.
Vermeenende zij comparanten hiermeede voldaen te hebben aan hoogt Haar hoog Moogende Placaet om daeraen is't nood door den heer Officier zijn volkomen verhael te hebben.

* Luitenant-generaal Jan Willem de Famars (staatse dienst)

Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER