DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree ē Documenten ē Gerechtskosten

Resolutie der Staten-Generaal over het uitbetalen der gevangeniskosten, tortuurgelden,
executiepenningen aan de verscheidene gerechtelijke ambtenaren. ó 28 April 1777 ó
Transscriptie Jos. Habets 1887

Besluiten en kritische opmerkingen          
... ...
    Dat haar Hoog Mog. voorts meede in dit singulier geval en sonder dat hetzelve in eenige consensequentie voor het vervolg zal mogen getrokken werden hem rentmeester authoriseeren uit de penningen by hem reeds ontfangen off die by hem nog souden mogen en behooren ontfangen te werden van de voorsz. geconfisqeerde goederen te betaalen:
    1 į Aen de weduwe van den Lt Drossard Farjon eene som van É 1101,09 Brab. Maestrichter cours aen haer volgens door hem rentmeester met gem. weduwe gemaakte afreekening diestyds nog p.rest competeerende weegens de door haar gem. man en na syn overlyden door dezelve weduwe gedaane verschotten voor soo verre door hem rentmeester gem. somme van É 1101, 09 aan voorn. wed.e nog niet is voldaen.
    ten 2 į aan den Lt. Drossard Vignon ter voldoening van syne overgegevene specificatie geformeert 30 Nov. 1776 en by de laestgem. missive van hem rentmeester sub No. 4 gevoegd weegens betaalde detensiekosten, scherprechters commando's, bedragende na aftrek van É 2000,- Holl.s off É 3200 ligt aen hem by haar Hoog Mog. Resolutie van 16 Dec. 1774 toegelegt, eene somme van É 11971,04, ligt de voorsz. somme te voldoen, onder korting van eene somme van É 9400 daarop by gem. Lt. Drossard volgens gem. specificatie, bereits ter goeder reekening ontfangen, mitsgrs. nog aen denzelven Lt. Drossard Vignon bovendien te restitueeren sodanige verdere noodsakelyke verschotten, als voorn. Lt. Drossard zal kunnen aantoonen, ter sake van gem. Crimineele Procedures naar dato van 't formeeren van voorsz. zyne laatste specificatie te hebben gedaan en welke hy rentmeester bevinden zal van absoluute noodsakelykheid te zyn geweest, onder korting van het gunt hy rentmeester op het een en ander bereids aan gem. Lt. Drossard Vignon ter goeder reekening souden mogen verstrekt hebben, met ernstige last en recommendatie aen hem rentmeester, om in het examen der bescheiden welke aan hem door voorn. Lt. Drossard sullen worden overgegeeven attent nae te gaen, of in het doen dier verschotten, de noodige menage is gebruykt ten eynde geene noodelooze kosten opgegeven nog ten laste van de drie landen van Overmaze, off Cassa der geconfisqueerde goederen voldaen werden.
    Ten derden om te betaalen aen den scherprechter wegens executiŽn door denzelven gedaan en nog onvoldaen gelaaten volgens de laest overgeleverde specificatie sub No. 3 by syne voorsz. missive gevoegt eene somme van É 715, alsmeede om aen den scherprechter te voldoen zyne specificatien, wegens de executiŽn na gem. tyd gedaan, mits die specifacatien voor elk der geexecuteerde niet hooger ingericht zyn als op voet van de eerstgem. specificatien, en daarop niet zyn gebragt voor executien van andere crimineele delinquanten tot de voorsz. bende niet behoord hebbende.
    Ten vierden betreffende de staten van de gerechtskosten door de scheepenen van Valckenburg geformeert en tot 91 in getal aen hem rentmeester overgegeeven en by zyne eerstgemelde missive gevoegt, dat haar Hoog Mog. in consideratie van de meenigvuldige moeyteen vacatien dier schepenen en den secretaris van Valckenburg door het groot aantal der crimineele gevangenen by hen lieden berecht gehad hebben, wel willen permitteeren, dat dezelve in dit singulier geval eenigsints werden gesalarieerd, dog dat het aen Haer Hoog Moogende gebleken is dat de voorsz. Staaten op een allesints exorbitante wyze syn ingesteld en sodanig dat Haar Hoog Mog. geensints kunnen toelaten dat deselve offschoon by hem rentmeester van É 31970,09. 2 op É 15955 licht gemodereert met de laestgem. somme selfs voldaan werden, dat Haar Hoog Mogende in 't bysonder met betrekking tot de voorsz. Staten met veel bevreemding syn onderricht dat onder deselve voor den Lt. voogd des Lands van Valckenburg, als een emolument van 'tzelve ampt is bereekent een somme van É 5341,14 ofschoon aan denzelven deswegens nietwes kan werden geleeden. Dat Haar Hoog Mog. insgelyks niet alleen als een corruptueelen aenmerken maar selfs by het 55 art. van het Reglement styl en manier van procedeeren in de drie landen van Overmaze van dato 15 October 1663 verbooden vinden, dat een secretaris tegelyk schepen zoude wezen van een en dezelve bank en dat overzulks ten eenemaal ongepermitteerd is, dat de secretaris van Valkenburg in de verdeeling der rechten, die voor scheepenen bereekent worden, zyn aendeel zoude genieten, even alsof dezelve in qualiteyt van scheepen by de besognes en vacatiŽn over soodanige saken altyd teegenwoordig waren geweest, daar voornamentlyk zyn presentie heeft gedient als secretaris en hy in die qualiteit sig niet vermag te absenteeren, en daarvoor ook niet nagelaten heeft te declareeren, en wel op eene wyze die veel te hoog is: dat haar Hoog Mog. dienvolgende hem rentmeester niet verder kunnen authoriseeren dan om ter voldoeninge van de voorsz. 91 overgeleverde Staaten der Gerichtskosten te betaalen aan scheepenen van Valckenburg, daaronder niet begreepen den secretaris in qualiteyt van meede scheepen eene somme van É 6850. licht te verdeelen onder de resp. scheepenen na mate van de calculatie door hem rentmeester by zyne memorie van consideratiŽn gemaakt, voorts aen den secretaris van Valckenburg in die qualiteyt ter sake voorsz. eene somme van É 4200,-, voor de rechten van adviseurs É 135,- en voor den boode É 750,-. Item nog aan het voorsz. gerecht van Valckenburg voor de kosten van proclamatiŽn der vaste goederen van 15 crimineele geŽxecuteerdens en fugitiven, mitsgrs. het maken van liquidatiŽn door hetzelve gerecht van Valckenburg overgegeeven volgens het extract sub No. 6 by de laestgem. missive van hem rentmeester gevoegd eene somme van É 1568,05 en dus te samen É 13503, 18 Brabands Maestrichter cours, daerinne begrepen alle devoiren, weegens inventarissen, opmaken van staten van goederen, scheydingen en deelingen van boedels voor sooverre deselve tot lasten van de drie landen van Overmaze of de cassa der geconfisqueerde goederen souden kunnen gebragt worden of andere vacatiŽn de voorsz. geŽxecuteerdens en fugitiven regardeerende.
    Ten vyfde betreffende de Staat van kosten door den gerechte van Heerlen overgegeven in de maand Juny 1774 dog naderhand weegen eenige abuyzen geredresseert en overgbragt in de Maand Juny 1775 mitsgaders door hem rentmeester by zyne eerstgem. missive overgesonden, dat haar Hoog Mog. dezelve meede zeer hoog ingestelt vinden, en daar op diezelfde reflexiŽn moeten maken, ten opsigte van het gunt daaronder is begrepen, voor den substituut-schout en substituut-secretaris, voor sooverre de latstgem. meede als scheepen, aldaar fungeerd, als op die van het gerechte van Valkenburg en dienvolgende hem rentmeester alleen authoriseeren om ter voldoeninge van gem. staat te betalen aan scheepenen van Heerlen daaronder niet begrepen den substitut-Secretaris in qualiteyt van meede scheepen eene somme van É 2133,- te verdeelen onder de resp. overige scheepenen na mate van calculatie door hem rentmeester by syne memorie van cinsideratiŽn opgegeven aan den secretaris van Heerlen de somme van É 1400,- voor de regten van den bode É 300,-, van den landmeter É 80,- en dus te samen eene somme van É3913,-. Licht daerinne begreepen de verdere vacatiŽn soo weegens twee crimineele proceduren en contimacieele vonnissen als de nadere gedaane inventarissen van het voorsz. gerecht uytgezondert egter de nadere staat van vacatiŽn van gedeputeerde scheepenen en secretaris van Heerle aan hem rentmeester byzonderlyk overgegeven en uytgetrokken tot eene somme van É 189,15, welke hy rentmeester mitsdien geauthoriseerd werd te voldoen met eene somme van É 100 licht.
    Ten 6 dat haar Hoog Mog. hem Rentmeester nog authoriseeren om den staat van kosten voor den gerechte van Beek overgedragen, bedragende de somme van É 410,10 te voldoen met É 200 licht.
    Ten 7 om de overgegevene staat van kosten van den gerechte van Klimmen bedragende É 81,10 te voldoen met É 50 licht.
    Ten 8 į om de drie staten van kosten van den advocaat Limpens en procureur Guineseau het officie en hare resp. qualiteyt bediend hebbende, soo ten tyde van den Lt. Drossard Farjon, als daernae, wanneer den Lt. Drossard Vignon heeft gefungeerd, in aenmerking dat dezelfde Practicyns geduurende deze procedures altoos syn gedefroyeert ten koste van de drie landen van Overmaze of van voorsz. cassa der geconfisceerde goederen te samen te voldoen met É 3350. licht, te verdeelen, twee derde parten voor gem. advocaat en een derde part voor voorn. procureur.
    Ten 9 į om de overgeleverde declaratiŽn van den procureur d'officie Hendrik Pelt te voldoen met eene somme van É 80 licht.
    Ten 10 į aen den Burgemeester van Beek Lambremont É 100, aan de beide burgemeesters van Schimmert É 80, den burgemeester Ubags É 32,10; aan de burgemeesters van Heerlen eene somme van É 80 licht; aan den stadschururgin Lucy weegens devoiren en vacati"en door hem aangewend in 't assisteeren by tortuur verbinden en cureeren van crimineelen, tydens den Lt. Drossard Farjon heeft gefungeerd eene somme van É 400 en aan den geswooren chirurgin Forriauw É 350, alles ter voldoening van hunne overgeleverde declaratiŽn breeder by de consideratiŽn en de laestgem. missive van hem rentmeester vermeld.
    Ten 11į dat haar Hoog Mog. hem rentmeester wyders authoriseeren sodra de boedels der reeds geŽxecuteerden en fugitiven behoorlyk syn gered en de documenten daertoe relatif ten comptoire van hem rentmeester zullen zyn overgebragt, om aan schepen, secretaris ende bode van Valkenburg voor elk der delinquanten welke op den 22 Juny 1775 en daernae mitsgrs. nog in het vervolg uit kragte van vonnissen van gem. scheepenen van Valkenburg en Heerlen reeds den complice der meergenoemde bende zyn gestraft of nog gestraft zouden mogen werden, in de plaats en ter voldoening der gerechtskosten in dit extra ord.s geval te betaalen voor degeenen die met de dood gestraft zyn, in eens zonder meer de somme van É 175 licht te derdeelen op de volgende wyze voor schepenen egter daaronder niet begrepen den secretaris off desselfs substitut als medescheepen É 100, voor den secretaris É 48, den bode É 9 en voor het inventariseeren der meubelen en formeeren van de staten, van goederen voor gedeputeerde scheepenen en secretaris É 18 licht, voor de rechten wegens een gelijk crimineele met geeseling of banissement gestraft de somme van É 87,10 licht, en voor de rechten weegens een fugitiven en in contimacium gebannen É 60 licht, naar rato te verdeelen na aftrek van de rechten van den bode daariut volgens taxaat van den rechter te voldoen, en welke somme aan de respectieve gerechten van ieder crimineele tot gem. bende behoort hebbende in het vervolg door hem rentmeester zullen moeten werden betaalt nae het overbrengen van de penningen der verkogte meubelen en exacte staten der goederen van soodanige geŽxecuteerdens mitsgrs. scheydinge en deylingen van dien.
    Ten 12į om aan den Lt. Drossard geduurende de voorszeide proceduren voor het vervolg te betaalen voor desselfs advocaat en procureur wegens ieder geŽxecuteerde met de dood gestraft en zijnde geweest een complice der voorsz. bende eene somme van É 60 licht en voor ieder fugitif en in contumaciam gebannen of andere crimineelen met geeseling of bannissement gestraft de somme van É 40, licht mits geene verdere kosten hoegenaemt in reekening te valideeren.
    Eyndelyk dat haar Hoog Mog. hem rentmeester authoriseeren ingevalle de perm. van de geconfisqueerde goederen geprovenieerd ende by hem reeds ontfangen, en die welke by hem nog moeten werden ontfangen ter somme van É 3772,12.1 by zyne laestgem. missive en overgeleverde reekening breeder gespecificeerd te samen niet toerykende mogen syn, om daaruit de nog onbetaalde kosten, sooals deselve invoege gemelt zyn, gemodereert te voldoen om het gunt daeraen souden mogen ontbreeken, op te geeven aen de stenden en ontfangers der drie alnden van Overmaze en teegens behoorlyke quitantie van dezelve ter betalinge van de voorsz. kosten te ontfangen met verdere last aen hem rentmeester om de specifique reekeningen welke alle drie maanden door hem Lt. Drossaard 's lands van Valckenburg aen hem sullen werden overgegeven van de door hem betaalde en verschoote kosten, welke een prompte voldoening vereyscht hebben, met syne consideratiŽn hoe en op welke wyze de door hem daarin gebragte posten souden behooren gevalideerd te werden aen haer Hoog Mog. over te zenden, met byvoeging van een korte staat van zyn ontvangst der penningen van de geconfisqueerde goederen geprovenieerd, alsmeede van de penningen welke door de stenden en ontfangers der drie landen van Overmaze die hem tot subsidie ter dier sake souden mogen verstrekt zyn, ten eynde daerop by haar Hoog Mogende sodanig werden geresolveerd als bevonden zal werden te behooren. En nog is goed gevonden en verstaen dat den Lt. Drossard des lands van Valkenburg Vignon zal werden aengeschreven, dat haer Hoog Mogende goedgevonden hebbende aen hem geduurende de procedures teegens de complicen van de beruchte bende booswigten voor het vervolg voor desselfs advocaat en procureur toe te leggen weegens iedere geŽxecuteerde met de dood gestraft eene somme van É60, licht en voor ieder fugitive en in contumaciam gebannen of andere crimineele met geeseling of bannissement gestraft de somme van É 40 licht door den rentmeester van Panhuys aan hem te betaalen, haar Hoog Mog. intentie is dat geene verdere kosten van verteeringen, voitures of paardenhuur desweegens in reekening zullen mogen gebragt werden als zulks interdiceerende by deezen, met verdere last aen hem Lt. Drossard om niettemin in persoon by te woonen de respective crimineelen verhooren, en zulks zoo wel die sonder als door middel van scherprechter examen geschieden, mitsgaders de executiŽn der vonnissen, en om na behooren agt te geven, dat daarinne het recht der hoge overigheid werde bewaerd, en de goede ordre en alle omsigtigheid werde geobserveerd sonder dat hy Lt. Drossard sig daarvan sal mogen ontrekken, of zulks overlaten aan den advocaat of procureur, welke hy zal willen gebruiken, maar ter contrarie zorge te dragen, dat in de voorsz. zake, nogte in eenige andere zyn officie betreffende door zyne practisins niets werde gedaan of verrigt, als op zyn naam of die van zyn principaal en met zyn kennis verdagt zynde dat hy Lt. Drossaard voor hunne verrichtingen, soo daarinne eenige onbehoorlyke zaaken souden mogen plaats hebben ook zal zyn en blyven verantwoordelyk evenals door hem selfs waren verrigt; dat haar Hoog Mog. hem Lt. Drossard verders gelasten sorge te dragen dat in het vervolg by het executeeren van crimineele vonnissen geene maaltyden voor hem officier en gerechten mitsgrs. andere personen ten koste van den lande van Overmaze of der geŽxecuteerdens werden aangerecht, en dat in het generael alle nodelooze kosten werden gemenageerd, blyvende hy Lt Drossard of wel desselfs principaal voor het overige gehouden te verschieten de kosten van detensie der gevangenen en de noodige commandoos ter bewaring van dezelve gebruykt werdende, mitsgaders alle de verdere te vallen kosten, welke een prompte voldoeninge vorderen en geen uytstel konde leyden, mitsgaders waarop geene consideratiŽn of reflexiŽn kunnenvallen, en om voorts daarvan alsmeede van het gunt weegens vuur en licht voor de commandoos het defroyement van de escortes by het doen van executiŽn, de huur van voitures en paarden, voor den 's lands doctoor en chirurgin en scherprechter, mitsgrs. van dezelve devoiren en verteeringen zouden mogen betaald zyn, alle drie maanden een specifique reekening aen den rentmeester van Panhuys over te geven, omme dezelve aan haar Hoog Mog. over te zenden.
....


Naar boven
.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER