DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van schoonzonen en dochters van Matthijs van den Berg
Juli 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen • 1168

   

 
                                                          
                                                           Aan de Edele Erentfeste
                                                           Heeren Lt. Schouth ende Schee-
                                                           penen der Vrijheijd ende
                                                           Hoofdbanke Heerlen

                    Geeven met Schuldig Respect te kennen Hans Hendrick
                    Kempenaar in huwelijk met Elisabeth van den Berg,
                    Gerard Schull in huwelijk met Jenne Maria van den Berg,
                    en laatstelijk Cornelia van den Berg, Schoonzonen en
                    Dogters van Matthijs van den Berg en Margaretha
                    Muijssen, hoe dat Sij tot hunne alleergrootste Siel-
                    grievinge hebben moeten ondervinden, dat hunnen
                    evengemelden Vaeder van wegens het Hooge en
                    Crimineele Officie deese Lands over nu bijna Drie
                    maanden geleeden in Crimineele Detentie en
                    Hegtenisse is genoomen.

                    En wat meer, in deselve van alsulke Euveldaeden
                    overtuijgt geworden dat hij nu over Vier Weeken
                    geleeden ingevolge UEdele Erentfeste Sententie met de
                    Dood is gestraft en sijne goederen voor geconfisqueert
                    verklaert geworden.

                    En terwijl nu haaren voornoemden vader geene andere
                    goederen hem Eijgendommelijk toebehoort hebben met
                    den dood heeft agtergelaeten, als desselfs gereijde
                    Effecten.

                    Terwijl de vaste goederen bij hem alleenlijk in Enkelen
                    Tochte beseeten sijn geworden, en op de Verthoon-
                    deren, door dood van hunne moeder reets over Dertien
                    Jaaren overleeden, gesuccedeert ende gevallen, Soo
                    konde hij ook geene andere als deese gereijde effecten
                    in behoeve van voormelden Heer Drossard verbeuren.

                    In dier voegen dat de Supplianten door dood van
                    hunnen voormelden ongelukkigen Vaeder sijn geworden
                    volle Eijgenaeren van den vaste goederen met sijn
                    overleijden ontruijmt.

                    En al is ook nu, dat den voormelden Heer Lt. Drossard
                    naar Regten geen de minste actie of aenspraak op de
                    voornoemde vaste goederen en Vrugten daarop thans
                    staande te wassen.

                    Jae alle is't ook, dat de Verthoonders int Besit, Genot
                    en Defructuatie dier van niemand mogten off konden
                    gestoort worden.

                    Soo was en is het niet te min gebeurt dat den Geregts-
                    Boode op voorleeden Vrijdag aen haar naemens den
                    Heer Lt HoogDrossard deeses Lands  heeft koomen
                    interdiceeren om handen en voeten te houden van de
                    landerijen bij haaren respectieven vaeder en schoon-
                    vaeder beseeten en der vrugten daerop gewassen, en
                    als nu in korten rijp staende te worden, terwijl selven
                    Boode sig alle meede, soo als de Supplianten
                    vernoomen hebben, in gereedheijd stelt om deese
                    Vrugten tot rijpheijd gekoomen zijnde op naam en order
                    van voorschreeven Heer Drossard af te laeten maeijen
                    in in sijn Edele behoeve naar den Dorpe te inhorreeren.
                    Een vervaer dat voor de Supplianten even soo
                    onvermoed, als wederregtelijk, idque om reedenen
                    hiervooren reets geallegeert.

                    Waeromme de Supplianten sig dan ook genootdrongen
                    hebben gevonden om sig bij deesen te moeten wenden
                    tot UEdele Erentfeste.

                    Ootmoedig versoekende UEdele Erentfeste mogen van
                    Geliefte weesen van den voorszegden Heer Lt. Drossard
                    in het voornoemde Vervaer te stooren en te lasten van
                    de Supplianten in het genot van de vaste goederen, met
                    hun vaders doot ontruijmt, en pleno Jure Propriætatis
                    op hun gevallen, te laeten ongestoort en ongemoles-
                    teert. En haar daermeede naar hun welgevallen te
                    laeten doen Subordinate de interdictie bovengenoemt
                    int geheel opheffende. Den voorschreeven Heer Lt.
                    HoogDrossard niet te min in't geheel met de Gereijde
                    Effecten, bij der Supplianten Vaeder teruggelaeten,
                    naar Goedtdunken te doen en te handelen. Waerop
                    stante hac audientia Lectuyre en Dispositie
                    versoekende, op alles etc.

                                                                          Imploreerende
                                                                                H.Lamberts
                                                                             voor de Supplianten


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER