DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van schoonzonen en dochters van Matthijs van den Berg
Juli 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen • 1168


Aan de Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth ende Schee-
penen der Vrijheijd ende
Hoofdbanke Heerlen

Geeven met Schuldig Respect te kennen Hans Hendrick Kempenaar in huwelijk met Elisabeth van den Berg, Gerard Schull in huwelijk met Jenne Maria van den Berg, en laatstelijk Cornelia van den Berg, Schoonzonen en Dogters van Matthijs van den Berg en Margaretha Muijssen, hoe dat Sij tot hunne alleergrootste Sielgrievinge hebben moeten ondervinden, dat hunnen evengemelden Vaeder van wegens het Hooge en Crimineele Officie deese Lands over nu bijna Drie maanden geleeden in Crimineele Detentie en Hegtenisse is genoomen.

En wat meer, in deselve van alsulke Euveldaeden overtuijgt geworden dat hij nu over Vier Weeken geleeden ingevolge UEdele Erentfeste Sententie met de Dood is gestraft en sijne goederen voor geconfisqueert verklaert geworden.

En terwijl nu haaren voornoemden vader geene andere goederen hem Eijgendommelijk toebehoort hebben met den dood heeft agtergelaeten, als desselfs gereijde Effecten.

Terwijl de vaste goederen bij hem alleenlijk in Enkelen Tochte beseeten sijn geworden, en op de Verthoonderen, door dood van hunne moeder reets over Dertien Jaaren overleeden, gesuccedeert ende gevallen, Soo konde hij ook geene andere als deese gereijde effecten in behoeve van voormelden Heer Drossard verbeuren.

In dier voegen dat de Supplianten door dood van hunnen voormelden ongelukkigen Vaeder sijn geworden volle Eijgenaeren van den vaste goederen met sijn overleijden ontruijmt.

En al is ook nu, dat den voormelden Heer Lt. Drossard
naar Regten geen de minste actie of aenspraak op de
voornoemde vaste goederen en Vrugten daarop thans
staande te wassen.

Jae alle is't ook, dat de Verthoonders int Besit, Genot en Defructuatie dier van niemand mogten off konden gestoort worden.

Soo was en is het niet te min gebeurt dat den GeregtsBoode op voorleeden Vrijdag aen haar naemens den Heer Lt HoogDrossard deeses Lands heeft koomen interdiceeren om handen en voeten te houden van de landerijen bij haaren respectieven vaeder en schoonvaeder beseeten en der vrugten daerop gewassen, en als nu in korten rijp staende te worden, terwijl selven Boode sig alle meede, soo als de Supplianten vernoomen hebben, in gereedheijd stelt om deese Vrugten tot rijpheijd gekoomen zijnde op naam en order van voorschreeven Heer Drossard af te laeten maeijen in in sijn Edele behoeve naar den Dorpe te inhorreeren. Een vervaer dat voor de Supplianten even soo onvermoed, als wederregtelijk, idque om reedenen hiervooren reets geallegeert.

Waeromme de Supplianten sig dan ook genootdrongen hebben gevonden om sig bij deesen te moeten wenden tot UEdele Erentfeste.

Ootmoedig versoekende UEdele Erentfeste mogen van Geliefte weesen van den voorszegden Heer Lt. Drossard in het voornoemde Vervaer te stooren en te lasten van de Supplianten in het genot van de vaste goederen, met hun vaders doot ontruijmt, en pleno Jure Propriætatis op hun gevallen, te laeten ongestoort en ongemolesteert. En haar daermeede naar hun welgevallen te laeten doen Subordinate de interdictie bovengenoemt int geheel opheffende. Den voorschreeven Heer Lt. HoogDrossard niet te min in't geheel met de Gereijde Effecten, bij der Supplianten Vaeder teruggelaeten, naar Goedtdunken te doen en te handelen. Waerop stante hac audientia Lectuyre en Dispositie versoekende, op alles etc.

Imploreerende
H.Lamberts
voor de Supplianten


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER