DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree            Documenten            Gerechtskosten           Bezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Angelina Cordewener weduwe van Hendrik Kreijten
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 
                                                            Aan d'Edele Erentfeste
                                                            Heeren Lt. Schouth ende
                                                            Scheepenen der Vrijheijd en
                                                            der Hoofdbanke van Heerlen

                    Doet seer needrig verhaalen Angelina Cordeweener
                    Naergelaetene huijsvrouwe van Hendrik Kreijten
                    woonagtig aen de soo genaemde Schrijversheijde,
                    ressort deeser Banke, hoe dat bekent dat sij vertoon-
                    derse tot haar sielsverdriet over eenige weeken
                    geleeden, heeft moeten ondervinden, dat haaren
                    evengenoemde man naar eenigen tijd in Crimineele
                    gevangenisse geseeten te hebben, bij UEdele
                    Erentfeste vonnis ter instantie van den Heer Lt. Hoog
                    Drossard deeses Lands ter saake van gepleegde mis-
                    daeden ter dood is gecondemneert geworden met
                    Confiscatie van sijne goederen.

                    En mits nu naer Regten geene andere goederen onder
                    deese Confiscatie konnen begreepen zijn, als die, welke
                    aen haars Suppliantes man voorszegd Erfelijk toe
                    behoort, en gevallen, ende de helfte van sulke acques-
                    ten dewelke sij onderling et stante thoro aengeworven
                    hadden.

                    In soo verre dat voorszegde Heer Lt. Drossard naar
                    Regten gehouden is om aen de Suppliante en haare Ses
                    kinderen de andere helfte der acquesten te laeten
                    volgen.

                    Gemerkt sijn Edele nu Egter door den Geregtsboode
                    alhier niet alleen op der Supplianten mans aendeel
                    arrest heeft laeten imponeeren, maar ook op de
                    geheele requesten en de Vrugten op de laast  genoemde
                    gewassen en in korten rijp staande te worden met
                    interdictie op de Suppliante om handen en voeten van't
                    eene soo wel als het andere te houden, en sig daermeede
                    niet te bekommeren, terwijl denselven Geregtsboode sig
                    teffens heeft gereed gemaekt om de vrugten op de laast
                    genoemde goederen staende, bij, in kort aenstaende
                    rijpheijd, ter Exclusie van de Suppliante gaede te slaen,
                   
en alhier naer Heerlen te inhorreeren.

                    Reedenen die de Suppliante allerdings nootsaaken om
                    sig bij deesen tot UEdele Erentfeste te moeten wenden.

                    Met Bidde, dat het UEdele Erentfeste behaagen mag
                    om aen den voormelten Heer Lt. Drossard te laeten
                    volgen haar helfte in de, bij haaren voornoemden man,
                    staande hun huwelijk, geacquireerde goederen.

                    Tendien, quanto citius dag stellende om ten overstaen
                    van UEdele Erentfeste Heer Secretaris, die de qualiteijt
                    der quæstieuse goederen volgens de Legger- en Gigt-
                    Registers bekent is, te treeden tot Scheijdinge en
                    Deelinge dier, om met haars Suppliantes aengedeelte
                    te konnen doen en handelen, naer regten en
                    welgevallen.

                    Ten minste dat bij provisie et stante hocce Judicio de
                    interdictie voor soo veel de geheele vrugten thans op
                    de geacquireerde luttel goedertjens staende, mag
                    worden opgeheeven, en haar Suppliante gepermitteert
                    om de afmaaijnge dier met de Luijden door den Geregts
                    boode daertoe te stellen, meede voor haar aendeel
                    selfs, af te laeten doen, als meede cassen en binden.

                    Het welck gedaen zijnde den Geregtsboode van nu voor
                    alsdan mag geauthoriseerd worden om aen de Sup-
                    pliante de helfte dier vrugten ter haarer Dispositie te
                    laeten volgen. Denselven in't geheel om met d'overige
                    helfte en die Goederen aen wijlen haaren man Erfelijk
                    toebehoort hebbende te doen naer goeddunken en in
                    behoeve van den Heer ...
                    ...


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER