DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Angelina Cordewener weduwe van Hendrik Kreijten
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth ende
Scheepenen der Vrijheijd en
der Hoofdbanke van Heerlen

Doet seer needrig verhaalen Angelina Cordeweener Naergelaetene huijsvrouwe van Hendrik Kreijten woonagtig aen de soo genaemde Schrijversheijde, ressort deeser Banke, hoe dat bekent dat sij vertoonderse tot haar sielsverdriet over eenige weeken geleeden, heeft moeten ondervinden, dat haaren evengenoemde man naar eenigen tijd in Crimineele gevangenisse geseeten te hebben, bij UEdele Erentfeste vonnis ter instantie van den Heer Lt. Hoog Drossard deeses Lands ter saake van gepleegde mis- daeden ter dood is gecondemneert geworden met Confiscatie van sijne goederen.

En mits nu naer Regten geene andere goederen onder deese Confiscatie konnen begreepen zijn, als die, welke aen haars Suppliantes man voorszegd Erfelijk toe behoort, en gevallen, ende de helfte van sulke acquesten dewelke sij onderling et stante thoro aengeworven hadden.

In soo verre dat voorszegde Heer Lt. Drossard naar Regten gehouden is om aen de Suppliante en haare Ses
kinderen de andere helfte der acquesten te laeten volgen.

Gemerkt sijn Edele nu Egter door den Geregtsboode alhier niet alleen op der Supplianten mans aendeel arrest heeft laeten imponeeren, maar ook op de geheele requesten en de Vrugten op de laast genoemde gewassen en in korten rijp staande te worden met interdictie op de Suppliante om handen en voeten van't eene soo wel als het andere te houden, en sig daermeede niet te bekommeren, terwijl denselven Geregtsboode sig teffens heeft gereed gemaekt om de vrugten op de laast genoemde goederen staende, bij, in kort aenstaende rijpheijd, ter Exclusie van de Suppliante gaede te slaen, en alhier naer Heerlen te inhorreeren.

Reedenen die de Suppliante allerdings nootsaaken om sig bij deesen tot UEdele Erentfeste te moeten wenden.

Met Bidde, dat het UEdele Erentfeste behaagen mag om aen den voormelten Heer Lt. Drossard te laeten volgen haar helfte in de, bij haaren voornoemden man, staande hun huwelijk, geacquireerde goederen.

Tendien, quanto citius dag stellende om ten overstaen van UEdele Erentfeste Heer Secretaris, die de qualiteijt der quæstieuse goederen volgens de Legger- en GigtRegisters bekent is, te treeden tot Scheijdinge en Deelinge dier, om met haars Suppliantes aengedeelte te konnen doen en handelen, naer regten en welgevallen.

Ten minste dat bij provisie et stante hocce Judicio de interdictie voor soo veel de geheele vrugten thans op de geacquireerde luttel goedertjens staende, mag worden opgeheeven, en haar Suppliante gepermitteert om de afmaaijnge dier met de Luijden door den Geregts boode daertoe te stellen, meede voor haar aendeel selfs, af te laeten doen, als meede cassen en binden.

Het welck gedaen zijnde den Geregtsboode van nu voor alsdan mag geauthoriseerd worden om aen de Suppliante de helfte dier vrugten ter haarer Dispositie te laeten volgen. Denselven in't geheel om met d'overige helfte en die Goederen aen wijlen haaren man Erfelijk toebehoort hebbende te doen naer goeddunken en in behoeve van den Heer ...
...

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER