DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Elisabeth Pappers vrouw van Leonard Hoenen
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth ende
Scheepenen der Vrijheijd en
der Hoofdbanke van Heerlen

Geeft met alle Eerbied te kennen Elisabeth Pappers Huijsvrouwe van Leonardus Hoenen, alhier aen de Heerlerheijde woonagtig, hoe dat sij tot haar overgroot Leedweesen over nu ontrent agt weeken geleeden heeft moeten ondervinden, dat den Heer Scheepen Pelt geassisteert met den Geregts Boode alhier ten haarer voornoemde wooninge gekoomen is, en haaren voor- noemden man in apprehensie heeft willen neemen, Sijnde den laastgemelden niet alleen voorsien met coorden en touwen maar stellende sigselfs in gereedheijd om haaren evengemelten man te binden en met sig naar Heerlen in Crimineele Detentie te sleepen en te voeren.

Dat egter der Suppliante man over dit binden, strikken en in gevangenisse sleepen, soo lange geworstelt heeft, dat hij occasie bequaem om deese te ontvlugten.

Dat ofschoon de Suppliante geen de minste bewustheijd heeft, dat den voornoemden haaren man, eenige Euveldaeden bedreeven heeft, waerdoor hij sulk Crimineel vervaer soude gemeriteerd hebben gehad, en nog veel weijniger dusdaenige Capitaele straffe, om welke desselfs goederen in behoeve van den Heer Drossard deeses Lands soude konnen gesaiseert of voor geconfisqueert verklaert worden.

Soo hadde niet te min den geregtsbode een Peerd en twee koeijbeesten uijt haar Suppliants Stal gesaiseert en meede alhier naar Heerlen genoomen.

Niet alleen

Maar ook eenige daagen daernaar ter instantie van voornoemden Heer Lt. Hoog Drossard deeses Lands aen
de meestbiedende verkogt.

In die voegen dat sij Suppliante sig op het aller onverwagste van een man, en haar vijf kinderen van eenen Vader, soo als ook van BestialiŽn en alle Costwinninge op een maal berooft ende ontset saegen.

En sig vervolgens eenige weeken in de uijterste armoede en gebreck van Levens middelen gedompelt vindende, hadde wel haare hoope om uijt deese eenigsints geredt te werden, op den, nu voor de Deur staenden Oogst gestelt, waerin sij sig egter thans meede op het onverwagste bedroogen vind.

Alsoo den GeregtsBoode alhier, op voorleeden Vrijdag aen haer namens den Heer Lt. HoogDrossard deeses Lands heeft koomen interdiceeren om handen en voeten van de Landerijen bij haar en haaren man beseeten zijnde geworden en der Vrugten daerop gewassen, en als nu in korten rijp staande te worden.

Terwijl selven Boode sig ook, soo als de Suppliante vernoomen heeft, in gereedheijd stelt, om deese vrugten tot maturiteijt gekoomen sijnde op naam en order van voorschreeven Heer Drossard af te laeten maeijen en in sijn Edele behoeve naer den Dorpe alhier te inhorreeren.

Een Vervaer, dat de Verthoonderse kan seggen dat voor haar also droevig, als wederregtelijk.

Want dog veronderstelt ook, dat haaren voorschreeven man sulke Euveldaeden begaen hadde om dewelke desselfs goederen soude konnen worden geconfisqueert, onder deese confiscatie nogthans naar Regten geene andere soude konnen begreepen worden als die, dewelke aen haaren voorschreeven man Erfelijk hebben toebehoort, id est sijn Patrimonieele goederen, of andersints bij hem ten huwelijk gebrogt, als meede de helfte dier goederen dewelke sij beijde stant thoro mogten geacquireet hebben, maar niet die goederen van der Suppliante eijgen ouders afkoomende en haar bij deelinge toegevallen.

Reedenen waeromme sij suppliante sig bij deesen seer needrig is wendende tot UEdele Erentfeste

Ootmoedig biddende UEdele Eerentfeste mogen van gelieft te weesen, van den voorschreeven Heer Lt. Drossard in't voormelde vervaer in soo verre te stooren, en aen sijn Eedele te lasten om de Suppliante in't genot van de goederen van haare Eijgene Ouders afkoomende te laeten ongestoort en ongemolesteert. En Haar daer meede te laeten doen, naer Welbehaegen.

En tweedens ingeval dat Sijn Edele mogte vermeenen dat aen hem de Confiscatie haarer mans goederen van Daeg of morgen niet en konden worden gerefuseert aen haar Suppliante ten minste voor als nu te laeten volgen en uijtkeeren de helfte der penningen van het Verkogte Peerd en twee koeijen bij hun beijden gemeen- schappelijk gekogt en toebehoort hebbende, geprovenieert, ten eijnde deselve tot onderhoud van haar en haare kinderen te konnen Emploijeeren.
Daerover etc.

Imploreerende
H. Lamberts
voor de Suppliante

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER