DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree            Documenten            Gerechtskosten           Bezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Elisabeth Pappers vrouw van Leonard Hoenen
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 
                                                            Aan d'Edele Erentfeste
                                                            Heeren Lt. Schouth ende
                                                            Scheepenen der Vrijheijd en
                                                            der Hoofdbanke van Heerlen

                    Geeft met alle Eerbied te kennen Elisabeth Pappers
                    Huijsvrouwe van Leonardus Hoenen, alhier aen de
                    Heerlerheijde woonagtig, hoe dat sij tot haar overgroot
                    Leedweesen over nu ontrent agt weeken geleeden
                    heeft moeten ondervinden, dat den Heer Scheepen Pelt
                    geassisteert met den Geregts Boode alhier ten haarer
                    voornoemde wooninge gekoomen is, en haaren voor-
                    noemden man in apprehensie heeft willen neemen,
                    Sijnde den laastgemelden niet alleen voorsien met
                    coorden en touwen maar stellende sigselfs in gereed-
                    heijd om haaren evengemelten man te binden en met
                    sig naar Heerlen in Crimineele Detentie te sleepen en
                    te voeren.

                    Dat egter der Suppliante man over dit binden, strikken
                    en in gevangenisse sleepen, soo lange geworstelt
                    heeft, dat hij occasie bequaem om deese te ontvlugten.

                    Dat ofschoon de Suppliante geen de minste bewust-
                    heijd heeft, dat den voornoemden haaren man, eenige
                    Euveldaeden bedreeven heeft, waerdoor hij sulk
                    Crimineel vervaer soude gemeriteerd hebben gehad, en
                    nog veel weijniger dusdaenige Capitaele straffe, om
                    welke desselfs goederen in behoeve van den Heer
                    Drossard deeses Lands soude konnen gesaiseert of
                    voor geconfisqueert verklaert worden.

                    Soo hadde niet te min den geregtsbode een Peerd en
                    twee koeijbeesten uijt haar Suppliants Stal gesaiseert
                    en meede alhier naar Heerlen genoomen.

                    Niet alleen

                    Maar ook eenige daagen daernaar ter instantie van
                    voornoemden Heer Lt. Hoog Drossard deeses Lands aen
                    de meestbiedende verkogt.

                    In die voegen dat sij Suppliante sig op het aller onver-
                    wagste van een man, en haar vijf kinderen van eenen
                    Vader, soo als ook van Bestialiën en alle Costwinninge
                    op een maal berooft ende ontset saegen.

                    En sig vervolgens eenige weeken in de uijterste
                    armoede en gebreck van Levens middelen gedompelt
                    vindende, hadde wel haare hoope om uijt deese
                    eenigsints geredt te werden, op den, nu voor de Deur
                    staenden Oogst gestelt, waerin sij sig egter thans
                    meede op het onverwagste bedroogen vind.

                    Alsoo den GeregtsBoode alhier, op voorleeden Vrijdag
                    aen haer namens den Heer Lt. HoogDrossard deeses
                    Lands heeft koomen interdiceeren om handen en
                    voeten van de Landerijen bij haar en haaren man
                    beseeten zijnde geworden en der Vrugten daerop
                    gewassen, en als nu in korten rijp staande te worden.

                    Terwijl selven Boode sig ook, soo als de Suppliante
                    vernoomen heeft, in gereedheijd stelt, om deese
                    vrugten tot maturiteijt gekoomen sijnde op naam en
                    order van voorschreeven Heer Drossard af te laeten
                    maeijen en in sijn Edele behoeve naer den Dorpe alhier
                    te inhorreeren.

                    Een Vervaer, dat de Verthoonderse kan seggen dat voor
                    haar also droevig, als wederregtelijk.

                    Want dog veronderstelt ook, dat haaren voorschreeven
                    man sulke Euveldaeden begaen hadde om dewelke
                    desselfs goederen soude konnen worden geconfis-
                    queert, onder deese confiscatie nogthans naar Regten
                    geene andere soude konnen begreepen worden als die,
                    dewelke aen haaren voorschreeven man Erfelijk hebben
                    toebehoort, id est sijn Patrimonieele goederen, of
                    andersints bij hem ten huwelijk gebrogt, als meede de
                    helfte dier goederen dewelke sij beijde stant thoro
                    mogten geacquireet hebben, maar niet die goederen
                    van der Suppliante eijgen ouders afkoomende en haar
                    bij deelinge toegevallen.

                    Reedenen waeromme sij suppliante sig bij deesen seer
                    needrig is wendende tot UEdele Erentfeste

                    Ootmoedig biddende UEdele Eerentfeste mogen van
                    gelieft te weesen, van den voorschreeven Heer Lt.
                    Drossard in't voormelde vervaer in soo verre te stooren,
                    en aen sijn Eedele te lasten om de Suppliante in't genot
                    van de goederen van haare Eijgene Ouders afkoomende
                    te laeten ongestoort en ongemolesteert. En Haar daer
                    meede te laeten doen, naer Welbehaegen.

                    En tweedens ingeval dat Sijn Edele mogte vermeenen
                    dat aen hem de Confiscatie haarer mans goederen van
                    Daeg of morgen niet en konden worden gerefuseert aen
                    haar Suppliante ten minste voor als nu te laeten volgen
                    en uijtkeeren de helfte der penningen van het Verkogte
                    Peerd en twee koeijen bij hun beijden gemeen-
                    schappelijk gekogt en toebehoort hebbende,
                    geprovenieert, ten eijnde deselve tot onderhoud van
                    haar en haare kinderen  te konnen Emploijeeren.
                    Daerover etc.

                                                                     Imploreerende
                                                                              H. Lamberts
                                                                              voor de Suppliante


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER