DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Mechtil Jongen vrouw van Bernard Kempenaar medio juli 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168
Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth Ende
Scheepenen der Vrijheijd
Ende Hoofdbanke Heerlen

Geeft Eerbiedigst te kennen Mechtil Jongen naargelaetene huijsvrouwe van Bernard Kempenaar woonagtig aen de Heerler Heijde, hoe dat bekent, en sij verthoonderse tot haar overgroot hardseer over eenige tijd heeft moeten ondervinden, dat haaren even genoemde man door het Hooge en Crimineele Officie deeses Lands over nu drie maanden geleeden in Crimineele Detentie en Hegtenisse is genoomen en wat meer, bij Deselve van alsulke misdaaden overtuijgt geworden, dat hij, nu over vier weeken geleeden ingevolge UEdele Erentfeste Sententie mt de Doot is gestraft, en sijne goederen voor geconfisqueert verklaert geworden.

En terwijl nu naar Regten geene andere goederen hebben konnen geconfisqueert worden, als die geene, dewelke aen der Suppliant voorzegde man Erfelijk hebben toebehoort, id est die hem van sijne Eijgene Ouders, of Vrienden aengekoomen, ofte wel andersints ten huwelijk ingebrogt sijn, als meede ook de helft van die goederen, dewelke sij onderling staande huwelijk gewonnen ende geworven hebben.

Van gevolge, dat den Heer Lt. HoogDrossard voornoemt de Suppliante geensints kan of mag verontrusten int vrije besit ende genot van die geene goederen welke aen haar Suppliante en op haare drie kinderen gesubdevolveert voor haare Erfportie voor haare ouderlijke naerlaetenschap is ten deel gevallen, soo weijnig als Hij aen haare kinderen kan of mag ontrekken de helfte van het geene bij haar en haaren voornoemden staande huwelijk is gedevolveert geworden.

En al was het ook, dat dit naar Regten geen de minste bedenkinge leijd, soo is het niet te min gebeurt.

Dat den GeregtsBoode alhier op voorleeden Vrijdag aen haar naemens den Heer Lt. HoogDrossard deeses Lands heeft koomen te interdiceeren om handen en voeten te houden van de Landerijen bij haar en haaren man beseeten geworden zijnde en der Vrugten daerop gewassen, en als nu in korten rijp staende te worden, terwijl selven Boode sig al meede, soo als de Suppliante vernoomen heeft, in ereedheijd stelt om deese Vrugten tot rijpheijd gekoomen zijnde op naam en order van voorszegden Heer Drossard af te laeten maaijen en in sijn Edele behoeve naer den Dorpe alhier te
inkorreeren.

Een vervaer dat voor de Suppliante even soo onvermoed
als wederregtelijk, idque om reedenen hier vooren reets
geallegeert.

Reedenen waeromme sij Suppliante bij deesen is wendende tot UEdele Erentfeste

Ootmoedig biddende UEdele Erentfeste mogen van geliefte weesen om den Voorszegden Heer Lt. Drossard in sijn voornoemde vervaer in soo verre te storen en aen sijn Edele te Injungeeren:

Eerst, om de Suppliante in't genot van de goederen van
haare Eijgene ouders afkommende te laeten ongestoort
en ongemolesteert, Haar daer meede naer goedtdunken
te laeten doen en handelen, de interdictie dier aen-
gaende, in't geheel opheffende.

En mits wijlen haar man bovengemelt verders niets meer met sijnen Doot heeft ontruijmt als Tachentig Roeden nieuwe heijde, geduurende het huwelijk met de Suppliante ingekogt waerop hij eenige Timmeringe heeft geset, en verders tot koolhof en akkerland geprepareert.

Tweedens aen haar te laeten volgen haar helfte in deesen.
Ten dien quanto citius dag stellende om ten overstaen van UEdele Erentfeste Heer Secretaris, aen wien de qualiteijt der goederen in quæstie volgens de Leggeren Gigt Registers bekent sijn, te treeden tot Scheijdinge, deelinge en Separeeringe dier, om met haer aengedeelte te konnen doen en handelen, waertoe sij naar regten bevoegt sal weesen.

En waermeede sij suppliante te meer haest heeft, in aenmerkinge genoomen dat haare wooninge op de voorszegde Tachentig Roeden nieuwe heijde staenden, soodanig Dackloos is, dat sij Suppliante sig tegens den regen niet meer kan dekken, daerbij ook, dat eenen tweeden Bouagie quidem in sijn houtewerk staat, edog sonder dack en wanden en dus hoe langer hoe meer staat te verrotten. Saltem dat bij provisie, et stante hac audientia de interdictie voor soo veel de helfte der Vrugten, thans op de geacquireerde Tachentig Roeden Heijde aengaet mag worden opgeheeven en haar Suppliante gepermitteert om de afmaaijinge met de Luijden door de Geregtsboode daertoe aen te stellen, meede voor haer aendeel te doen, als meede cassen en binden. Het welck gedaen Zijnde, van nu voor alsdan mag worden geauthoriseert worden om aen de Sup- pliante de helfte dir Vrugten te haarer Dispositie te laeten volgen, denselven in't geheel om de overige helfte in behoeve van den voornoemden Heer Drossard te sequetreeren.

Alwelk provisioneel versoek de Suppliante durft vaststellen, dat aen haar almeede uijterlijk niet en mag worden ontsegt, waertoe wel Expresselijk bij deesen insteerende daerover etc.

Imploreerende
H. Lamberts
voor de Suppliante


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER