DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Mechtil Jongen vrouw van Bernard Kempenaar  medio juli 1773
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 

 

                                                            Aan d'Edele Erentfeste
                                                            Heeren Lt. Schouth Ende
                                                            Scheepenen der Vrijheijd
                                                            Ende Hoofdbanke Heerlen

                    Geeft Eerbiedigst te kennen Mechtil Jongen naar-
                    gelaetene huijsvrouwe van Bernard Kempenaar woon-
                    agtig aen de Heerler Heijde, hoe dat bekent, en sij
                    verthoonderse tot haar overgroot hardseer over eenige
                    tijd heeft moeten ondervinden, dat haaren even
                    genoemde man door het Hooge en Crimineele Officie
                    deeses Lands over nu drie maanden geleeden in
                    Crimineele Detentie en Hegtenisse is genoomen en wat
                    meer, bij Deselve van alsulke misdaaden overtuijgt
                    geworden, dat hij, nu over vier weeken geleeden
                    ingevolge UEdele Erentfeste Sententie mt de Doot is
                    gestraft, en sijne goederen voor geconfisqueert
                    verklaert geworden.

                    En terwijl nu naar Regten geene andere goederen
                    hebben konnen geconfisqueert worden, als die geene,
                    dewelke aen der Suppliant voorzegde man Erfelijk
                    hebben toebehoort, id esi die hem van sijne Eijgene
                    Ouders, of Vrienden aengekoomen, ofte wel andersints
                    ten huwelijk ingebrogt sijn, als meede ook de helft van
                    die goederen, dewelke sij onderling staande huwelijk
                    gewonnen ende geworven hebben.

                    Van gevolge, dat den Heer Lt. HoogDrossard voornoemt
                    de Suppliante geensints kan of mag verontrusten int
                    vrije besit ende genot van die geene goederen welke
                    aen haar Suppliante en op haare drie kinderen gesub-
                    devolveert voor haare Erfportie voor haare ouderlijke
                    naerlaetenschap is ten deel gevallen, soo weijnig als
                    Hij aen haare kinderen kan of mag ontrekken de helfte
                    van het geene bij haar en haaren voornoemden staande
                    huwelijk is gedevolveert geworden.

                    En al was het ook, dat dit naar Regten geen de minste
                    bedenkinge leijd, soo is het niet te min gebeurt.

                    Dat den GeregtsBoode alhier op voorleeden Vrijdag aen
                    haar naemens den Heer Lt. HoogDrossard deeses Lands
                    heeft koomen te interdiceeren om handen en voeten te
                    houden van de Landerijen bij haar en haaren man
                    beseeten geworden zijnde en der Vrugten daerop
                    gewassen, en als nu in korten rijp staende te worden,
                    terwijl selven Boode sig al meede, soo als de Sup-
                    pliante vernoomen heeft, in gereedheijd stelt om deese
                    Vrugten tot rijpheijd gekoomen zijnde op naam en order
                    van voorszegden Heer Drossard af te laeten maaijen en
                    in sijn Edele behoeve naer den Dorpe alhier te
                    inkorreeren.

                    Een vervaer dat voor de Suppliante even soo onvermoed
                    als wederregtelijk, idque om reedenen hier vooren reets
                    geallegeert.

                    Reedenen waeromme sij Suppliante bij deesen is
                    wendende tot UEdele Erentfeste

                    Ootmoedig biddende UEdele Erentfeste mogen van
                    geliefte weesen om den Voorszegden Heer Lt. Drossard
                    in sijn voornoemde vervaer in soo verre te storen en
                    aen sijn Edele te Injungeeren:

                    Eerst, om de Suppliante in't genot van de goederen van
                    haare Eijgene ouders afkommende te laeten ongestoort
                    en ongemolesteert, Haar daer meede naer goedtdunken
                    te laeten doen en handelen, de interdictie dier aen-
                    gaende, in't geheel opheffende.

                    En mits wijlen haar man bovengemelt verders niets
                    meer met sijnen Doot heeft ontruijmt als Tachentig
                    Roeden nieuwe heijde, geduurende het huwelijk met de
                    Suppliante ingekogt waerop hij eenige Timmeringe
                    heeft geset, en verders tot koolhof en akkerland
                    geprepareert.

                    Tweedens aen haar te laeten volgen haar helfte in
                    deesen.
                    Ten dien quanto citius dag stellende om ten overstaen
                    van UEdele Erentfeste Heer Secretaris, aen wien de
                    qualiteijt der goederen in quæstie volgens de Legger-
                    en GigtRegisters bekent sijn, te treeden tot Scheijdinge,
                    deelinge en Separeeringe dier, om met haer aengedeel-
                    te te konnen doen en handelen, waertoe sij naar regten
                    bevoegt sal weesen.

                    En waermeede sij suppliante te meer haest heeft, in
                    aenmerkinge genoomen dat haare wooninge op de
                    voorszegde Tachentig Roeden nieuwe heijde staenden,
                    soodanig Dackloos is, dat sij Suppliante sig tegens den
                    regen niet meer kan dekken, daerbij ook, dat eenen
                    tweeden Bouagie quidem in sijn houtewerk staat, edog
                    sonder dack en wanden en dus hoe langer hoe meer
                    staat te verrotten. Saltem dat bij provisie, et stante hac
                    audientia de interdictie voor soo veel de helfte der
                    Vrugten, thans op de geacquireerde Tachentig Roeden
                    Heijde aengaet mag worden opgeheeven en haar
                    Suppliante gepermitteert om de afmaaijinge met de
                    Luijden door de Geregtsboode daertoe aen te stellen,
                    meede voor haer aendeel te doen, als meede cassen en
                    binden. Het welck gedaen Zijnde, van nu voor alsdan
                    mag worden geauthoriseert worden om aen de Sup-
                    pliante de helfte dir Vrugten te haarer Dispositie te
                    laeten volgen, denselven in't geheel om de overige
                    helfte in behoeve van den voornoemden Heer Drossard
                    te sequetreeren.

                    Alwelk provisioneel versoek de Suppliante durft vast-
                    stellen, dat aen haar almeede uijterlijk niet en mag
                    worden ontsegt, waertoe wel Expresselijk bij deesen
                    insteerende daerover etc.

                                                                                Imploreerende
                                                                                        H. Lamberts
                                                                             voor de Suppliante


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER