DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Maria Henkens en Maria Dols, vrouwen van Matthijs en Hermanus Senden
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168
Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth ende
Scheepenen der Vrijheijd
ende Hoofdbanke Heerlen


Geeven met verschulde Eerbiedt te kennn Maria Henkens Huijsvrouw van Matthijs Senden en Maria Dols Huijsvrouw van Hermanus Senden, beijde woonagig aen de SchrijversHeijde ressort deeser Banke, hoe dat sij het hardseer gehat hebben, dat hunne Respective Egtgenoten voornoemt over eenige weken van wegens het Hooge en Crimineele Officie deeses Lands in apprehensie en Crimineele Detentie zijn gestelt, en thans reets beijde wegens gepleegde Euveldaeden met de Doot gestraft geworden met Confiscatie van hunne goederen in behoeve van den Heer J.G. Farjon als Lt. Drossard het Crimineele officie voormelt, binnen deesen Landen waarneemende.

En gemerkt nu, dat naar Regten geene andere goederen hebben konnen geconfisqueert worden, als diegeene dewelk aen der Suppliante voorszegde mannen Erfelijk hebben toebehoort, id est van hunne Eijgene ouders of  vrienden hun aengestorven ofte wel andersints ten huwelijk gebrogt, als meede ook de helfte van die goederen, dewelke sij onderling staande hun huwelijk hebben gewonnen en verworven.

Van Effecte dat voorgemelten Heer Lt. Drossard aen de Supplianten geensints konde of mogte ontrekken haar aendeel van de BestialiŽn ets, etc. bij het gevangen neemen van haare voorschreeve mannen bij hun beseeten en gevonden geworden zijnde, soo weijnig als aen hun, en de Agt kinderen van de Tweede genoemde Suppliante kan of mag worden onttrokken worden de helfte dier vaste goederen, bij de Suppliante en haaren man geduurende hun huwelijk te saemen geacquireert.

Gemerkt nu egter dat voormelden Heer Lt. Drossard,
alle der Suppliante BestialiŽn terstont en illico alhier
naar Heerlen hadde doen en laeten transporteeren, En
ook korte daegen daer sig dan ook in deesen met alle
Eerbied zijn wendende tot UEdele Erentfesten.

Met Bidde dat het UEdele Erentfeste behaegen mag den voorszegden Heer Lt. Drossard in sijn prodedť voormeldt in soo verre te stooren, en aen sijn Edele te lasten, omme de Suppliante te laeten volgen en uijt te keeren, het geene haar naar Regten ex Societate conjugali is Competeerende, als naementlijk:

Eerst de helfte dier penningen welke uijt de Verkogte BestialiŽn geproveniŽeert zijn.

En Tweedens, mits geene vaste goederen voorhanden meer gemelte haare mannen Erfelijk souden toebehoort hebben, of door hun ten huwelijk gebrogt zijn, maar alle bij haar Suppliante en haare voornoemde Egtgenoten, wes Relaas tot de Gigt Rgeisters deser Bancke, zijn geacquireert. Jae wat meer, durft de Eerstgenoemde Suppliante met een goed geweeten seggen, meest betaalt met penningen dewelke haaren man van haar ouderlijke Erfportie op Nieuwenhagen ressort deeser Banke ophehaalt heeft. En Tweedens seggen de Supplianten meede aen haar te laeten volgen haar helfte in deese geacquireerde goederen.

Ten dien quanto citius Dag stellende om ten overstaan van UEdele Erentfeste Heer Secretaris aen Wien de qualiteijt der goederen in quśstie volgens Legger en Gigt Registers bekent is, te treeden tot Scheijdinge, Deelinge en Separeeringe dier, om met haar aengedeelte te konnen doen en handelen, waertoe sij naar Regten bevoegt sijn, En waertoe sij Supplianten vermeenen te meer reedenen te hebben, dewijl haar onderling geacquireerde Wooningen en verder BouagiŽn aen de Schrijversheijde voormelt geleegen, veele reparatiŽn noodig hebben, en waertoe sij
Supplianten niet alleen buijten Staat, maar dat ook van
hen niet gevergt kan worden, dat sij haaren sweet en arbeijd souden Emploijeeren tot Reparatie van bouagiŽn dewelke hun mogelijk niet ten deele mogten vallen. Want ook almeede de Landerijen in korten wederom moeten gecultiveert en tot insaaijnge van harde Vrugten als andersints geprepareet moeten worden, saltem, dat bij Provisie et stante hac audientia, de interdictie voor soo veel de geheele Vrugten thans op de geacquireerde Landerijen staande, betreft, mag worden opgeheeven, En aan haar Supplianten gepermitteert om de afmaaijnge dier met de Luijden door den Geregts Boode daertoe te stellen, meede voor
haar aendeel te laeten doen, alsmeede kassen en
binden, het welck gedaen zijnde den Geregts Boode van
nu alsdan mag geauthoriseert worden om aen de
Supplianten de helfte dier vrugten ter haarer Dispositie
te laeten volgen, Denselven in't geheel om de overige helfte in behoeve van den voormelden Heer Drossard te sequestreeren.

Alwelk Provisioneel Versoek de Supplianten durven vaststellen dat aen Haar, in overweeginge genoomen wes bovengemeld, niet en kan nog mag worden ontsegt, want dog ook seer hard soude weesen, dat de Verthoonderssen sig souden moeten Contenteeren met de helfte van de Penningen die van Dag of morgen bij verkoop der graanen, daeruijt souden mogen proveniŽeren, en dus meede moeten Contribueeren in de kosten van maeij- invaeren- dresschen- en akkerloon, die de Supplianten door haar selfs en Eijgene Luijden soude konnen en laeten verdienen.

Tegens hetwelke en alle andere onnoodige Costen de Supplianten wel Expresselijk zijn protesteerende, Daerover niet te min etc.

t'Welck Doende
H. Lamberts
voor de Supplianten


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER