DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Maria Henkens en Maria Dols, vrouwen van Matthijs en Hermanus Senden
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 

 

                                                            Aan d'Edele Erentfeste
                                                             Heeren Lt. Schouth ende
                                                             Scheepenen der Vrijheijd
                                                             ende Hoofdbanke Heerlen


                    Geeven met verschulde Eerbiedt te kennn Maria
                    Henkens Huijsvrouw van Matthijs Senden en Maria Dols
                    Huijsvrouw van Hermanus Senden, beijde woonagig aen
                    de SchrijversHeijde ressort deeser Banke, hoe dat sij
                    het hardseer gehat hebben, dat hunne Respective
                    Egtgenoten voornoemt over eenige weken van wegens
                    het Hooge en Crimineele Officie deeses Lands in
                    apprehensie en Crimineele Detentie zijn gestelt , en
                    thans reets beijde wegens gepleegde Euveldaeden met
                    de Doot gestraft geworden met Confiscatie van hunne
                    goederen in behoeve van den Heer J.G. Farjon als Lt.
                    Drossard het Crimineele officie voormelt, binnen
                    deesen Landen waarneemende.

                    En gemerkt nu, dat naar Regten geene andere goederen
                    hebben konnen geconfisqueert worden, als diegeene
                    dewelk aen der Suppliante voorszegde mannen Erfelijk
                    hebben toebehoort, id est van hunne Eijgene ouders of
                    vrienden hun aengestorven ofte wel andersints ten
                    huwelijk gebrogt, als meede ook de helfte van die
                    goederen, dewelke sij ondderling staande hun huwelijk
                    hebben gewonnen en verworven.

                    Van Effecte dat voorgemelten Heer Lt. Drossard aen de
                    Supplianten geensints konde of mogte ontrekken haar
                    aendeel van de BestialiŽn ets, etc. bij het gevangen
                    neemen van haare voorschreeve mannen bij hun
                    beseeten en gevonden geworden zijnde, soo weijnig als
                    aen hun, en de Agt kinderen van de Tweede genoemde
                    Suppliante kan of mag worden onttrokken worden de
                    helfte dier vaste goederen, bij de Suppliante en haaren
                    man geduurende hun huwelijk te saemen geacquireert.

                    Gemerkt nu egter dat voormelden Heer Lt. Drossard,
                    alle der Suppliante BestialiŽn terstont en illico alhier
                    naar Heerlen hadde doen en laeten transporteeren, En
                    ook korte daegen daer sig dan ook in deesen met alle
                    Eerbied zijn wendende tot UEdele Erentfesten.

                    Met Bidde dat het UEdele Erentfeste behaegen mag
                    den voorszegden Heer Lt. Drossard in sijn prodedť
                    voormeldt in soo verre te stooren, en aen sijn Edele te
                    lasten, omme de Suppliante te laeten volgen en uijt te
                    keeren, het geene haar naar Regten ex Societate
                    conjugali is Competeerende, als naementlijk:

                    Eerst de helfte dier penningen welke uijt de Verkogte
                    BestialiŽn geproveniŽeert zijn.

                    En Tweedens, mits geene vaste goederen voorhanden
                    meer gemelte haare mannen Erfelijk souden toebehoort
                    hebben, of door hun ten huwelijk gebrogt zijn, maar alle
                    bij haar Suppliante en haare voornoemde Egtgenoten,
                    wes Relaas tot de Gigt Rgeisters deser Bancke, zijn
                    geacquireert. Jae wat meer, durft de Eerstgenoemde
                    Suppliante met een goed geweeten seggen, meest
                    betaalt met penningen dewelke haaren man van haar
                    ouderlijke Erfportie op Nieuwenhagen ressort deeser
                    Banke ophehaalt heeft. En Tweedens seggen de
                    Supplianten meede aen haar te laeten volgen haar
                    helfte in deese geacquireerde goederen.

                    Ten dien quanto citius Dag stellende om ten overstaan
                    van UEdele Erentfeste Heer Secretaris aen Wien de
                    qualiteijt der goederen in quśstie volgens Legger en
                    Gigt Registers bekent is, te treeden tot Scheijdinge,
                    Deelinge en Separeeringe dier, om met haar aen-
                    gedeelte te konnen doen en handelen, waertoe sij naar
                    Regten bevoegt sijn, En waertoe sij Supplianten ver-
                    meenen te meer reedenen te hebben, dewijl haar
                    onderling geacquireerde Wooningen en verder
                    BouagiŽn aen de Schrijversheijde voormelt geleegen,
                    veele reparatiŽn noodig hebben, en waertoe sij
                    Supplianten niet alleen buijten Staat, maar dat ook van
                    hen niet gevergt kan worden, dat sij haaren sweet en
                    arbeijd souden Emploijeeren tot Reparatie van
                    bouagiŽn dewelke hun mogelijk niet ten deele mogten
                    vallen. Want ook almeede de Landerijen in korten
                    wederom moeten gecultiveert en tot insaaijnge van
                    harde Vrugten als andersints geprepareet moeten
                    worden, saltem, dat bij Provisie et stante hac audientia,
                    de interdictie voor soo veel de geheele Vrugten thans
                    op de geacquireerde Landerijen staande, betreft, mag
                    worden opgeheeven, En aan haar Supplianten
                    gepermitteert om de afmaaijnge dier met de Luijden
                    door den Geregts Boode daertoe te stellen, meede voor
                    haar aendeel te laeten doen, alsmeede kassen en
                    binden, het welck gedaen zijnde den Geregts Boode van
                    nu alsdan mag geauthoriseert worden om aen de
                    Supplianten de helfte dier vrugten ter haarer Dispositie
                    te laeten volgen, Denselven in't geheel om de overige
                    helfte in behoeve van den voormelden Heer Drossard te
                    sequestreeren.

                    Alwelk Provisioneel Versoek de Supplianten durven
                    vaststellen dat aen Haar, in overweeginge genoomen
                    wes bovengemeld, niet en kan nog mag worden ont-
                    segt, want dog ook seer hard soude weesen, dat de
                    Verthoonderssen sig souden moeten Contenteeren met
                    de helfte van de Penningen die van Dag of morgen bij
                    verkoop der graanen, daeruijt souden mogen pro-
                    veniŽeren, en dus meede moeten Contribueeren in de
                    kosten van maeij- invaeren- dresschen- en akkerloon,
                    die de Supplianten door haar selfs en Eijgene Luijden
                    soude konnen en laeten verdienen.

                    Tegens hetwelke en alle andere onnoodige Costen de
                    Supplianten wel Expresselijk zijn protesteerende,
                    Daerover niet te min etc.

                                                                          t'Welck Doende
                                                                            H. Lamberts
                                                                          voor de Supplianten


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER