DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree             Documenten             Gerechtskosten            Bezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Maria Catharina Poltz vrouw van Nicolaes Hersseler
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 


                                                            Aan d'Edele Erentfeste
                                                             Heeren Lt. Schouth en
                                                             Scheepenen der Vrijheijd
                                                             ende Hoofdbanke Heerlen


                    Doet met Schuldig Respect Verhaalen Maria Catharina
                    Poltz, huijvrouwe van Nicolaes Hersseler aen de
                    Schrijversheijde alhier, hoe dat bekent, dat haaren
                    evengemelte man over eenige weeken door den Heer
                    Lt. HoogDrossard deeses Lands in crimineele
                    hegtenisse is genoomen en gestelt geworden, niet
                    alleen, maar dat ook van wegens gemelten Heer Lt.
                    Drossard terstond alle gereijde Effecten en Bestialiën
                    aen de Verthoonderse en voornoemden haaren man
                    toebehoorende, in beslag en arrest zijn genoomen. Jae
                    wat meer, kort daerop door UEdele Erentfeste ter
                    instantie van voorschreeve Heer Lt. Drossard aen den
                    meestbiedende verkogt te geworden. Waar uijt
                    Verthoondersse vervolgens moeste præsumeeren dat
                    haaren man bij meergemelten Heer Lt. Drossard
                    overtuijgt moeste weesen aen sulke Delicten schuldig
                    te zijn aen welker straffe de Confiscatiën sijner
                    goederen annex was.

                    Dat ofschoon nu der Verthoonsse man tot hier en toe
                    niet alleen buijten Executie is, maar dat ook, ver-
                    onderstelt dat hij reeds geExecuteert was, en desselfs
                    goederen in behoeve van den Heer Lt. Drossard
                    Confiscabel verklaert waeren geworden, onder dese
                    Confiscatie egter naer Regten geene andere goederen
                    begreepen konden worden, als die dewelke aen haaren
                    voorszegden man erfelijk hadden toebehoort, of bij hem
                    ten huwelijk waeren ingebrogt geworden. Alsmeede de
                    helfte van alsulke, dewelke sij beide Stante Thoro
                    hadden geacquireert.

                    in sooverre dat voorgenoemde Heer Lt. Drossard de
                    Verthoondersse nullo modo konde of mogte ontrekken
                    haar aendeel in de Mobilaire Effecten, Bestialiën etc.
                    bij't gevangen neemen van haaren voorszegden man,
                    bij hun beseeten en voorvindelijk geweest zijnde, soo
                    weijnig als aen haar en haare kinderen kan of mag
                    ontrokken worden, de helfte der vaste goederen bij de
                    Verthoonersse en haaren man geacquireert.

                    Gemerkt nu egter dat voormelden Heer Lt. Hoog-
                    Drossard alle deese mobiliaire Effecten, Bestialiën etc.
                    terstont et illico alhier naer Heerlen heeft laeten trans-
                    porteeren, en ook korte daegen daernaer in sijn Edelen
                    Behoeve heeft laeten verkoopen, niet alleen, maar dat
                    sij verthoondersse, sig ook tot haere seer groote ver-
                    wonderinge door den Geregts Boode alhier voorleede
                    Vrijdag heeft geïnterdiceert gevonden om handen en
                    voeten te houden van de Landerijen, bij haar en haaren
                    man gesaementlijk beseeten geworden sijnde, en de
                    Vrugten daerop, alsnu int kort rijp staande te worden.
                    Terwijl selven Boode sig ook teffens in apparatu stelt
                    om de voornoemde Vrugten (soo als de Verthoonderse
                    vernomen heeft) tot vollen rijpheijd gekoomen zijnde,
                    op naam en order van voorschreeven Heer Lt. Drossard
                    af te laeten maaijen en in behoeve van sijn Edele naer
                    den Dorpe alhier te inhorreeren.

                    Een Vervaer, dat de Verthoonderse vaststelt dat geen
                    patrocinie in Regten is vindende, Jae, Een vervaer
                    waerdoor sij Verthoondersse en haare alnog minder-
                    jaerige Vijf kinderen tot den Bedelstaf geholpen en
                    gejaagd worden.

                    Reedenen waeromme sij sig bij deesen op het
                    needrigste ist wendende tot UEdele Erentfeste.

                    Ootmoedig biddende UEdele Erentfeste mogen van
                    geliefte weesen van voorschreeven Heer Lieutenant
                    Drossard in het voormelde Vervaer in soo verre te
                    stooren, en aen sijn Edele te lasten, omme casu, dat
                    haaren bovengemelten man van alsulke Euveldaeden
                    geconvinceert mogte weesen, waerdoor de straffe, bij
                    Eventueel Vonnis tot laste van hem te vellen, Capitaal
                    soude weesen, en dus de Confiscatie van goederen
                    meede brengen, omme, segt de Verthoonderse, in
                    sulken gevalle niet te min, aen Haar dat jenige te
                    laeten volgen en uijtkeeren, wat Haar naar Regten ex
                    Societate Conjugali is Competeerende.

                    Als Eerst de helfte dier Penningen welke uijt de
                    verkogte mobiliair Effecten, Bestialiën etc.
                    geproveniëert zijn.

                    En voor het Tweede mits geene vaste goederen voor-
                    handen, dewelke meergenoemden haaren man erfelijk
                    souden hebben toebehoort, of door hem in huwelijk
                    gebrogt zijn maar alle bij haar Verthoonderse en haaren
                    voorschreeven man, wes relaas tot de Gigt Registers
                    deeser Banke, sijn geacquireert.

                    Jae, wat meer, durft de Suppliante met een goed
                    geweeten seggen, meest betaalt met Penningen,
                    dewelke haaren man van haar suppliante ouderlijke
                    Portie tot Gulick opgehaalt heeft.

                    En voor het Tweede segt de Suppliante, meede aen
                    haar te laeten volgen haare helfte in deese geacqui-
                    reerde goederen.

                    Ten dien quanto citius Dag stellende, om ten overstaen
                    van UEdele Erentfeste Heer Secretaris, aen wien de       
                    qualiteit der goederen in quæstie volgens de Legger- en
                    GigtRegisters bekent te treeden tot Scheijdinge,
                    Deelinge en Separeeringe dier, om met haar angedeelte
                    te konnen doen en handelen waertoe sij naar Regten
                    bevoegt is. En waertoe de Suppliante vermeent te meer
                    reedenen te hebben, om dien haar onderling geacqui-
                    reert Huijswooninge en verdere Bouagiën aen de
                    SchrijversHeijde aenvangs gemelt geleegen, op veele
                    Plaetzen dackloos geheel en al ontramponeert, en dus
                    veelvuldige reparatiën noodig heeft. En waertoe sij niet
                    alleen buijten staat, maar dat ook van haar niet en kan
                    gevoegt worden dat sij haar sweet en arbeijd soude
                    wenden aen de reparatiën van bouagiën waeraen sij
                    mogelijk geen deel soude krijgen. Terwijl ook de
                    Landerijen wederom gecultiveert en tot insaainge der
                    harde vrugten, als anders, geprepareert moeten
                    worden. Saltem, dat bij provisie et stante hac audientia,
                    de interdictie, voor sooveel de geheele vrugten thans
                    op de geacquireerde Landerijen staende, betreft, mag
                    worden opgeheeven, en Haar Suppliante gepermitteert
                    om de afmaaijinge dier met de Luijden door den
                    Geregtsboode daertoe stellen, meede voor haer aen-
                    deel te laeten doen, als meede kassen en binden. Het
                    welk gedaen zijnde, den Geregtboode van nu voor
                    alsdan mag geauthoriseert ...
                    ...
Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER