DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Maria Catharina Poltz vrouw van Nicolaes Hersseler
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 


Aan d'Edele Erentfeste
Heeren Lt. Schouth en
Scheepenen der Vrijheijd
ende Hoofdbanke Heerlen


Doet met Schuldig Respect Verhaalen Maria Catharina
Poltz, huijvrouwe van Nicolaes Hersseler aen de Schrijversheijde alhier, hoe dat bekent, dat haaren evengemelte man over eenige weeken door den Heer Lt. HoogDrossard deeses Lands in crimineele hegtenisse is genoomen en gestelt geworden, niet alleen, maar dat ook van wegens gemelten Heer Lt. Drossard terstond alle gereijde Effecten en BestialiŽn aen de Verthoonderse en voornoemden haaren man toebehoorende, in beslag en arrest zijn genoomen. Jae wat meer, kort daerop door UEdele Erentfeste ter instantie van voorschreeve Heer Lt. Drossard aen den meestbiedende verkogt te geworden. Waar uijt Verthoondersse vervolgens moeste prśsumeeren dat haaren man bij meergemelten Heer Lt. Drossard overtuijgt moeste weesen aen sulke Delicten schuldig te zijn aen welker straffe de ConfiscatiŽn sijner goederen annex was.

Dat ofschoon nu der Verthoonsse man tot hier en toe niet alleen buijten Executie is, maar dat ook, veronderstelt dat hij reeds geExecuteert was, en desselfs goederen in behoeve van den Heer Lt. Drossard Confiscabel verklaert waeren geworden, onder dese Confiscatie egter naer Regten geene andere goederen begreepen konden worden, als die dewelke aen haaren voorszegden man erfelijk hadden toebehoort, of bij hem ten huwelijk waeren ingebrogt geworden. Alsmeede de helfte van alsulke, dewelke sij beide Stante Thoro hadden geacquireert.

in sooverre dat voorgenoemde Heer Lt. Drossard de Verthoondersse nullo modo konde of mogte ontrekken haar aendeel in de Mobilaire Effecten, BestialiŽn etc. bij't gevangen neemen van haaren voorszegden man, bij hun beseeten en voorvindelijk geweest zijnde, soo weijnig als aen haar en haare kinderen kan of mag ontrokken worden, de helfte der vaste goederen bij de Verthoonersse en haaren man geacquireert.

Gemerkt nu egter dat voormelden Heer Lt. Hoog-Drossard alle deese mobiliaire Effecten, BestialiŽn etc. terstont et illico alhier naer Heerlen heeft laeten transporteeren, en ook korte daegen daernaer in sijn Edelen Behoeve heeft laeten verkoopen, niet alleen, maar dat sij verthoondersse, sig ook tot haere seer groote verwonderinge door den Geregts Boode alhier voorleede Vrijdag heeft geÔnterdiceert gevonden om handen en voeten te houden van de Landerijen, bij haar en haaren man gesaementlijk beseeten geworden sijnde, en de Vrugten daerop, alsnu int kort rijp staande te worden. Terwijl selven Boode sig ook teffens in apparatu stelt om de voornoemde Vrugten (soo als de Verthoonderse vernomen heeft) tot vollen rijpheijd gekoomen zijnde, op naam en order van voorschreeven Heer Lt. Drossard af te laeten maaijen en in behoeve van sijn Edele naer den Dorpe alhier te inhorreeren.

Een Vervaer, dat de Verthoonderse vaststelt dat geen patrocinie in Regten is vindende, Jae, Een vervaer waerdoor sij Verthoondersse en haare alnog minderjaerige Vijf kinderen tot den Bedelstaf geholpen en gejaagd worden.

Reedenen waeromme sij sig bij deesen op het needrigste ist wendende tot UEdele Erentfeste.

Ootmoedig biddende UEdele Erentfeste mogen van geliefte weesen van voorschreeven Heer Lieutenant Drossard in het voormelde Vervaer in soo verre te stooren, en aen sijn Edele te lasten, omme casu, dat haaren bovengemelten man van alsulke Euveldaeden geconvinceert mogte weesen, waerdoor de straffe, bij Eventueel Vonnis tot laste van hem te vellen, Capitaal soude weesen, en dus de Confiscatie van goederen meede brengen, omme, segt de Verthoonderse, in sulken gevalle niet te min, aen Haar dat jenige te laeten volgen en uijtkeeren, wat Haar naar Regten ex Societate Conjugali is Competeerende.

Als Eerst de helfte dier Penningen welke uijt de verkogte mobiliair Effecten, BestialiŽn etc. geproveniŽert zijn.

En voor het Tweede mits geene vaste goederen voorhanden, dewelke meergenoemden haaren man erfelijk souden hebben toebehoort, of door hem in huwelijk gebrogt zijn maar alle bij haar Verthoonderse en haaren voorschreeven man, wes relaas tot de Gigt Registers deeser Banke, sijn geacquireert.

Jae, wat meer, durft de Suppliante met een goed geweeten seggen, meest betaalt met Penningen, dewelke haaren man van haar suppliante ouderlijke Portie tot Gulick opgehaalt heeft.

En voor het Tweede segt de Suppliante, meede aen haar te laeten volgen haare helfte in deese geacquireerde goederen.

Ten dien quanto citius Dag stellende, om ten overstaen van UEdele Erentfeste Heer Secretaris, aen wien de qualiteit der goederen in quśstie volgens de Legger- en Gigt registers bekent te treeden tot Scheijdinge, Deelinge en Separeeringe dier, om met haar angedeelte te konnen doen en handelen waertoe sij naar Regten bevoegt is. En waertoe de Suppliante vermeent te meer reedenen te hebben, om dien haar onderling geacquireert Huijswooninge en verdere BouagiŽn aen de SchrijversHeijde aenvangs gemelt geleegen, op veele Plaetzen dackloos geheel en al ontramponeert, en dus veelvuldige reparatiŽn noodig heeft. En waertoe sij niet alleen buijten staat, maar dat ook van haar niet en kan gevoegt worden dat sij haar sweet en arbeijd soude wenden aen de reparatiŽn van bouagiŽn waeraen sij mogelijk geen deel soude krijgen. Terwijl ook de Landerijen wederom gecultiveert en tot insaainge der
harde vrugten, als anders, geprepareert moeten
worden. Saltem, dat bij provisie et stante hac audientia,
de interdictie, voor sooveel de geheele vrugten thans
op de geacquireerde Landerijen staende, betreft, mag
worden opgeheeven, en Haar Suppliante gepermitteert
om de afmaaijinge dier met de Luijden door den
Geregtsboode daertoe stellen, meede voor haer aen-
deel te laeten doen, als meede kassen en binden. Het
welk gedaen zijnde, den Geregtboode van nu voor
alsdan mag geauthoriseert ...
...Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER