DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBezwaren tegen inbeslagneming


Rekest van Maria Kreijten vrouw van Leonard Spierts
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 
 

                                                            Aan d'Edele Erentfeste
                                                            Heeren Lt. Schouth Ende
                                                            Scheepenen der Vrijheijd ende
                                                            Hoofdbanke van Heerlen

                    Geeft Eerbiedigst te kennen Maria Kreijten huijsvrouwe
                    van Leonard Spierts woonagtig aen de soogenaamde   
                    Schrijversheijde ressot deeser Banke, hoe dat bekent, 
                    dat haaren evengenoemden man over eenige weeken 
                    door den Heer Lt. Drossard deeses Lands in crimineele
                    hegtenisse en detentie is genoomen en gestelt
                    geworden

                    Dat ofschoon haar niet bewust, dat haaren voorszegden
                    man eenige boose daaden bedreeven heeft en
                    besonder niet desulke waermeede Leevensstraffe en
                    Confiscatie gemengt was.

                    En al was het ook also dat der Supplianten man soo
                    Godvergeeten geweest waere om sig aen sulke te 
                    hebben schuldig gemaakt, en dat de doods straffe, bij
                    U Edele Erentfeste in't vervolg tot der Supplianten mans
                    laste soude konnen gedecreteert worden idque met
                    Confiscatie van desselfs goederen.

                    Onder deese Confiscatie egter geene andere goederen
                     souden begreepen konnen worden als desulke welke bij
                    haaren man erfelijk waeren beseeten geworden als ook
                    de helfte van alsulke acquesten welke sij stante thoro 
                    met de Suppliante gaecquereert hadden.

                    In soo verre dat voorgemelden Heer Lt. Drossard de
                    Verthoonderse en haare vier kinderen niet en konde en
                    mogte stooren in het gerust bezit ande genot alsulker
                    goederen als aen de Schriijversheijde bovengenoemt
                    geleegen, en aan haar wegens haare ouders
                    toegevallen sijn, even soo weijnig als Sijn Edele haar
                    kan of mag onttrekken de helfte der goederen bij
                    haaren voormelden man staande het huwelijk met de
                    Suppliante geacquireert.

                    Soo heeft de Suppliante sig niet te min op voorleeden
                    Vrijdag door den Geregtsboode alhier op order van den
                    Heer Lt. Drossard aengesegt en geïnsinueert gevonden
                    van eenen Arrest en interdictie om sig met de goederen
                    bij wijlen der Suppliante man beseten en in defructuatie
                    geweest zijnde, niet te bekommeren, maar deselve met
                    de vrugten daerop, in korten rijp staande te worden, in
                    behoeve van D'Heer Drossard te laeten vaeren.

                    Eene Interdictie die de Suppliante even soo onverzorgt
                    is voorgekoomen, als si oordeelt dat deselve van
                    wegens den Heer Lt. Drossard niet en kan nog mag
                    geschieden.

                    Reedenen waeromme de Suppliante sig genooddrongen
                    vind om sig bij deesen te moeten adresseeren aen
                    UEdele Erentfeste.

                    Ten fine den Heer Lt. Drossard bovengenoemt mag
                    worden gelast om de Suppliante:

                  = Eerst in het vrije genot en besit haere eijgene
                    ouderlijke goederen op haare vier kinderen gesub-
                    devolveert te laeten ongemolesteert.

                  = En voor het Tweede aen haer de helfte der bij haaren
                    man onderling geacquireerde goederen te laeten
                    volgen.

                    Ten dien voor soo veel deese laastgemelde betreft
                    quanto citius Dag stellende om ten overstaan van
                    UEdele Erentfeste Heer Secretaris die de qualiteijt der
                    quæstieuse goederen volgens de legger en Gigt
                    Registers bekent is, te treeden tot Scheijdinge en
                    Deijlinge dier, om vervolgens met haars Suppliantes
                    aengedeelte te konnen doen en handelen naar regten
                    en welgevallen.

                    Ten minste dat bij provisio et stante hode Judicio de
                    interdictie voor soo veel de geheele vrugten thans op
                    de geacquireerde luttel goederens staande, mag
                    worden opgeheeven en haar Suppliante gepermitteert
                    om de afmaaijnge dier, met de luijden door den
                    Geregtsboode daertoe te stellen, meede voor haar
                    aendeels selfs, of te laeten doen, als meede cassen,
                    binden. Hetwelk gedaen zijnde den Geregtsboode van
                    nu voor alsdan mag geauthoriseerd worden om aen de
                    Suppliante de helfte dier vrugten ter haerer Dispositie
                    te laeten volgen, denselven in't geheel om met
                    d'overige helfte als geen andere welke aen wijlen
                    voorschreeven haaren man erfelijk souden toebehoort
                    hebbende, voorhanden sijnde te doen naer goeddunken
                    en in behoeve van den Heer Lt. Drossard te seques-
                    treeren. Over allen 't welke etc.

                                                           Imploreerende
                                                                 H. Lamberts
                                                                         voor de Suppliante


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER