DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Verteringen van de beul Tilbourgh tijdens verblijf in Spaubeek 1751/52
Originele rekening? RHCL Maastricht Landen van Overmaas 1253

 Maaike van
        Eekelen Maaike van
        Eekelen

Staet en specificatie der
Verteeringhe gedaen door den
scherprichter Tilbourgh met 2
assistenten ten huijse van
Peter Mevis onder de heerlijck-
heijt Spaubeek over het tor-
turieren en executieren aen
den Crimineelen op het huijs
St. Jansgeleen


1751 den 24 jan. is den voors. scherprichter gearriviert en vertrocken den 27 dito.
Op welcken tijt hij geprofitiert heeft met de assistenten ijder drij maeltijden - facit negen maeltijden ijder gereekent een gulden - facit in toto negen guldens dus
9 0 0

Item ijder drij mael den thee gedroncken f: negen en ijder mael den man 1 st. 2 oort - facit
0 13 2

Item aen bier 15 kannen ijder kan 1 st. 2 oort - facit 1 gld. 7 st. 2 oort
1 2 2

Item aen brandewijn 14 st. dus
0 14 2

Item aen wijn anderhalf kan
de kan 1 gld. 1 st. 2 oort f:
1 12 1

Item ijder 's nachten op differenten veere bedden geslaepen. Van ijder persoon gereekent 5 st. ijder nacht f: 2 gld. 5 st.
2 5 0


Den 10 febr. vant jaer voors. isser denselven weeder gearriviert en den 13 dito vertrocken.
Op welcken tijt sij hebben vernacht ijder 3 nachten f:
2 5 0

Item ijder 2 maeltijden f:
6 0 0

jder 3 mael den thee gedroncken
facit hier voor
0 13 2

Item aen bier 14 kan f:
1 1 3

Item aen brandewijn 12 st. dus
0 12 0

Item aen wijn 3 pint
0 16 0


1751 den 13 aprilis is den voors. scherprigter weeder arriviert en vertrokken den 17 dito
Op welcken tijt sij geprofijtiert hebben ijder drij maeltijden - facit negen gld. dus hier
9 0 0

Item aen wijn 2 kannen f:
2 3 0

Item aen bier 12 kannen f:
0 18 0

Item aen brandewijn 11 st. dus
0 11 0

Item ijder viermael den thee gedroncken f: 18st. dus hier
0 18 0

Item ijder vier nachten vernacht op bedden f: drij gld. dus hier
3 0 0


1751 den 18 julij is den voors. weederom gearriviert en vertrocken den 22 dito
Op welcken tijt denselven met de assistenten geprofijtiert heeft
Ijder vier nachten gelogiert - facit drij gld. dus hier
3 0 0

Item ijder vier maeltijden facit
12 0 0

Item ijder viermael den thee gedronken f: 18 st. dus
0 18 0

Item aen bier gedroncken achtien kannen - facit 1 gld. 7 st. dus
1 7 0

Item aen brandewijn vierthien st.
0 14 0

Item aen wijn ses pint en een half - facit 1 gld. 15 st. dus
1 15 0


1751 den 20 augusti is den voors. scherpRichter weeder gearriviert en vertrocken den 24 dito en de twee assistenten gecoomen den 21 en vertrocken den 24
Op welcken tijt sij geprofijtiert hebben Tilbourgh vier nachten gelogiert en de assistenten 3 nachten gelogiert - facit twee gld. thien st. dus
2 10 0

Item Tilbourgh vier mael den thee gedroncken en de assistenten 3 mael - facit 15 st. dus
0 15 0

Item Tilbourgh ses maeltijden en de 2 assistenten vier maeltijden - facit vierthien gld. dus
14 0 0


Item den 20 voors. hebben twee abdeckers een noenmael geprofijtiert over het begraeven van Michil Hennix, hier voor ijder 10 st. dus
1 0 0

Item aen bier gedroncken negenthien kannen - facit 1 gld. 8 st. 2 oort, dus
1 3 2

Item aen brandewijn voor 15 st. dus
0 15 0

Item aen wijn anderhalf kan - facit eenen gld. twelf st. een oort, dus
1 12 1


1751 den 26 octobris is den scherprichter met sijn assistenten gearriviert en vertrocken op den 30 dito.
Op welcken tijt deselve genoeten hebben, ijder vier nachten gequartiert f: 3gld dus
3 0 0

Item ijder 3 mael den thee gedroncken - facit 13 st. 2 oort, dus hier
0 13 2

Item aen brandewijn 15 st. dus
0 15 0

Item ijder ses maeltijden - facit achtthien gld. dus hier
18 0 0

Item aen bier twintigh kannen en een half - facit 1 gld. 10 st. 3 oort dus
1 10 3

Item aen wijn anderhalf kan f:
1 12 1


1751 den 20 novembris is den voors. scherprichter weeder gearriviert en vertrocken den 26 dito. De assistenten sijn met hem voors. arriviert maer vertrocken den 25 dito.
Op welcken tijt deselven geprofitiert hebben Tilbourgh 5 mael den thee gedroncken en de 2 assistenten 4 mael - facit negenthien st. 2 oort
0 19 2

Item Tilbourgh vijf nachten gequartiert en de 2 assistenten vier nachten - facit drij gld. vijf st. dus hier
3 5 0

Item ijder seven maeltijden - facit een en twintigh gld. dus hier
21 0 0

Item aen bier seventhien en een half kan - facit 1 gld 6 st. 1 oort, dus hier
1 6 1

Item aen brandewijn 22 st. dus
1 2 0

Item aen wijn  anderhalf kan en een half pint - facit 1 gld. 15 st. dus
1 15 0


1751 de 14 decembris is den voors. Tilbourgh gearriviert en de 2 assistenten sijn gecoomen op den 15 dito en vertrocken den 17 dito.
Op welcken tijt deselve geprofijtiert hebben, Tilbourgh drij nachten gequartiert en de 2 assistenten twee nachten f: 1 gld 15 st. dus
1 15 0

Item Tilbourgh drij maeltijden en 2 assistenten twee maeltijden f: 7 gld. dus
7 0 0

Item aen bier veerthien kannen - facit 1 gld. 1 st. dus hier
1 1 0

Item aen brandewijn 18 st. dus
0 15 0

Item Tilbourgh 3 mael den thee gedroncken en de assistenten 2 mael - facit 10 st. 2 oort
0 10 2

Item aen wijn drij pint en een veerdel pint of 17 st. 2 oort, dus hier
0 17 2


1752 den 28 feb. is den scherpRichter weeder gearriviert en den 29 een assistent en sijn vertrocken den 2 martij.
Op welcken tijt Tilbourgh heeft geprofijtiert vier maeltijden en den assistent twee maeltijden f: 6 gld.
6 0 0

Item Tilbourgh 3 mael den thee gedroncken en den assistent 2 mael f: 7 st. 2 oort, dus hier
0 7 2

Item beijde aen bier vierthien kannen - facit 1 gld. 1 st. dus
1 1 0

Item aen brandewijn elf st. dus
0 11 0

Item Tilbourgh 3 nachten gelogiert en den asistent 2 nachten f: 1 gld 5 st.
1 5 0


1752. den 19 aprilis is den scherprichter weeder gearriviert en de assistenten den 20 dito en sijn t saemen vertrocken op den 25.
Op welcken tijt Tilbourgh geprofijtiert heeft acht maeltijden en de assistenten sieven maeltijden - facit twee en twintigh gld. dus hier
22 0 0

Item Tilbourgh vijf nachten gequartiert en de assistenten vier - f: 3 gld 5 st.
3 5 0

Item aen bier drijentwintigh kannen - facit eenen gld. vierthien st. 2 oort, dus
1 14 2

Item aen brandewijn 19 st. dus
0 19 0

Item ijder vijf mael den thee gedroncken - facit 1 gld. 2 st. 2 oort, dus
1 2 2

Item aen wijn drij pint en een vierdel - facit sieventhien st. twee oort, dus
0 17 2


1752 den 14 meij is den voors. met 1 assistent gearriviert en den anderen assistent den 15 en sijn t saemen vertrocken op den 17 dito.
Op welcken tijt Tilbourgh heeft geprofijtiert met 1 assistent drij maeltijden en den tweeden assistent twee maeltijden - facit acht gld. dus hier
8 0 0

Item Tilbough met 1 assistent 3 nachten gequartiert en den 2den 2 nachten - facit twee gld. dus
2 0 0

Item ijder t saemen 3 mael den thee gedroncken - facit 13 st 2 oort dus
0 13 2

Item aen bier verteert achttien kannen - facit 1 gld. 7 st. dus
1 7 0

Item aen brandewijn 12 st. dus
0 12 0

Item aen wijn een kan en ander half pint - f: 1 gld. 9 st. 2 oort, dus

1 9 2
-------------------

Summa summarum -
205 10 0


Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER