DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Verteringen door de scherprechter in Geleen 1751-52
RHCL Maasticht Landen van Overmaas 1261

 Maaike van Eekelen





                Maaike van Eekelen


Staet en specificatie der
regeeringe door den scherp-
rechter Tilbourg met twee
assistenten verteert op het
huijs St. Jans Geleen, over
het tortureeren ende het
Executeeren der Crimineelen
doen aldaer geweest



gld - stvs - oort

1751
Den 25. januari is den
voors. scherprigter op t huijs
St. Jans Geleen geweest met sijne
twee assistenten en hebben twee
mael gespijst, waer voor stellen
voor ieder een per maaltijt ter
somme van eenen guld. Dus
voor twee mael - facit -
6 0 0


Item gegeven twee glaser
brandewijn - facit -
0 2 0


Item seven kanne bier de
kanne twee stv. facit
0 14 0



Item den 10 en 11 februari
is voors. scherprigter met
van sijne assistenten ten
voors. huijse geweest en
hebben des daags twee
gegeten, facit
12 0 0


Item gedronken door de
scherprichter ses glaser bran-
dewijn, facit
0 6 0


Item acht kanne bier
0 16 0



Item den 14 april is den
voors. scherprigter met sijne
assistenten gereverteert
ende twee mael gespijst facit
6 0 0



Den 15 wederom op voors.
geweest ende ontbeeten des
morgens daar voor Reken facit
0 6 0


Item alle drij den middag
gespijst facit
3 0 0


Item noch gehadt 5 glaser
brandewijn facit
0 5 0



Den 16 s morgens ontbeeten
en den middag gegeten oft
gespijst facit
3 6 0


Item 12 kanne bier facit 2 4 0



Den 19 - 20 en 21 julij den
scherprigter met twee
assistenten den middag
gegeten facit
9 0 0


Item seven glaser bran-
dewijn facit
0 7 0


Item thien kanne bier de
kan s stv. facit
1 0 0


1751


Den 30 augusti den scherp-
richter den middag gegeven
kost facit
1 0 0



Den 28 sept. Tilbourg
met sijne assistenten den
gegeten, facit
3 0 0


Item twee glaser brandewijn
en drij kanne bier facit
0 8 0



Item den 21 octob. Tilbourg
met sijne assistenten den
middag twee gegeten
facit
6 0 0



Den 22 octob. Tilbourg met
sijne twee assistenten den
eene maaltijd gegeten facit
3 0 0



Den 25 octob. heeft Tilbourg
den middag gegeten facit
1 0 0


Item ses glasen brandewijn
en acht kanne bier facit
1 2 0


1752


Den 29en februari den
scherprigter de middag
en Avontmael gegeten
kost facit
2 0 0


Item vier kanne bier facit
0 8 0



Den 20 april den scherp-
rigter met sijne twee
assistenten twee mael
gespijst
6 0 0



Den 21 dito alle drij den thee
0 6 0



Den 24 dito des morgens
ontbeten en den middag
gespijst facit
3 6 0


Item noch ses kanne bier
en vijf glaser brandewijn
0 17 0



Item heeft Tilbourg drij
Executiens gedaen en voor
hem forneert jeder mael
twee potaillens wijn, jeder
boutailie vijthien stuijver
4 10 0












Naar boven


Email




















INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER