DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Uitgaven inzake de processen in Geleen 1751-52 (Secretaris Corten)
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 1261© Maaike van EekelenWaertegens den Rendant
heeft uijtgegeven als volgt

©Maaike van Eekelen


Te Eersten aen den Heere advocaet Ernst voor gedaene devoiren der Heeren advocaten Ernst, Pelsers en Emonts betaelt eene somme van vijf hondert twee en viertig gld. blijkt bij quitantie sub n° 1mo
ƒ 542 – ,, – ,,


Item aen de Heeren advocaten Reul en Brandt op reekeninge betaelt ses hondert vier en dertig gld. vijf stvs. blijckt bij quitantie sub N° 2do
ƒ 634 – 5 – ,,Item aen den Briefman Joannes Willems wegens de heijen pacht, soo van het landt van den geλxecuteerden Joannes Raets als fugitiven Leonard Willems mits de vruchten van dat jaer sijn geconfisqueert en hier voor in ontfanck gebrocht betaelt vijf guldens vijfthien stuijvers blijckt bij quittantien sub n° 3tio –
ƒ 5 – 15 – ,,


Item aen sekeren Joannes Nelissen van Aubel voor twee reijsen eenige geadviseerde pampijren van den Heere advocaat Ernts gebrocht te hebben en in de Criminele processen dienende, betaelt drije guldens, thien stuijvers volgens twee quittantien sub n° 4to
ƒ 3 – 10 – ,,
(cintscaerte =
eigendom,
bezit van
cijnzen)

Item aen den lantmeter Jacobus Vroemen, betaelt voor het maecken der deelinge van de cintscaerte aen den fugitiven toekomende en voor Extract derselve delinge tot den ontfanck der Chinscaerte dienende, ses guldens volgens quittantie sub n° 5to
ƒ 6 – ,, – ,,


Item aen Joannes Baggen slotmaker voor twelf nieuwe secuire splinter slooten betaelt seven gld. vier stvs. blijkt bij quittantie sub n° 6to
ƒ 7 – 4 – ,,
Nota dat dese betaelinge is gecomprehendeert
in d'ordinatio
van d'Heere de
Tiege dus de
quittantie dijer
gerestitueert

Item aen den Heere drossard Duijcker op reckeninge van het geene in de Criminele processen gedebouseert heeft betaelt tachentig gld. blijckt bij quittantie sub n° 7mo
ƒ 80 – ,, – ,,


Item aen den Heere Schout de Limpens gerestitueert acht gld welcke hij hadde gedebourseert, volgens desselfs quittantie sub n° 8vo – facit
ƒ 8 – ,, – ,,


Item volgens twee ord. aen den Chirurgin Kerkhoffs van Schinnen, betaelt vier en viertig gld. voor verdienden meesterloon en vacatie ten tijde van de tortuijre als blijckt bij deselve ordin. en onderstaende quittantien sub n° 9no
ƒ 44 – ,, – ,,


Item aen den stroidecker Joan-
nes Willems voor op de schuij-
re van den fugitiven Gavarelle
gedeckt te hebben, betaelt
vier gld. negenthien stvs. vol-
gens quittantie sub n° 10mo
ƒ 4 – 19 – ,,


Item aen Gerard Sielis betaelt voor verteer der schutten als sij Joannes Raets hadden geapprehendeert, eenen gld. acht stvs. en aen Mathis Vroemen voor verteer der voerluijdens de mobilien van dito Raets getransporteert hebbende eenen gld. dus te saemen twee gld. acht stuijvers blijckt bij twee quittantien op een pampijr staende sub n° 11mo
ƒ 2 – 8 – ,,


Item aen Jan Penris van Lutteraed welcken uijt order van den Heere officier met behoorlijcke Requisitoriales naer den Meijer van het land van Thorn gesonden hadde betaelt twee gld. en voor geligde copien oock twee gld. blijckt bij quitantie sub n° 12mo – – – facit
ƒ 4 – ,, – ,,


Item uijt order van den Heere
officier aen den gerechtsbode
Dirck Heen met noch twee as-
sistenten voor gedane devoiren
in het apprehenderen van Jo-
annes Raets betaelt ses gld.
volgens quitantie sub n° 13tio
facit – – – – – –
ƒ 6 – ,, – ,,


Item aen den Collecteur Marten
Haemers voor openstaenden
schat van de fugitiven Gavarelle en geλxecuteerden Joannes Raets in s'Haenenhofs leen betaelt vier en viertig gulden eenen stvs. twee oort volgens staet en anderstaende quittantien sub n° 14to – facit
ƒ 44 – 1 – ,,


Item aen den kerckmeester Dullens voor openstaenden
kercken pacht van dito Gavarelle betaelt ses gld. vijf stuijvers twee oort volgens quittantie sub n° 15to
ƒ 6 - 5 – 2


Item aen den Collecteur Jan Sielis wegens openstaenden schat van Joannes Raets in het Molenleen pro 1751 betaelt twee gld. negen stvs. twee oort blijckt bij quittantie sub n° 16to – –
ƒ 2 – 9 – 2


Item aen den selven Sielis wegens openstaende schat van den fugitiven Leonard Willems in Voors. Molenleen pro 1751 betaelt eenen gulden vier stvs. volgens quittantie sub n° 17mo
– – – facit
ƒ 1 – 4 – ,,


Item aen den selven Sielis wegens openstaende schat van den fugitiven Leonard Willems
in Voors. Molenleen pro 1751 betaelt eenen gulden vier stvs. volgens quittantie sub n° 17mo
 – – – facit
ƒ 1 – 4 – ,,


Item aen den Heere Hoogschout
de Limpens gerestitueert alsulcke vier en twintigh guldens als den afdoender Joannes Gerits voor het begraeven van het Cadaver van Peter Tacken betaelt hadde, blijckt bij quittantie sub n° 18vo
ƒ 24 – ,, – ,,


Item aen den Collecteur Claessens gerestitueert alsulcke een hondert viertig guldens negen stuijvers een oort als denselven op het bevel van den Heere Officier tot het betaelen van Willem Caldenberg aen den schepen Bormans geavanceert hadde als blijckt uijt quittantie van dito Bormans en andere bijliggende quittantien van het applicaet der voors. somme alle sub n° 19no – facit
ƒ 140 – 9 – 1


Item aen denselven Collecteur Claessens gevalideert alsulcke een hondert sestigh guldens als den selven op order van den Heere officier aen den schepen van den geλvadeerden Joannes Bisschops gedebouseert hadde gelijck blijckt bij quittantie sub n° 20mo
ƒ 160 – ,, – ,,


Item aen den Collecteur Claessens voor resterende schats penningen der laetgoederen tot anno 1751 incluis van den fugitiven Gavarelle ende Leonard Willems, als van den  geλxecuteerden Joannes Raets betaelt vijf en negentig guldens drije oort, als blijckt bij lijste van Restant en neffens staende quittantie sub n° 21mo facit
ƒ 95 – ,, – 3


Item aen denselven Collecteur gevalideert de schatspenningen van voors. Gavarelle
pro anno 1752 ad negen guldens, ellif stvs. twee oort
ƒ 9 – 11 – 2


Ende van Leonard Willems ad ses gld. vierthien stvs. drije oort, blijckt bij quittantie sub n° 22do – facit
ƒ 6 – 14 – 3


Item aen denselven Collecteur Claessens betaelt den schat der voors. fugitive pro 1753 te saemen monterende derthien gld. negen stvs. blickt bij quittantie sub n° 23to
ƒ 13 – 9 – ,,


Item aen Marten Haemers Collecteur van shaenenhofs leen gevalideert de schats penningen van den fugitiven Gavarelle pro 1752 ter somme van seven gld. derthien stvs. ende pro 1753 oock seven gld. derthien stvs. blijckt bij quittantie sub n° 24to
ƒ 15 – 6 – ,,


Item aen den Collecteur Claessens gevalideert den schat
der fugitive pro anno 1754 monterende ter somme van derthien gld. negen stvs. blijckt bij quittantie sub n° 25 –
ƒ 13 – 9 – ,,


Item aen Dirck Engewegen
voor gedaenen arbeijt soo
aen dresschen der vruchten
van de Criminele geλxecuteer-
den als andersints verdient
vier gulden twelf stuijvers twee
oort, blijckt bij lijste en quittan-
tie sub n° 26to  –
ƒ 4 – 12 – 2


Item aen den veldbode Jacobus Roerbach voor het afdoen van de vruchten der fugitive, invaeren, uijtdressen derselven als voor geavanceerde schuijrhuijre betaelt
ƒ 33 – 6 – ,,


Item aen Anthon Penris betaelt den ackerloon, soo als aen het landt van den fugitiven Leonard Willems op te drijven verdient
heeft ingevolge lijste ad negenthien gld. drije stvs. twee oort, blijckt bij deselve lijste en quittantie sub n° 28
ƒ 19 – 3 – 2


Item aen Wilhelmus Willems voor het opdrijven en Cultiveren van 90 Roeden landt van voors. fugitiven betaelt vijf gld.  seventhien stuijvers blijckt bij staet en quittantie sub n° 29no
ƒ 5 – 17 – ,,


Item volgens ordonnantie van de Heere Commissaris de Limpens aen de jaeger Joannes Pesch betaelt voor gedaene devoiren seven en dertigh guldens blijckt bij staet ord/ten en twee quittantien sub n° 30mo
ƒ 37 – ,, – ,,


Item aen den deurwaerder Le Moin betaelt ses gld ses stvs. Brabans Courant voor de Eerste presentatie in Executie bij Drossard en Schepenen van Geleen ten eijnde van voldoeninge van rapport in saecke Jan Wijnand Depreez. Mede aen denselven betaelt ses gld. ses atvs. cours als voor presentatie in executie bij de weth van Oirsbeeck tot betaelinge van rapport in saecke tegen Jan Jeurissen. Dus tesaemen twelf gld. twelf stvs. doende in gld. Maestr. cours achttien gld. als blijckt bij de brieven van Executie en twee quittanten van denselven deurwaerder onder een Lias sub n° 31 – facit
ƒ 18 – ,, – ,,


Item aen den procureur Jacobi tot Brussel in Saecke tegens Jan Jeurissen betaelt den 1 sept. 1751 twee pistolen blijckt bij quittantie sub n° 32
ƒ 30 – ,, – ,,


Item aen denselven procureur in deselve saacke den 17 sept. 1751 betaelt eene gulde souveraine blijckt bij quittantie sub n° 33 –
ƒ 25 – 10 – ,,
Item aen denselven Jacobi voor gedaene devoiren en deboursamenten in saak Michel Hennix met sijne soonen Criminele gedetineerdens, betaelt op den 18 julij 1751 twee en eene halve pistole, blijckt bij quittantie sub n° 24to(?) facit
ƒ 37 – 10 – ,,


Item den 7 april 1752 aen den procureur Jacobij tot betaelinge van t'rapport in saecke Jan Wijnand de Preez gesonden vijfthien gld. en aen den Expressen die het gelt met den brief naer Maestricht gedraegen heeft, betaelt eenen gld. Dus te saemen sethien gld. blijckt bij quittantie en annotitie sub N° 35to – – facit
ƒ 16 – ,, – ,,


Item aen Ida Bellen voor het
oppassen van eene koije en rint
van den gedetineerden Jan Jeu-
rissen, betaelt drije gld. vijfthien
stvs. blijckt bij quittantie sub
n° 36to – –
ƒ 3 – 15 – ,,


Item voor het vermaecken der Criminele processale stucken in saecke Jan Wijnant de Preez, Michel Hennix en Jan Jorissen, aen den posterie betaelt twelf gld. acht stvs blijckt bij lijste
sub n° 37 – –
ƒ 12 – 8 – ,,


Noch over deselve Criminele saecken uijt Brussel van den procureur Jacobij ontfangen vierthien brieven comt voor port – –
ƒ 7 – ,, – ,,

Item voor dieselve te beantwoorden stelle sulx ter discretie

Item aen den Collectuer van s'Haenen hofs leen voor de schat van de fugitive de Gavarelle
en Leonard Willems pro 1754 betaelt seven gld derthien stvs. volgens quittantie sub n° 38vo
ƒ 7 – 13 – ,,


Item aen Jacobus Vroemen
wegens meetloon en brouwen
voor den fugitiven Gavarelle
gedaen, betaelt drije gld. vol-
gens quittantie sub n° 39no
ƒ 3 – ,, – ,,


Item aen den gerichtsbode Giel Eummelen voor het roepen der Chinscaerte alle jaeren betaelt thien stvs. doende voor vier jaeren twe guldens
ƒ 2 – ,, – ,,


Item produceert alhier twee Lebellen van Costen in saecke tegens de fugitive Gavarelle en Leonard Willems door den Heere officier aengewendt te saemen beloopende drije hondert negen en vijftig gld. vierthien stvs.
dico – – –
ƒ 359 – 14 – ,,


Item Compt aen den Rendant voor het ontfangen en bereckenen van een somme van twee duisend ses hondert twee en dertigh gld seventhien stvs. tegens vijf van het hondert eene somme van een hondert een en dertig gld. twelf stvs. drije oort –
ƒ 131 – 12 – 3


Item moet aen den Rendant voor uijtgaeve dienen het Capitael hier voorens in den ontfanck ingebroght t'welck nochtans niet en is vercocht, maer aen den Hoogh ende wel geboorene ende wel edele Heeren Staaten verbleven dus hier
ƒ 400 – ,, – ,,


Item tot Sittard betaelt de rugsstaendige huijre van de goederen die den fugutiven Gavarelle op het Guliks territoir is hebbende monterende twee Rixdaelders ses albus 2½ heller doende in Cours deser reekeninge ses Gld actstvs. blijckt bij quittantie sub n° 40 –
ƒ 6 – 8 – ,,


nota dat Peter Mevis de drije en twintigh gld. op reekeninge van het verteer des scherprechters heeft ingehouden

Item heeft den gerichtsbode alnoch uijtgehouden bovens t' hier voorens in den ontfang vermelt, eene somme van derthien gld. Ellif stvs.
ƒ 13 – ,, – ,, (?)


Item aen den kerckmeester van Geleen voor een vat saet en drije
Coppen rogge als der goederen van den fugitiven jaerlix uijtgeven aen de kercke betaelt drije gld. derthien stvs. drije oort volgens quittantie sub n° 41 –
ƒ 3 – 13 – 3


Item comt aen den Rendant wegens eene Chirographaise handsschrift van den fugitiven de Gavarelle dertig gld sesthien stvs. blijckt bij deselve sub n° 42
ƒ 30 – 16 – ,,Naar boven


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER