DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Declaratie van de heer van Gulpen en Margraten voor de kosten der criminelen
Deel Gulpen — Nat. Arch.   ASG   5871
 

Tweedens die van Gulpen Nico- laes de La Haije, Ambrosius Vreuls en Joannes Aldendorff.

Eerstelijck betaelt aan J. Bogman Cipier tot Valkenborg de detentiekosten van Nicolaes de La Haije en Ambros. Vreuls respective van 14 mey en 19 sept. 1776 tot 29 october 1776 volgens rekeninge waar inne f 5 - 4 - : van den gedetineerde en alsnu gegezelde Baltus Friens begreepen sijn, die sonder prζjustitie voor als nog alhier uitgebrogt worde dus naar aftreck van deselve f 8-4-,, betaelt voor de twee eerstgenoemde volgens quittantie N.12 —  —  —  —  —

f  68 -   5 - ,,
 
Aan denselven Cipier betaalt de detensie kosten van deselve zedert
 
p.2v
 
Transport ——
f  68 -  5 - ,,
 
30 october tot 16 december 1776 bedragende volgens rekeninge
 f 34-16-
waarin van dito Baltus Friens f 15-12 begreepen sijn, dese onder reserve gelijck voor afgetrokken, dus voor de twee andere volgens quittantie N.13 -
f  39 -  4 - ,,
 
1776 den 27 october is Joannes Aldendorff op den casteele Neuborg in detentie gebrogt, en heeft geseeten tot den 17 december selve jaars sijnde 50 dagen. Stelle per dag, soo voor onderhout van den gedetineerde als meede voor vuyr en ligt per dagelijckse per dag 15 stuivers. Doende -
f   37 - 10 - ,,
 
Betaelt aan J La Haije voor Chaise vragten om den Heer Professor Vrijthoff naar Valkenborg en Neu-borg te brengen bij de torturen van voorschreven gedetineerdens die bedraagt f 17-8-: waar inne eene vragt ad -f 4-2 van 23 oktober 1776 begrepen die Baltus Friens bragt dus volgens rekeninge en quittantie N.14 alhier  —  —   —  —   —    —    —
f   13 -  6 - ,,
 
Betaelt aan s'Lants Chirurgijn Justenius voor de wondens, dewelcke den gedetineerden Joannes Aldendorff bij de tortuyr op den 18 november 1776 bekomen hadde, te genesen, volgens Rekeninge en quittantie N.15  —  —
f   42 - ,, - ,,
  Aan den Scherprechter J. Hamel volgens Rekeninge voor de vier gedetineerdens en geexecuteerdens, te weten de drie bovengenoemde en Baltus Friens ——————
      f 200 -  5 - ,,


p.3Transport ——f 200 -  5 - ,,
Te veel betaald
f 66-15-,,

te tortureeren en te executeeren betaelt f 301 - ,, - ,, waar inne egter wegens dito Baltus Friens begrepen sijn f 69-5-,, Dus volgens quit. N.16 
f 231 - 15 - ,,
N°.3

Betaelt aan Sr. J. Thonus de executie maeltijt van 18 december 1776 als wanneer de drie eerst genoemde sijn geexecuteert geworden, volgens rekeninge en quittantie N. 17 —  —
f  66 -  7 - ,,
 
En dan nog betaelt aan den cipier Bogman voor hetgeene denselve Extraordinair gefourneert heeft aan de drie gedetineerdens aldaar aan Grommet, vuyr, ligt bier en brandewijn etc.ad f 7-,,-,, waar van af een derde tot Laste Baltus Friens ad f 2-7-1 dus volgens quittantie alhier betaelt N.18-
f     4 - 14 - 3
      ——————
f 503 -   1 - 3
  Dus bedragen de detentie en Executie kosten der drie geexecuteerdens van Gulpen Salvo Errore vijff hondert drie glds. een stuiver, drie oort,
Endie der twee geexecuteerdens van Margeraten gelijck voor   —   —  —
f 550 - 12 - ,,
   
—
——————
  Dus deese beyde Posten samen ιιn f
Duysend drie en vijfftigh guldens dertien stuyvers drie oort Maestrichte
r Cours
1053 - 13 - 3

  Over het Montant deser Rekeninge dient geremarqueert dat de oirsaeke waromme deselve soo hoog beloopt, sijn dat alle deese kosten sijn voorgevallen en betaelt voor dato van de Resolutio van Haar Hoog Mogenden
p.3v
waar bij deselve sijn gereguleert ende gefixeert. Vervolgens versocht men den WelEdele Gestrengen Heer en Mr. W.H. van Panhuijs als Rendtmeester van Hoog gemelte Haar Hoog Mogende Domeynen in de dire Lande van Overmaze, deese van Lants wegen meede ingevolge Resolutie van Haar Hoog Mogende van etc. onder quittantie te voldoen.
Aldus opgemaekt desen 2 Januarii 1778
   


J.H Lamberts als
ten dese geconstitueerde

................................
......................
bedraagt de voors reekeninge   —  — 
f 1053 -13- 3

Moet afgetrokken worden hetgeen aan den
Scherprechter te veel betaalt is
f° 1v–Wegens 2 geexecuteerdensonder Gulpen f 39 - ,, - ,,
f° 3–Wegens 3 Geex. onder Margraten  f 66 - 15 - ,,
 
   
 —————

Rest  ————   
—105 - 15 -
——————
    947 - 18 - 3


–de posten N. 1, 2, 3 in margine genoteerd eenige
–bedenkinge lijdend, hebben deselve provisioneel niet
–konnen worden gevalideerd bedragende in het geheel

–de Somme van f 119 - 2 - ,,
–Ligd dus alleen op dese betaeld f 828 - 11 - 3

 

 

Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER