DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenKosten Schaesberg

Gerechtskosten in het proces tegen Michiel Arets, Schaesberg 1743
RHCL Maastricht •• Landen van Overmaas 7829
Specificatie van Costen
..........in Saecke
Den Hre Officier deser Heerlicheijt
..........Tegens
Den Geexecuteerden Micheijl Aerets


Voor eerst stelt den Hre officier voor vacatie om te laeten examineeren de depositiens van Niclaes Peters, Catarin Bemelmans, Marie Peters waerbij denselven gedenonceert was mede plichtigh te sijn gewest aen verscheijden inbreucken ende dievstaelen daerbij breeder aengetroecken
gld – st – ort

voor copije der annexe stucken
voor vacatie bij den Hre advocaet

ƒ 3 – 0 –
ƒ 3 – 0 –

1743

den 21 junij ter Rolle versoecht apprehensie ende stricte detentie mitsgaeders arrest, inventarisatie ende sequestratie. Comt voor die rolle ende


Examinatie der stucken
propositie
Voor depesch van arrest
boede insinuatie
inventarisatie etc. ... ...
... ...
ƒ 3 – 0 –
ƒ 0 – 10 –
ƒ 0 – 12 – 2
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 1 – 0 –
ƒ 1 – 0 –


Den 22° junij 1743 ter rolle versoecht provisioneelen vercoop der bestialen


Rolle
verbaal
biljet van affixie
boede voor affixie en publicatie
ƒ 3 – 0 –
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 0 – 12 – 2
ƒ 0 – 10 – 0


Rolle met Exhibitie van interrogatorien ten fine van personeele responderingen
propostie
ƒ 3 – 0 –
ƒ 0 – 10 –

Voor vacatie op de personeele responderingen  waerop gevaceert vier uuijren
voor den Hre officier
Secretaris voor ider uuijre
schepenen
boode
ƒ 4 – 0 –
ƒ 4 – 0 –

ƒ 0 – 10 –


Den 25° dito ter rolle versoecht Confrontatie des gedetineerdens op die mede geexhibeerde feijten van Confrontatie tegens Niclaes Peters, Marie Peters, Catarin Bemelmans, gedetineerdens op den Casteele van 's Hertogenroede


Rolle
propositie
ƒ 12 – 0 –
ƒ 0 – 10 – 0

Voor vacatie op den Casteele van s'Hertogenroede ad acht uuijren


voor den Hre officier
Secretaris het selve
Schepenen
Boode
ƒ 12 – 0 –
ƒ 8 – 0 –
ƒ 16 – 0 –
ƒ 3 – 0 –


Den 26° dito ter rolle verkoop versocht der teerende panden


rolle
propositie
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0

Gevaceert over het verkoop 2 uuijren


voor den Hre officier
Secretaris
Schepenen
Boode
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 2 – 0 – 0
ƒ 2 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0


Den 10° julij ter rolle geexhibeert naedere infomatore art. om des gedetineerdens huijsvrouw daerop te verhoeren
rolle
propositie
Depesch daegement
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 0 – 12 – 2

Voor 2 uuijren vacatie
voor den Hre officier
voor secretaris idem
Schepenen 2°
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 2 – 0 – 0
ƒ 2 – 0 – 0


den derthienden julij ter rolle geλxhibeert Crimineele Conclusie met inscriptis


Rolle
propositie
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0

Gevaceert over t'naersien decreten ende het gegeven decret van scherpere Examinatie


en dobbel rolle
ƒ 3 – 0 – 0


den 16° dito geλxhibeert art. bij scerpere Examinatie
rolle
propositie
Boede voor sisteren ende vacatie
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 1 – 10 – 0

Gevaceert acht uuijren, comt
den Hre officier
Secretaris idem
vier schepenen
ƒ 12 – 0 – 0
ƒ 8 – 0 – 0
ƒ 16 – 0 – 0


Continuatio van den 17° dito julij


Idem voor den Hre officier
Secretaris idem
Schepenen
Boede
ƒ 12 – 0 – 0
ƒ 8 – 0 – 0
ƒ 16 – 0 – 0
ƒ 1 – 10 – 0


Continuatio van den 18° julij


sees uuijren voor den Hre officier
Secretaris idem
Schepenen
Boede
ƒ 9 – 0 – 0
ƒ 6 – 0 – 0
ƒ 12 – 0 – 0
ƒ 1 – 0 – 0


Den 20° dito ter rolle versoecht recollitie


rolle
propositie
waerover gevaceert 10 uuijren
Secretario idem
vier schepenen
Boede
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 15 – 0 – 0
ƒ 10 – 0 – 0
ƒ 20 – 0 – 0
ƒ 1 – 10 – 0


Den 27° dito ter rolle naerdere interrogatoriλn
rolle
propositie
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0

gevaceert over naerde responderinge
een uuijr
Secretario idem
vier schepenen
Boede
ƒ 1 – 10 – 0
ƒ 1 – 0 – 0
ƒ 2 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0


Den 27° dito ter rolle versoecht recollitie bij Confrontatie tusschen denselven ende desselfs huijsvrouw
rolle
propositie
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0

daerover gevaceert een uuijr, comt aen
den Hre officier
Secretaris idem
vier schepenen
Boede
ƒ 1 – 10 – 0
ƒ 1 – 0 – 0
ƒ 2 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0


Den 2° septembris versoecht naerder verhoor
rolle
propositie
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0

daerover gevaceert dreij uuijren, comt
aen den Hre officier
Secretaris idem
vier schepenen ... ...
Boede
ƒ 4 – 10 – 0
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0


Den 3° dito ter rolle versoecht recollitie
rolle
propositie
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0

daerover gevaceert 2 uuijren, comt
aen den Hre officier
Secretaris idem
vier schepenen
Boede
ƒ 3 – 10 – 0
ƒ 2 – 0 – 0
ƒ 1 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0


Den 4° dito de rolle gesloeten en van officij wegen recht versoecht


rolle
propositie
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0


den 5° dito gevaceert over d'inventarisatie der stucken 2 uuijren


Comt aen de d'Hre officier
Secretaris idem
Schepenen
ƒ 3 – 0 – 0
ƒ 2 – 0 – 0
ƒ 2 – 0 – 0


Den 13° septembris gevaceert tot het aencondigen der sententie, wordt gestelt voor vacatie een uuijr


comt aen den Hre officier
Secretaris idem
2 schepenen
Boede
ƒ 0 – 15 – 0
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 0 – 5 – 0


Den 14° dito op versoeck van d'Hren paters en den gedetineerden noch eens te coemen voor een uuijr vacatie


Comt aen den Hre officier
Secretaris idem
2 schepenen
Boode
ƒ 1 – 10 – 0
ƒ 1 – 0 – 0
ƒ 1 – 0 – 0
ƒ 0 – 5 – 0


Den 15° dito gevacert bij het oprechten der gallinge, raeder en poesten vier uuijren alhier ad een half uuijr gerecken


Comt aen den Hre officier
Secretaris idem
Boode
ƒ 0 – 15 – 0
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 0 – 5 – 0


Den 15 dito gevaceert op d'Executie van s'morgens van sieven tot een uuijr naer middaegh sijn sees uuijren alhier gereeckent een half uuijr


Comt aen den Hre officier
Secretaris idem
vier schepenen
Boode
ƒ 0 – 15 – 0
ƒ 0 – 10 – 0
ƒ 1 – 0 – 0
ƒ 0 – 10 – 0Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER