DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Peter Douven (Kerkrade) 15 mei 1751

    Bron: reproducties in: Oswald Willems "Die Bockreiter, Korrektur einer Legende"


Staet van vacatiën ende
devoiren door Schouteth
Schepenen, greffier en bode
der bancke en
Justitie van Kerckrode gedaen
in de Criminele Saeke van
den geëxecuteerde Peter
Douven binnen voors. bancke uijt-
getrokken
............. ...

patt   schil    stvs


1742
Voor eerst heeft den Heere Schoutet bij schriftelijcke ordre van den 18en nov. 1742 door den bode met gewaepende schutten doen apprehenderen Peter Douven inwoonder alhier als mede plichtigh sijnde aen differente huijsbraeken ende diefstallen begaen met sijne twee neven Joannes en Peter Douven geëxecuteerde tot Mercxstein

 
waervoor compt aen schouteth ende bode   -

Den 19en nov. Extraordinaire vergaederinge ten eijnde om de voors. apprehensie door den gerichte te doen ratificeren ende ordonnantie om den gevengene behoorlijck te doen sluiten
    0  –  6  –  0 
compt aen den gerichte      -     -     -     -     -
Compt aen d'heere Schouteth voor convocatie van de schepenen         -     -     -     -     -     -
aen den greffier voor depesch van t'deeses  -

Den 23en nov. heeft den officier tot laste van den gedetineerde gedient interogatoriën met versoek dat denselven instantelijck soude hebben te responderen
    0  –  6  –  0

    0  –  6  –  0
    0  –  1  –  0
 
comt voor de rolle      -     -     -     -     -     - 

Eodem heeft den gedetineerde gerespondeert, ende mits desselfs vacillatiën daerover moeten vaceeren drij uijren waervoor
     0  –  6  –  0

comt aen den gerichte ad     -     -     -     -     -

Item comt aen den greffier voor Copije
    3  –  3  –  0

van voors. responderinge     -     -     -     -     -

Den 27en nov. heeft den officier aen de justitie extraordinaris vergaedert sijnde geëxhibeert naerdere interrogatoriën met versoek dat den gedetineerde eodem daerop soude responderen
    0  –  3  –  0

voor de rolle     -     -     -     -     -     -     -     -
aen den officier voor convocatie     -     -     -

Eodem heeft de gevangene gerespondeert ende mits de menichte der vraegstucken ende de continuele vacillatiën desselfs daerover gevaceert vier uijren
    0  –  6  –  0
    0  –  6  –  01742
comt aen den gerichte    -     -     -     -     -     -
aen den greffier voor copije desselfs      -     -

Den 1en dec. heeft den officier gedient Criminele Conclusie met versoeck van inventarisatie der acten ende dijenvolgens recht ex actis
    0  –  6  –  0
    0  –  6  –  0

comt aen de rolle     -     -     -     -     -     -     -
aen de officier voor convocatie        -     -     -
voor inventarisatie der acten aen den gerichte
aen den greffier voor t'formeren van inventaris    -     -     -     -     -     -     -     -     -

Den 17en dec. heeft den officier produceert de Criminele acten geventileert voor de justitie van Mercxstein in Saecke tegens Joannes en Peter Douven raekende de inbreuck in gestoelen Effecten bij seeckeren Joannes Frijns tot Bardenbergmet versoeck dat dieselve bij naerdere inventaris souden worden ad acta gevoegt dijenvolgens recht
    0  –  6  –  0
    0  –  6  –  0
    0  –  4  –  5

    0  –  2  –  01743
comt aen de rolle     -     -     -     -     -     -     -
aen de officier voor convocatie  -     -     -     -
voor de naerdere inventarisatie van de acten van Mercxstein      -     -     -     -     -     -     -
aen den greffier voor t'formeren van de naerdere inventaris      -     -     -     -     -     -

Den 5en jan. heeft den officier versocht dat ingevolge d'ingehaelde advijsen soude worden in saecke recht gedaen
    0  –  6  –  0
    0  –  6  –  0

    0  –  4  –  5

    0  –  2  –  0

comt aen de rolle     -     -     -     -     -     -     -
aen den officier voor convocatie      -     -     -

Item comt aen den Schouteth ende greffier over de Catuze(?) der acten mede gevaceert
    0  –  6  –  0
    0  –  6  –  0

te hebben    -     -     -     -     -     -     -     -     -
aen den bode pro Custodia audientia     -     -
aen den greffier pro copia van het vonnis interlocutoir     -     -     -     -     -     -     -     -

Den 8en jan. heeft d'heere officier versocht pronuntiatie van t'vonnis in presentie van den gedetineerde, ende dien onvermindert exhibeert interrogatoriën bij scherpere examinatie met versoeck dat den selven daerop soude hebben pertinent te antwoorden alias etc.
    3  –  0  –  0
    0  –  2  –  0

    0  –  2  –  0

comt voor de rolle        -     -     -     -     -     -
voor convocatie aen den officier     -     -     -

Item comt aen ses presenten over de respondering bij scherpe examinatie des gedetineerde gevaceert te hebben acht uijren
    0  –  6  –  0
    0  –  6  –  0

ad        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
aen den bode pro custodia audientia     -     -

Item comt aen den greffier voor de copien van voors. responderingen aen den heere officier van dese justitie en aen d' heere
  12  –  0  –  0
    0  –  4  –  0

officier van Übach geformeert te hebben     -

Item aen den selven voor eene dijergelijcke copije gesonden te hebben aen d'heere
    2  –  0  –  0

officier tot s'Hertogenrode      -     -     -     -

Den 26en jan. heeft den officier versocht dat den gedetineerde pede libero soude worden over sijne responderingen bij scherper examinatieeedelijck gerecolleert
    1  –  0  –  0

comt aen de rolle    -     -     -     -     -     -     -
voor convocatie aen den officier     -     -     -

Item comt aen ses presenten over de Recollitie des gedetineerde gevaceert te
    0  –  6  –  0
    0  –  6  –  0
 


1743
hebben vier uijren   -     -     -     -     -     -     -

Den 26en junij. heeft d'heere officier doen sisteren den gedetineerde Peter Douven, ende versocht dat den selven op die naerdere interrogatoriën eodem tegens hem over gegeven soude hebben te responderen
    6  –  0  –  0

compt aen de rolle       -     -     -     -     -     -
aen den officier voor convocatie    -     -     -

Item compt aen vijf presenten over de naerdere responderingen gevaceert hebbend
    0  –  6  –  0
    0  –  6  –  0

drij uijren  ad    -     -     -     -     -     -     -     -
aen den bode pro custodia   -     -     -     -     -
aen den greffier voor geformeerde copijen van t'voorgaende     -     -     -     -     -     -     -

Den 13en sept. heeft den heere officier tot laste des gedetineerde overgegeven naerdere vraegen bij schepere examinatie, met versoeck dat den selven pertinent daerop soude hebben te responderen, ende notanter aengaende die daerin gementioneerde inbreuck en roverijen van kercken etc.
    3  –  3  –  0
    0  –  2  –  0

    0  –  4  –  0

compt aen t'recht     -     -     -     -     -     -     -

Compt aen ses presenten over de voorsz. responderingen gevaceert te hebben vier
    0  –  6  –  0

uijren   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
compt aen den bode pro custodia    -     -     -
Item compt aen den greffier voor die daeraf geformeerde copijen    -     -     -     -     -     -

Den 18en sept. heeft d'heere officier versocht naerdere eedelijcke Recollitie des
    6  –  0  –  0
    0  –  2  –  0

    0  –  4  –  0


1743
gedetineerde    comt aen de rolle    -     -     -
Item aen ses presenten daerover gevaceert hebbende twee uijren         -     -     -     -     -
Item compt aen den greffier voor copijen  van voors. Recollitie    -     -     -     -     -     -     -

Den 25en sept. heeft d'heere officier tot laste des gedetineerde gedient Conclusie finael
    0  –  6  –  0

    3  –  0  –  0

    0  –  2  –  0

Compt voor t'recht       -     -     -     -     -     -
Item voor inventarisatie der processale stucken aen den gerichte    -     -     -     -     -
voor t'formeren van inventaris aen den greff.-

Item compt aen Schouteth en greffier voor acht uijren lecture der gesaementlijcke acten -
aen den bode pro custodia audientia     -     -

aen den greffier pro copia sententiæ
    0  –  6  –  0

    1  –  1  –  0
    0  –  4  –  0


    6  –  0  –  0
    0  –  4  –  0

in duplo     -     -     -     -     -     -     -     -     -
aen denselven voo t'formeren van dese staet-

Item compt aen den selvenvoor t'aencondigen van de doot aen den gedetineerde
    1  –  0  –  0
    0  –  4  –  0

ad     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
item aen twee schepenen den greffier daertoe geassisteert hebbende     -     -     -     -     -

Item compt aen den officier  om de justite te doen voltrecken in loco Supplicij als mede
    0  –  3  –  0

    0  –  4  –  0

voor andere devoiren ten dijen eijnde gedaen
aen de greffier voor prelecture van dententie ibidem     -     -     -     -     -     -     -     -     -
item ane vier schepenen daarbij present geweest sijnde     -     -     -     -     -     -     -
    1  –  4  –  0

    0  –  3  –  0

    0  –  6  –  0


getaxeert ad seventig acht pattacons
drij schilling - heden den 29en dec. 1750
Ter ordonnantie
A.F.J. Corneli

Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER