DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Jacob Hanssen

15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157

   Presentes
   Schepenen
Staet van devoiren en vacatiën
gedaen door den gerigte van
Ubach   In saeke Crimineel
tegens den geëxecuteerden
Jacobus Hanssen

1743
  Wolters Winants
  Bormans Dortant
  Streiffels en
Den 28en meert heeft den heere officier bij Extraodinarisse vergaederinge versocht apprehensie van voors. Jacobus Hanssen
comt aen den heere officier     -

  Kleuter
voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -     -
aen den greffier voor depesch      -     -     -
aen den Bode voord'apprehensie        -     -

   ..  –  6  –  ..
   ..  –  1  –  ..
   ..  –  4  –  ..  Streiffels en
Den 8en meij heeft den heere officier  geëxhibeert interrogatoriën met fijten van Belastinge ten Eijnde van responderinge
comt daervoor aen den selven      -     -     -

  Kleuter
voor de Rolle      -     -     -     -     -     -     -

   ..  –  6  –  ..
 Wolters Wijnants
 Bormans Steiffels
 en Kleuter
Eodem dieselve Responderinge geschiet sijnde daerover gevaceert vier uuijren      -
aen den Bode pro Custodia aud.         -     -
aen den greffier voor Copije         -     -     -


   4  –  4  –  ..
   ..  –  2  –  ..
   ..  –  4  –  ..

 

   ijdem
Den 9en dito heeft den heere officier versocht en geobtineert confrontatie tusschen denselven en dan Niclaes Peeters en desselfs Dochtere Maria Peeters


comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -

   ..  –  6  –  ..
   ijdem
Eodem de Confrontatie geschiet met Niclaes Peeters    gevaceert drij uuijren comt    -     -
   3  –  3  –  ..

aen den greffier pro copia         -     -     -     -
aen den Bode pro Custodia aud.     -     -     -

   ..  –  3  –  ..
   ..  –  1  –  5
      1743
 Wolters Wijnants
 Bormans Dortant
 Steiffels en
  Kleuter
Den 30en meij heeft den heer officier geëxhibeert crimineele Conclusie mitsgaeders in scriptis en geconcludeert tot Scherpere Examinatie
comt aen denselven daervoor     -     -     -     -


voor Rolle   -     -     -     -     -     -     -     -     -

Eodem naer Examinatie en Lecture der acten recht gedaen
   ..  –  6  –  ..

comt voor twee uuijren vacatie     -     -     -
aen den Bode pro Custodia aud.   -      -     -
aen den greffier voor Copije van't Decret   -

   1  –  4  –  ..
   ..  –  2  –  ..
   ..  –  2  –  ..

Den 31en dito heeft den heere officier versocht dat ingevolge voors. Decrete den gedetinerde soude werden gestelt ter Scherperer Examinatie

    ijdem


    ijdem
comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -

Den 31en dito en 1en Julij is deselve examinatie en responderinge voltrocken daerover gevaceertten minsten acht uuijren -
   ..  –  6  –  ..  12  –  ..  –  ..

aen den Bode pro custodia aud.       -     -     -
aen den greffier voor Copie       -     -     -     -

   ..  –  4  –  ..
   1  –  2  –  ..
 Wolters Wijnants
   Steiffels en
Den 4en dito Julij heeft den heere officier versocht en geobtineert recollectie

    Kleuter

 Wolters Winants
 Streiffels en
comt voor Rolle     -     -     -     -     -     -     -

Dito 4en Julij deselve recollectie geëfectueert 3 uuijren vacatie
   ..  –  6  –  ..
  Kleuter
comt     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
aen den greffier voor Copije      -     -     -     -
aen den Bode pro Custodia aud.      -     -     -

Den 21 augusti heeft den heere officier geëxhibeert finale conclusie
comtdaervoor aen den selven
   4  –  4  –  ..
   ..  –  3  –  ..
   ..  –  2  –  ..
      ijdem
voor de Rolle    -     -     -     -     -     -     -     -

den 27en dito definitivelijck gesententiëert sijnde comt voor Lecture en examinatie der
   ..  –  6  –  ..

acten 3 uuijren     -     -     -     -     -     -     -
aen den greffier pro Copia Sententiia    -     -
aen den Bode pro Custodia aud.      -     -     -

Item aen den greffier voor't aencondigen van de Doot en publicatie van Sententie in loco
   2  –  2  –  ..
   ..  –  4  –  ..
   ..  –  2  –  ..


omnes
supplicij     -     -     -     -     -     -     -     -     -
Item aen twee Schepenen daerbij present    -

aen den heere officier om de Justitie te doen
   ..  –  7  –  ..
   ..  –  3  –  ..

voltrecken     -     -     -     -     -     -     -     -
Item aen vier Schepenen bij de Excutie present     -     -     -     -     -     -     -     -     -

aen den greffier voor confectie van deesen
   1  –  4  –  ..

   ..  –  6  –  ..

staet    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -


   ..  –  3  –  ..
  42  –  7  –  5
NB
NB hieronder moeten gespecificeert
worden de vrembde confrontaties
Getaxeert salvo die confrontatiën ter
Somme van twee en viertich pattacons
seven schil.   Heden den 15en Meij 1751
Ter ordonantie
P.C. Poyck


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER