DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Staat van kosten bij het proces van Niclaes Peeters vulgo Blockmanneke

(gedeeltelijk) ♦ 15 mei 1751    RHCL Maastricht - LvO 3157
  prζsentes
Staet van devoiren en
vacatien gedaen door den
gerichte van Ubach in saecke
Crimineel
..........Tegens
den geexecuteerden Niclaes
Peeters vulgo Blockmanneke

1743
Voor Eerst heeft den heere officier in de nacht tuschen
den 15 en sesthienden Januarij doen apprehenderen
den voors. Niclaes Peeters

comt aen denselven voor ordre van apprehensie    – patt  – sch –  stvs
 .. ––  6  ––  ..

aen den bode voor die apprehensie
 .. ––  4  ––  ..


Op den 16° dito heeft denselven de Justitie Extraordinaire doen vergaederen en daerbij versocht confirmatie van die apprehensie
comt voor ordre van Convocatie    –    –
 .. ––  6  ––  ..
 prζsentes
Voor rolle  .. ––  6  ––  ..
D'heer officier
  greffier en
 de schepenen
 Wijnants
Eodem door den heere officier geexhibeert interrogatoriλn tot laste van den gedetineerde ten Eijnde van Responderinghe
comt voor Rolle         –    – .. ––  6  ––  ..
 Bormans
 Streiffels en
 Cleuter
Dito die responderinge geschiet en daerover gevaceert drij uuijren.  Comt den Schouteth in rate van twee schepenen        –    –    –    –

 3 ––  3  ––

Expost eodem heeft d'heer officier versocht en geobtineert de seekere detentie voor Rolle

 .. ––  6  ––  ..

Aen de greffier voor depesch van Decret
voor Copije van de Respondering  –    –    –
 .. ––  1  ––  ..
 .. ––  3  ––  ..


Den 17° dito bij den heere officier versocht dat de huijsvrouwe van voors. gedetineerde soude worden verhoirt op de vraegpuncten doens door den selven ge-
exhibeert 
Comt voor convocatie    –    –    –    –    –


 .. ––  6  ––  ..
Streiffels en
Cleuter

Voor rolle            –       –       –       –       –
Dito deselve responderinge geλffectueert sijnde geweest 3 uuijren    –    –       –       –
 .. ––  6  ––  ..

 2 ––  2  ––  ..

aen den bode pro custodie                –       –
aen de greffier pro Copia der responderinghe
 .. ––  1  ––  ..
 .. ––  2  ––  ..
  ijdem
Eodem heeft den heere officiere bij nieuwe propositie versocht inventarisatie en sequestratie der Mobiliλn
comt voor Rolle – .. ––  6  ––  ..
  ijdem
Tot gem. Inventarisatie mitsgaeders huijssoekinge gevaceert twee uuijren       –
 2 ––  2  ––  ..


Den 26° dito heeft den heere officier bij extraordinaire vergaederinghe versocht dat Hendrick Dautzenberg, Joannes Beckers en Jan Hamers alle drij afforachen(?) souden worden gearresteert, gedaegt en deselve depositiλns in geschrijfte gestelt
comt voor convocatie       –       –       –       – .. ––  6  ––  ..
 Wijnants&Bor-
 mans,  Streiffels
 en Kleuter

voor rolle        –       –       –       –       –       –
dito 26° Jan. sijn de voors. getuijgen verhoirt daerover gevaceert ses uuijren comt
 .. ––  6  ––  ..

 6 ––  6  ––  ..


Den 31° dito bij den heere officier versocht dat Anne Sijpekotten van Twembruggen soude worden gearresteert, gedaegt en derselve depositie genomen    
comt voor convocatie       –

 .. ––  6  ––  ..
Wijnants, Streif-
 fels en Kleuter
voor Rolle                –       –  .. ––  6  ––  ..
   ijdem
Gevaceert over de depositie twee uuijren
voor Copije         –       –       –       –       –
aen den Bode       –      
 2 ––  2  ––  ..
 .. ––  2  ––  ..
 .. ––  2  ––  ..


Den 7° februarij genomen ingevolge verbael in decret de depositie van Agnes Hanssen

 Wijnant,Bor-
 mans,  Streiffels
 en Kleuter
voor convocatie       –
voor Rolle       –       –       –       –       –       –
 .. ––  6  ––  ..
 .. ––  6  ––  ..

  Ijdem
gevaceert over't verhoir en depositie drij uuijren comt       –       –       –       –       –

 3––  3  ––  ..

voor Copije         –       –       –       –       –
aen den Bode      –       –       –       –       –
 .. ––  6  ––  ..
 .. ––  6  ––  ..


Den 11° dito
bij extraordinaire vergaederinge genomen de Depositiλns van  
.....


....
aen den greffier voor 't dragen der acten naer Herle en wederhaelen       –       –       –       –


 2 ––  4  ––  ..
 Wijnants
 Streiffels en
  Kleuter
dito 11 meert heeft den heere officier versocht dat Jacobus Spirts pachter op den hof Waerden soude worden verhoirt over den Diefstael bij hem geschiet
comt voor rolle rechten          –       –       –
 .. ––  6  ––  ..
 ijdem voor vacatie daerover een uuijr       –       –
 2 ––  4  ––  ..

  Wijnants, Bor-
  mans, Streiffels
  en Kleuter

den 14 dito hebben vier schepenen van Ubach op 't versoeck van d'heere officier gegeven schrijtelijck recordium over seckere allegatiλn door den crimineelen gedaen den 16 Jan. en 12 febr. over't opstellen daervan gevaceert een uuijr, comt voor de schout


 1 ––  4  ––  ..

  Wijnants, Bor-
  mans, Streiffels
  en Kleuter

Den 27n dito is den gedetineerden bij sententie gecondemneert totte tortuijre
comt voor vier uuijren Lecture          –       – 3 ––  ..  ––  ..

aen den Bode pro custodiζ       –       –       –
aen de greffier voor Copije       –       –       –
 .. ––  2  ––  ..
 .. ––  2  ––  ..

Eodem heeft den heere officier versocht pronuntiatie van 't  vonnis en theffens dat den gedetineerde soude worden gestelt ter scherper examinatie, exhibeert vraeg art.

  Wijnants, Bor-
  mans, Dortant,
  Streiffels en 
  Kleuter
komt voor convocatie       –       –       –       –
voor Rollen              –       –       –       –       –
 .. ––  6  ––  ..
 .. ––  6  ––  ..

   ijdem
Denselven 27 en 28 meert de scherpere examinatie geefectueert sijnde, is daerover door schout tenminste gevaceert thien uuijren


 15 ––  ..  ––  ..

aen de bode pro custodia audientiζ        –
aen den greffier voor copije  –       –       –
 .. ––  6  ––  ..
 .. ––  6  ––  ..

  Wijnants, Bor-
  mans, Streiffels
  en Kleuter

Den 30° dito heeft den heere officiere versocht Recollitie comt voor de Rolle        –
voor Convocatie       –       –       –       –       –


 .. ––  6  ––  ..
 .. ––  6  ––  ..


  ijdem
Eodem bij de Recollitie gevaceert mits de gedetineerde alle depositiens de novo per totum gerepeteert en dieselve met meerdere omstandigheden becleedt
gevaceert acht uuijren comt        –       –       –
12 ––  ..  ––  ..

aen de bode      –       –       –       –       –       –
aen de greffier pro copia             –       –       –
 .. ––  4  ––  ..
  2 ––  ..  ––  ..
NB
Item comt voor Differente andere authentique copijen daervan ge:extradeert aen de benaebuijrde Justitiλns off officiers


  ....  Wolters

Den 19en april heeft den heere officier geλxhibeert nieuwe interrogatoriλn en eodem versocht responderinge

  Wijnants
 Streiffels en
  Kleuter
comt voor Convocatie       –       –       –       –
voor Rolle        –       –       –       –       –       –
 .. ––  6  ––  ..
 .. ––  6  ––  ..

  ijdem
over deselve resonderinge gevaceert
twee uuijren       –       –       –       –       –     –
aen de Bode       –       –       –       –       –     –
pro Copia         –       –       –       –       –       –

 2 ––  2  ––  ..
 .. ––  1  ––  ..
 .. ––  2  ––  ..

  Bormans en 
  Streiffels


Den 23° dito verhoirt en in geschrifte gestelt de Depositie van Anna Sophie Werden over de Diefstal geschiet bij den heere pastoris van Mergenberg    gevacceert twee uuijren       –
  2 ––  2  ––  ..  

voor copije     –       –       –       –       –       –
voorden bode          –       –       –       –       –

  2 ––  2  ––  ..
  2 ––  2  ––  ..
1743

Streiffels.en
Kleuters
Den 9en Meij op requisitie van d'heer Drossard van Montfort genomen depositie van Niclaes Peters crimineelen
Daerover gevaceert een uuijr  1 ––  1  ––  ..

voor copije

  ,, ––  2  ––  ..

Den 29 Meij heeft den heere officier versocht dat Niclaes Peters den criminele wederomme soude gesisteert worden ten Eijnde van depositie over verdere Complicen door hem ontdeckt -- comt voor Convocatie     –
  .. ––  6  ––  ..
  Wolters 
  Wijnants, Bor-
  mans, Dortant,
  Streiffels en 
  Kleuter
voor Rolle       –       –       –       –       –       –
daerover gevaceert twee uuijren         –       –
copije      –       –       –       –       –       –       –
aen den bode            –       –       –       –       –
  .. ––  6  ––  ..
  2 ––  2  ––  ..
  .. ––  2  ––  ..
  .. ––  1  ––  ..

  Wolters 
  Wijnants, Dor-
  tant, Streiffels
  en  Kleuter

Den 15e Junij heeft den heere officier versocht en geobtineert recollitie over voorstaende depositiλn     voor Rolle          –
voor convocatie       –       –       –       –       –  .. ––  6  ––  ..
  .. ––  6  ––  ..

daerover gevaceert 2 uuijren     –       –       –
voor Copije             –       –       –       –       –
aen de Bode pro Custodia         –       –       –
  2 ––  2  ––  ..
  .. ––  2  ––  ..
  .. ––  1  ––  ..
  Wolters, Bor-
  mans en
  Dortant

Den 21en heeft den heere officier versocht dat gem. gedetineerde wederomme gesisteert soude worden op sijn versoeck ten Eijnde om depositie te doen tegens Michiel Arets van den Scheijt - voor convocatie       –       –       –
voor Rolle      –       –       –       –       –       –

  .. ––  6  ––  ..
  .. ––  6  ––  ..
   ijdem
gevaceert anderhalf uuijre        –       –       –
voor Copije    –       –       –       –       –       –
aen den Bode          –       –       –       –       –
  1 ––  5  ––  5
  .. ––  1  ––  5
  .. ––  1  ––  ..

    1743

  Wolters Wij-
nants, Streiffels
en Kleuter

Den 17en augusti heeft den heere officier versocht dat den voors. gedetineerde soude worden gesisteert ten Eijnde om te doen verdere Depositiλns soo over complicen als andersints - comt voor Rolle       –       –       –

  .. ––  6  ––  ..


  ijdem
Over die Depositie gevaceert vier uuijren, mits de crimineelen boven de de Depositiλns gedaen over verdere Complicen oock differente bekentenissen gedaen heeft over Kerckendiefstaelen door hem ende veele Complicen gecommitteert - comt       – 

  4 ––  4  ––  ..

voor copije           –       –       –       –       –
aen den Bode       –       –       –       –       –
  .. ––  3  ––  ..
  .. ––  2  ––  ..

  Wolters, Wij-
  nants, Streiffels
  en  Kleuter

Den 19 augusti heeft den heere officier versocht recollitie over de voorstaende depositie      comt voor Rolle       –       –       –  .. ––  6  ––  ..
  ijdem
voor vacatie ... 2 uuijren     –       –       –       –
voor Copije       –       –       –       –       –       –
voor den Bode           –       –       –       –       –

  3 ––  ,,  ––  ..
  .. ––  1  ––  ..
  .. ––  1  ––  ..


  ijdem
Den 21 augusti heeft den heere officier geλxhibeert criminele conclusie
comt aen Rolle       –       –       –       –       –


  .. ––  6  ––  ..
  ijdem
voor vacatie ten Eijnde van inventarisatie –
aen den greffier voor confectie         –       –
  1 ––  1  ––  ..
  .. ––  3  ––  ..

aen d'heere Schouteth en greffier voor hunne presentie bij de Lecture der procescale stucken voor 2 daegen p.. twaalf uuijren


  9 ––  ..  ––  ..

aen den greffier voor Copie van Sententie
aen den Bode pro Custodia an.       –       –
  .. ––  4  ––  ..
  .. ––  6  ––  ..

   Wolters, Wij-
  nants, Streiffels
  en  Kleuter

Item aen den greffier en twee schepenen voor 't aancondigen van de doot       –       –       –
aen den heere officier voor 't doen voltrecken de Executie en de preparatoiren te versorgen


  .. ––  6  ––  ..

  1 ––  4  ––  ..


    omnes
aen den greffier voor publicatie van de sententie        –       –       –       –       –       –
aen vier schepenen daer present       –       –

  .. ––  6  ––  ..
  .. ––  6  ––  ..


==

157 –– 5 ––  0


Item is getaxeert aen den heere officier voor in dese saecke gediende schrijftueren en propositiens


Item aen den Bode voor 't opwachten van de Crimineelen


Item hieronder te voegen de menigvuldige informatλns met vremden


Item daeg versoekende de heere officier proclaem der vaste goederen der Crimineelen


Item depesch der prolixe Brieven proclamatorial voor de greffier


publicatie en affixie voor den bode


sittdaeg tot vercoep der goederen


het ontfang en Cortigratie der penningen


getaxeert bij provisie ter somme van een hondert seven en vijftich pattacons vijff schillingenheden den 15 Maij 1751


Ter ordonnantie
P.C. PoyckNaar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER