DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSGERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Verantwoording besteding geld uit de verkochte goederen van veroordeelden
uit de bank Ubach door Schoutet Corneli
1 april 1751  —  RHCL Maastricht  —   Arch.  LvO 3157

-----------------------

--------------------


Annotitie van d'ghene Ick onder geschr.
van uuijt de geconsigneerde penningen
proveneerende van de vercochte goe-
deren der Criminelen der Bancke
Ubach uuijtgegeven en betaelt hebbe


Voor eerst aen Jan Werden van Waubach gerestitueert
het Capitael van hondert drij pattacons met drij Jaeren
interesse en twaelf schell. van betaelde costen  patt. - Sch.-  mb -  bevan rcalifat(?) te saemen volgens quitt.    -     -

Item aen den advocaet Rasquin voor advijs
ten Eijnde van torture tegens Niclaes Peeters
  119 –  4  –  ..  – ..

betaelt volgens quitt.     -     -     -     -     -     -

Item betaelt aen Matthijs Hermans voor
gemaeckde schounen voor de kinderen van
     4 –  ..  –  ..  – ..

dito Peeters volgens quitt.    -     -     -     -     -
noch aen denselven volgens quit. ad      -     -

Item aen Gort Ghijsen betaelt voor een paar
      1 –  5  –  ..  – ..
      1 –  7  –  ..  – ..

schoun en negel     -     -     -     -     -     -     -

Item den volgens quitt. betaelt aen Joannes Bausch voor't maecken van de galge, Cruits en andere gereetschappen voor d'eerste
     1 –  5  –  4  – 4

executie

Item aen den Molenaer van Rimburg voor acht vaeten Roggen uuijt ordre van d'heer Schoutet voor de kinderen van Blockman in twee reijsen aldaer gehaelt
     6 –  ..  –  ..  – ..

betaelt te saemen volgens quitt.     -     -     -

Item in anno 1744 betaelt aen kousen en doeck
     2 –  4  –  4  – ..

voor dieselve kinderen     -     -     -     -     -     -

Item aen Anton Beumers voor bij de Criminelen in de Groenstraet geleverde koelen ende olie. Betaelt met kennisse van
     2 –  6  –  3  – ..

d'heer schouteth     -     -     -     -     -     -     -  ---

Item in anno 1743 aen Vaes Dresschers Bode van Ubach betaelt om twee hembden, kiel en
     6 –  1  –  3  – ..

Broeck  voor Blockman te laeten maeken     -

Item voor sebadile(?) voor den selve block
     1 –  2  –  4  – 3man betaelt     -     -     -     -     -     -     -     -

Item betaelt aen Christian Schiffelers wegens eene obligatie en intrest gestaen hebbende tot Laste van den geλxecuteerde Jan Korvers
     .. –  2  –  ..  – ..

volgens quitt. saemen     -     -     -     -     -     -

Item aen Simon Wals van Eijgelshoven wegens eene obligatie en intrest tot laste van
   22 –  ..  –  ..  – ..voors. Jan Korvers volgens quitt.     -     -     -

Item betaelt aen d'heer Mors van Waubach wegens verloopen schattingen van Leon. Errens, Jan Korvers en Catrijn Bemelmans
     8 –  7  –  ..  – ..

volgens quitt.     -     -     -     -     -     -     -     -

Eodem aen denselven voor de Coster van Waubach wegens schoelgelt van de kinderen
     4 –  7  –  4  – 5

van de Blockman     -     -     -     -     -     -     -

Eodem aen den selven voor de weduwe Stapelmans egens verachterde schattingen
     1 –  ..  –  4  – ..

der geλxecuteerden betaelt volgens quitantie  -

Eodem aen denselve voor den gelevert hout en schantzen voor de Eerste Executie
     6 –  ..  –  6  – ..

volgens quitt.     -     -     -     -     -     -     -     -

Item betaelt aen Matthijs Puttmans voor kleijdinge van de kinderen van Blockman
     5 –  ..  –  ..  – ..volgens quitt.     -     -     -     -     -     -     -     -

Item betaelt aen Jan Werden van Scherpenseel wegens ackerloon gedaen voor
     6 –  2  –  ..  – ..de geλxecuteerde Anne Werden     -     -     -

Item aen meester Jacob Kouwel volgens ordre van d'heer Schouteth betaelt 1 pattacon
     3 –  2  –  8  – ..

welck denselven aen Odilia Frijns verdient hadde   -Het provenu der goederen van Blockman
beloopt ad vier hondert tachentig pattacons

     1 –  ..  –  ..  – ..
  205 –  2  –  5  – 4

vier schill 4΅ 3 bl. dico     -     -     -     -     -
van desselfs Bestialiλn     -     -     -     -     -
de materialiλn van desselfs huijs     -     -     -


Het provenu der vaste goederen van
  483 –  4  –  4  – 3
    17 –  6  –  ..  – ..
      8 –  ..  –  ..  – ..

  509 –  2  –  4  – 3

Jan Corvers      -     -     -     -     -     -     -     -
De Bestialiλn en meubelen van deese
    41 –  ..  –  ..  – ..

en anderen beloopt ad   -     -     -     -     -     -


uuijtgaeven     -     -

Rest-
    38 –  6  –  4  – 3

  589 –  1  –  0  – 0
  205 –  2  –  5  – 4

  383 –  6  –  3  – 2A.F.J. CorneliDen 15en Maij 1751 heeft d'heer Schoutet in qualiteijt als
greffier van Ubach in ons ondergeschr. geconsigneert die
bovenstaende 383 pattacons ses schill. 3΅ 2 bl. Waeruijt
denselven eodem volgens quitantie wederom gekregen en
ontfangen op rece... van desselfs vacatiλn de Somme van
een homdert ses en sestich pattacons twee schill. 1 stv
t'oirconde etc.


J. G. Fabritius Abt tot
         Closterrode
   P.C. Poyck


Email

Naar bovenINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER