DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSGERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Eindafrekening met de gerechtsdienaren in het Land van Rode
1 april 1751  —  RHCL Maastricht  —   Arch.  LvO 3157


rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover

rover


Verdeelinge respd en betaelinge van die Costen der Criminele en geexecuteerde binnen dese Lande van s'Hertogenroede, gedaen aen Schoutet, Schepenen, greffier, gerichtsbode en Lantmeeter in ende over die Criminele Saecken gevaceert hebbende in die bancken van Kerckrode, Übach en Mercxstein, door Sijne Hooghweerde Mijne Heere den Prelaet van Closterrode ende P.C. Poyck Schoutet tot Mercxstein ingevolge Commissie op dieselve gegeven bij die Heeren Staeten deses Lants de dato den ...
Kerckrode
patt.  schill.  Stv  ort


Den Schouteth competeert en vindt goet in die respd overgegevene en getaxeerde Staeten der Criminelen wegens gedaene vacatien te saemen de Somme van twee hondert vijf en sestich pattacons seven schillingen
-     -     -     -     -     -     -
265 - 7 - 0 - 0

Item competeert aen denselven voor drij gedaene tractamenten ter saecke van die geëxecuteerde volgens taxaet van desen staet     -     -     -     -     -     -     -    
100 - 0 - 0 - 0


Item aen den selven provisionaliter voor eenige gedane devoiren in de Criminele saecken gegepasseert   -     -      -

15 - 0 - 0 - 0
——————


Betaelt uijtte geconfisqueerde goederen door d'hre Schoutet bij publique subhastatie aen den gerichte gecocht
380 - 7 - 0 - 0
Den Greffier competeert in die voors. staeten der Criminele getaxeerde Costen t'saemen de somme van drij hondert vierthien pattacons twee schill. dico    -

314 - 2 - 0 - 0


Den ondergeschreven greffier bekent die bovenstaende drij hondert vierthien pattacons twee schill. ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
P.C. Poyck


De Schepen Poyck vindt goet in die voorgereurde Criminele Costen t'saemen de Somme van twee en twintich pattacons twee schill.     -     -     -     -
22 - 2 - 0 - 0


betaelt


Den Schepen Matthijs Cüsters competeert in die voors. getaxeerde Criminele Costen de somme van eenen pattacon twee schill., seven stuijvers 32/3 ort     -     -     -
1 - 2 - 7 - 32/3

Den onderg. medeErfgenaem van voors. schepen Cüsters bekent die bovenstaende thien schill., seven stuijvers 32/3 ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
M. Souren


Den Schepen Souren vindt goet in die gementioneerde getaxeerde Costen de Somme van seven en tachtich pattacons, vier schill., acht stuijvers 31/3 ort   -
87 - 4 - 8 - 31/3

Den onderg. bekent die bovenstaende seven en tachtich pattacons, vier schill., acht stuijvers 31/3 ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
A. Souren


Den Schepen de LaHaije vindt goet in die bovenstaende Costen de Somme van vijf en tachtich pattacons, vier schill., seven stuijvers 2/3 ort     -     -     -
85 - 4 - 7 - 32/3

Den onderg. bekent die bovenstaende vijf en tachtich pattacons, vier schill., seven stuijvers 2/3 ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
D. Delahaije


Den Schepen Trumpener van Mercxstein aen den gerichte van Kerckrode geassumeert geweest sijnde vindt goet in die voorgerourde Costen de somme van sesthien
pattacons, ses schill., vier stuijvers 2/3 ort     -     -     -
16 - 6 - 4 - 32/3

betaelt


Den Schepen Noelen van Mercxstein tot Kerckrode geassumeert geweest sijnde vindt goet in die getaxeerde Criminele Costen de Somme van twee pattacons, eenen schill. acht stuijvers, een ort     -
2 - 1 - 8 - 1


Den onderg. bekent die voors. seventhien schill. 8¼ stuijver ontfangen te hebben heden den 3en Novembris 1751
Jan Noelen


Den Schepen Kessels van Mercxstein tot Kerckrode geassumeert geweest sijnde competeert in die voorgereurde costen de Somme van een en viertich pattacons, vier schill., 8½ stuijver     -     -     -     -
41 - 4 - 8 - 2


Den onderg. bekent die een en viertich pattacons, vier schill., 8½ stuijver ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
Wilhelm KesselsDen Schepen Hülsgens van Mercxstein vindt goet in die voorsch. Costen als geassumeerde schepen tot Kerckrode de Somme van vier en twintich pattacons en vijf schill.     -     - 
24 - 5 - 0 - 0Den onderg. als mede Erfgenaem van den Schepen Hülsgens bekent die Somme van vier en twintich pattacons en vijf schill. ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
Matthis Hueltgens


Den lantmeeter Spierts competeert in die getaxeerde Criminele Costen de Somme van twintich schill.     -     -     -    -
2 - 4 - 0 - 0


Betaelt


Den gerichtsbode Willem Barwasser vindt goet in die voors. Costen t'saemen de somme van acht en dertich pattacons eenen schill. ---
38 - 1 - 0 - 0


betaelt


UbachDen Schouteth competeert in die gementioneerde Costen de Somme van een hondert negen en sestich pattacons vier schill.     -     -     - 169 - 4 - 0 - 0


Item vindt noch goet wegen een gehouden tractemen ten daege van d'Executie der Criminelen     -    -     -     -
25 - 1 - 0 - 0


Item vindt goet wegen extraordinaire gedaene moijeten over instrueren van die Criminele twelf processen     -    -

117 - 0 - 0 - 0
——————


Op dese somme heeft den Hre Schouteth ontfangen 311 pattacons, 5 schill. soo resteert noch 39 pattacons 5 schill. die welcke den hooghe. Hre prelaet tot Clostrode in desselfs naeme ontfangen heeft heden den 3en novembris 1751
J.G. Fabritius Abt tot Closterrode


Den greffier competeert in die voors. getaxeeerde Criminele Costen de Somme van een hondert drij en seventich pattacons 5½ schill.     -     -     -

311 - 5 - 0 - 0173 - 5 - 5 - 0


betaelt


Matthijs Meij vindt goet volgens obligatie van den 6 junij 1735 geaffecteert op 't goet van Jan Corvers achttien pattacons, die welcke aen den selven betaelt sijn met negen goude ducaten doerde inbegrepen den intrest
19 - 1 - 0 - 0


Dese negenthien pattacons en eene schilling door mij ondergeschreven ontfangen den 25 nov. 1751
Pet. Dom. Moers R...

Den Schepen Wolters vindt goet in die voorgereurde getaxeerde costen de Somme van ses en twintich pattacons drij schill.   -

26 - 3 - 0 - 0


Dese ses en twintigh patacons drij schillingen ende twee orden bekenne op heden den derden novemb. 1751 ontfangen te hebben. Dienende dese tot eene danckbaere quitantie T'oirconde
M. Wolters


Den Schepen Wijnants competeert in die voors. getaxeerde Costen de Somme van een en dertich pattacons ses stuijvers een ort     -     -      -     -
31 - 0 - 6 - 1


Den ondergeschreven bekent de boven staende een en dertich pattacons 6¼ stv. in naeme van sijnen vaeder bij desselfs onpasselijckheit ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
michael weijands
in name von mein vatter


Den Schepen Paulus Bloemen vindt goet wegen gedaen tractement ten daege van executie
van Jacob Tribels de Somme van vijf pattacons ses schill. die welcke den selven bekent ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751 t'oirconde :
dese vijf pattacons ses schlg.door mij ondergeschreven ontfanghen den 25 nov. 1751 --- Pet. Dom. Moers
..

Den Schepen Boijmans vindt goet in die getaxeerde Criminele Costen de Somme van twee en twintich pattacons, twee schill. eenen stuijver 21/3 ort     -
22 - 2 - 1 - 21/3

Den ondergeschreven bekent bovenstaende twee en twintich pattacons, twee schill. eenen Stv. 21/3 ort ontfangen te hebben heden den 3en nov.bris 1751
[onleesbaar] W... Wolters


Den Schepen Dortant vindt goet in die voors. Costen de Somme van negen pattacons, vier schill. vijf stuijvers
21/ ort
9 - 4 - 5 - 21/3

Den onderg.. Jacobus Sengen bekent voor en in naeme van de weduwe van wijlen den Schepen Dortant die bovenstaende negen pattacons, vier schill. vijf stv. 21/ ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
Jacobus Zangen


Den Schepen Streiffels competeert in gemelde Costen de Somme van acht en dertich pattacons vijf schill. vijf stuijvers
11/ ort
38 - 5 - 5 - 11/

Den onderg.bekent de bovenstaende somme van acht en dertich pattacons, vijf schill. 11/ ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
Philip Streiffels schepen


D'Erfg. Hendrick Dautzenbergh competeren wegens gefourneerde vleesch ende ander nothwendigheijden tot een tractament gehouden ten daege van d'Executie der Criminelen van Ubach sesthien pattacons dico     -     -
16 - 0 - 0 - 0


von den heere scholtijchs pock ontfangen schesthijn patecons sonder prejuditie van het restant   Joanna Maria Dautsenbergh


Den 15en december 1751 heeft Joanna Maria Dautzenberg mij die sesthien pattacons wederom teruggebrocht op pretext dat die ducaeten te licht bevonden waeren, dewelcke op den 16 dito aen d'hre prelaat tot Closterrode hebbe in handen gestelt en gerestitueertDen Schepen Cleuter vindt goet in die getaxeerde Criminele Costen de Somme van negen en dertich pattacons, seven schill. 5¾ stuijvers     -     -

39 - 7 - 5 - 3


Den onderg. bekent die bovenstaende negen en dertich pattacons seven schill. 5¾ ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
Johannes Klüters


Ingevolge declaratie van die Schepenen Streiffels en Cleuter sijn competerende aen Houpert Goris voor geleverde kolen ten tijde van de detentie van Niclaes Peters twee pattacons dico     -      -
2 - 0 - 0 - 0


Hubert Goris


Den gerichtsbode vindt goet in die voors. Costen de Somme van een en dertich pattacons 4½ schill.     -     -
31 - 4 - 5 - 0D'onderg. wede van den gerichtsbode Vaes
Dreschers bekent uijt die bovenstaende costen ontfangen te hebben twintich pattacons, ende de tegenwoordigen gerichtsbode bekent daeruijt ontfangen te hebben ses pattacons twee schill. Sijnde die resterende vijf pattacons gestelt in handen van den Schepen Streiffels tot tijt en wijle sal uijtgemaeckt sijn aen wijen dieselve sijn competerende ... 3en novemb 1751
Hubert Goris ♦ Johannes Engelen


Mercxstein
Den Schoutet competeert in die getaxeerde Criminele Costen de Somme van vier en viertich pattacons 5½ Schill. dico 
44 - 5 - 5 - 0


Den onderg. Schoutet bekent van die bovenstaende Somme van vier en viertich pattacons 5½ Schill. voldaen te sijn heden den 3en novembris 1751
P.C. Poyck


Den greffier vindt goet in die getaxeerde Criminele Costen de Somme van acht en dertich pattacons 6½ schill.
38 - 6 - 5 - 0


betaelt


Den schepen Trümpener competerrt in die voorgereurde Costen de Somme van negen pattacons een schill. 21/3 ort
9 - 1 - 0 - 21/3

betaelt


Den Schepen Hülsgens competeert in die voorgereurde Costen de Somme van acht pattacons seven schill. vijf stuijvers 21/3 ort
8 - 7 - 5 - 21/3


Den ondergeschreven als mede Erfgenaem van den Schepen Hülsgens bekent die bovenstaende acht pattacons seven schill. vijf stv. 21/3 ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
Mattheijs Heulzgens

Den Schepen Kessels vindt goet
in die getaxeerde Criminele Costen de Somme van negen pattacons eenen schill. 21/3 ort
9 - 1 - 0 - 21/3


Den onderg. bekent de bovenstaende Somme van negen pattacons eenen schill. 21/3 ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
Wilhelm Kessels


Den Schepen Noelen competeert in die gemelde Costen
de Somme van acht pattacons seven schill. 5 Stvs. 21/3 ort
8 - 7 - 5 - 21/3

Den onderg. bekent die bovenstaende acht pattacons seven schill. 5 Stvs. 21/3 ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751
Jan Noelen

Den Schepen Rützervelt competeert in die voors. Costen de Somme van vier pattacons drij schill. ses stuijvers
31/3 ort
4 - 3 - 6 - 31/3


Den onderg. bekent de bovenstaende Somme van vier pattacons drij schill. ses stuijvers 31/3 ort ontfangen te hebben den 3en novembris 1751
Niclas Rutzerfelt


Den Schepen Winand La Haije vindt goet in die getaxeerde Criminele Costen de somme van eenen schill. acht stuijvers 1
1/3 ort     -     -     -     -     -
0 - 1 - 8 - 11/3

Den onderg. Erfgenaem van Schepen LaHaije bekent de voors. somme van eenen schill. acht stuijvers 11/3 ort ontfangen te hebben heden den 3en novembris 1751 ♦ D. Delaheije

Den gerichtsbode vindt goet in die voorgereurde Costen de Somme van seven pattacons vier schill.     -     -
7 - 4 - 0 - 0


Den onderg. bekent de bovenstaende Somme van seven pattacons vier schill. ontfangen te hebben den 3en novembris 1751
Mattheis Schwartz

Email

Naar bovenINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER