DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Gerechtskosten bij het proces tegen Jacob Tribels 1743 en 1744

R.H.C.L. Maastricht . . L.v.O. . 3157

.

.

Staet van vacatien en devoi-
ren door den gerichte van Ubach
gedaen. in saecke crimineel van
den geexecuteerde Jacob Tribels
uuijt de Groenstraet


.. 1743 Voor eerst heeft den heere officier gem. Jacob Tribels
.. op den 6en october bij schryfftel. ordre doen apprehenderen
... comt aen denselven daervoor. -- -- --..... patt. - sch. - stvs.
... ad ................................................................. ---. 6. --- ..
... comt aen den bode voor die apprehensie.. .. ---. 4. --- ..

praesentes d'heeren
officier, greffier
en de schepenen
Wolters, Wijnants
Bormans, Streiffels
en Kleuter

... Den 7en dito octobr. vergaederinge extra-
... ordinair ten eijnde van Confirmatie
... der voors. apprehensie, mitsgaeders
... stricte detentie, arrest en inventa-
... risatie etc. comt aen den gerechte.............. .. --- 6 --- ..
... aen den heere schouteth voor convocatie
... der schepenen............................................... ---. 6. --- ..
... aen den greff. voor depesch van 9 deezes. .. ---. 1. --- ..
... aen d'heer officier voor prolix verbael.

praesentes d'heer
officier, greff.
schepenen Wijnants
ende Kleuter

... Den 24en octob. Extraord. den heere officier
... [versoeckende respond] exhiberende interroga-
... torien met feyten van belastinge ten eynde
... van responderinge voor rolle................... .. --- 6. --- ..

... ijdem
... Eodem de responderinge geschiet
... comt aen de gerichte voor twee
... uuyren vacatie.. -... -.. -.. -.. -. -.. -.. -. -..... 2 ---. 2. --- ..
... om den bode pro custodia audientić . . ..... .. ---. 1. --- 0
... aen den greff. voor copije van respon-
... deringhe ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ---. 2. --- ..

... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .------------------
... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .=.. 6 ---. 2. --- 0

-------------------------------------------------------------------------

1743
praesentes de schep(enen)
Wolters, Wynants,
Dortants, Streiffels
ende Kleuter
beneffens d'Heeren
officier en griffier

... den 11 Xber heeft den heere officier
... bij prolix verbael genomen crimineele
... Conclusie met exhibitie van stucken
... ten eijnde van scherper examinatie
... comt voor Rolex(hibitie?) bij Extraord... -.. -. .. ---. 6. --- ..

... Eodem in saecke gedecreteert ter Inter-
... ventie van twee Rechtsgeleerden [in
... saecke gedecreteert] comt voor twee
... uuyren vacatie... -... -.... - . .. - . . . . . - ...... 1 ---. 4. --- ..
... aen den Bode pro custodia audientić .. .... .. .. ---. 2. --- ..
... aen den griiff. voor Copye van't Decr. . ...... .. ---.. 2. --- ..

.. ydem
.. den selven daege heeft den heere
... officier overgegeven vraeg art(ikel) ten eijnde
... van scherpere Examinatie aen de Justitie.......
... voor gem. vraeg art. aen d'here officier........ .. ---. 6. --- ..
... Dieselve scherpere examinatie geeffectueert
... sijnde Eodem, comt voor vacatie van
... ses presenten te weten d'heeren schouteth
... en greff. met vir schepenen a rate
... van vijff uuijren........................................ 7 ---. 4. --- ..
... aen den Bode pro Custodia........................ .. ---. 2. --- 5
... aen den greff. voor Copije van die res-
... ponderinge............................................... .. ---. 6. --- ..

praesentes d'heere
officier, greffier
en schepenen Wolters
Wynants, Bormans
Dortant, Streiffels
en Kleuter

... den 13en dito bij den heere officier ver-
... socht en geobtineert recollectie van den
... criminelen over Desselfs bekentenissen
... bij scherpere examinatie gedaen comt... ....... .. ---. 6. --- ..
... dito is dieselve recollectie geschiet
... voor ses praesentes ad................................. 3 ---. ... --- ..
... aen den greff. voor Copije van recollectie..... .. ---. 3. --- ..
... aen den Bode pro Custodia.......................... .. ---. 1. --- ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .......... ----------------
... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . = 16 ---. 2. --- 5

-----------------------------------------------------------------------

... ... 1744

praesentes
D'heere officier,
greff., Wolters,
Wynants, Streiffels
en Kleuter

... den 11en Sept. bij den heere officier
... geconcludeert finaelijck in dese crimi-
... neele saecke bij extraordinarisse ver-
... gaderinge tot Ubach - comt. ---............ ...... .. ---. 6. --- ..
... voor Convocatie.. -........ -.......................... .. ---. 6. --- ..
... Item voor Inventarisatie der acten ad........... .. ---. 4. --- ..
... aen den greff. voor confectie van
... inventaris... -... -.. ... -... -... -... -... -... .............. .. ---. 2. --- ..
... by Lecture van Sententie
.. F(aci)t(?) 3uuyren........................................2 ---. 2. --- ..
... aenden greffier voor Copie... -.... -... -. ....... .. ---. 4. --- ..
... Item aen denselven voor't aencondigen
... van de Doot en publicatie van Sententie
... in Loco supplicij... -... -......... -... -... -.. .. ... .. ---. 7. --- ..

... ... omnes ut ante
... comt aen twee schepenen bij 't aencondi-
... gen van de doot present geweest zijnde -..... .. ---. 3. --- ..
... aen d'heer officier om de justitie te doen
... volltrecken... -... -... -...... -... -... -... -.. ...... 1 ---. 4. --- ..
–––omnes ut ante
... aen vir schepenen aldaar present... -... -...... .. ---. 2. --- ..
... aen den greff. voor confectie van deese
... staet... -... -... -..... -... -... -... -... -.. .. ....... .. ---. 3. --- ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... . ... -------------------------
... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ........... =. 8 ---. 7. --- 0
... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... . .... .... = 16 ---. 2. --- 5
... ... ... ... .. .. ... .. ... ... ... ... ... ... . ..... . .... 6 ---. 2. --- 0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... . ... ... -------------------------
... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ........... = 37 ---. 3. --- 5
... getaxeert ter somme van een en dertigh
... pattacons drij schill. vijff stvs heden den
... 14 Maij 1751

.. .. ... ... . ... ... P.C. Poyck


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER