DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenLand van Rode

Gerechtskosten bij het proces tegen Jacob Tribels 1743 en 1744

R.H.C.L. Maastricht     L.v.O.   3157

 

 

Staet van vacatien en devoi-
ren door den gerichte van Ubach
gedaen  in saecke crimineel van
den geexecuteerde Jacob Tribels
uuijt de Groenstraet


   1743 Voor eerst heeft den heere officier gem. Jacob Tribels
   op den 6en october bij schryfftel. ordre doen apprehenderen
    comt aen denselven daervoor  -- -- --      patt. - sch. - stvs.
    ad ................................................................. ---  6  --- ..
    comt aen den bode voor die apprehensie   .. ---  4  --- ..

praesentes d'heeren
officier, greffier
en de schepenen
Wolters, Wijnants
Bormans, Streiffels
en Kleuter

    Den 7en dito octobr. vergaederinge extra-
    ordinair ten eijnde van Confirmatie
    der voors. apprehensie, mitsgaeders
    stricte detentie, arrest en inventa-
    risatie etc. comt aen den gerechte.............. .. --- 6 --- ..
    aen den heere schouteth voor convocatie
    der schepenen............................................... ---  6  --- ..
    aen den greff. voor depesch van 9 deezes  .. ---  1  --- ..
    aen d'heer officier voor prolix verbael.

praesentes d'heer
officier, greff.
schepenen Wijnants
ende Kleuter

    Den 24en octob. Extraord. den heere officier
    [versoeckende respond] exhiberende interroga-
    torien met feyten van belastinge ten eynde
    van responderinge voor rolle                        .. --- 6  --- ..

    ijdem
    Eodem de responderinge geschiet
    comt aen de gerichte voor twee
    uuyren vacatie   -    -   -   -   -  -   -   -  -      2 ---  2  --- ..
    om den bode pro custodia audientić           .. ---  1  --- 0
    aen den greff. voor copije van respon-
    deringhe                                                   .. ---  2  --- ..

                                                                   ------------------
                                                               =   6 ---  2  --- 0

-------------------------------------------------------------------------

     1743
praesentes de schep(enen)
Wolters, Wynants,
Dortants, Streiffels
ende Kleuter
beneffens d'Heeren
officier en griffier

    den 11 Xber heeft den heere officier
    bij prolix verbael genomen crimineele
    Conclusie met exhibitie van stucken
    ten eijnde van scherper examinatie
    comt voor Rolex(hibitie?) bij Extraord.   -   -  .. ---  6  --- ..

    Eodem in saecke gedecreteert ter Inter-
    ventie van twee Rechtsgeleerden [in
    saecke gedecreteert] comt voor twee
    uuyren vacatie    -    -     -      -           -        1 ---  4  --- ..
    aen den Bode pro custodia audientić            .. ---  2  --- ..
    aen den griiff. voor Copye van't Decr.          .. ---   2  --- ..

   ydem
   den selven daege heeft den heere
    officier overgegeven vraeg art(ikel) ten eijnde
    van scherpere Examinatie aen de Justitie       
    voor gem. vraeg art. aen d'here officier         .. ---  6  --- ..
    Dieselve scherpere examinatie geeffectueert
    sijnde Eodem, comt voor vacatie van
    ses presenten te weten d'heeren schouteth
    en greff. met vir schepenen a rate
    van vijff uuijren                                         7 ---  4  --- ..
    aen den Bode pro Custodia                         .. ---  2  --- 5
    aen den greff. voor Copije van die res-
    ponderinge                                                .. ---  6  --- ..

praesentes d'heere
officier, greffier
en schepenen Wolters
Wynants, Bormans
Dortant, Streiffels
en Kleuter

    den 13en dito bij den heere officier ver-
    socht en geobtineert recollectie van den
    criminelen over Desselfs bekentenissen
    bij scherpere examinatie gedaen comt            .. ---  6  --- ..
    dito is dieselve recollectie geschiet
    voor ses praesentes ad                                  3 ---  ..  --- ..
    aen den greff. voor Copije van recollectie      .. ---  3  --- ..
    aen den Bode pro Custodia                           .. ---  1  --- ..
                                                                      ----------------
                                                                  = 16 ---  2  --- 5

-----------------------------------------------------------------------

        1744

praesentes
D'heere officier,
greff., Wolters,
Wynants, Streiffels
en Kleuter

    den 11en Sept. bij den heere officier
    geconcludeert finaelijck in dese crimi-
    neele saecke bij extraordinarisse ver-
    gaderinge tot Ubach - comt  ---                    .. ---  6  --- ..
    voor Convocatie   -         -                           .. ---  6  --- ..
    Item voor Inventarisatie der acten ad            .. ---  4  --- ..
    aen den greff. voor confectie van inven-
    taris    -    -       -    -    -    -    -                    .. ---  2  --- ..
    by Lecture van Sententie F(aci)t(?) 3uuyren  2 ---  2  --- ..
    aenden greffier voor Copie    -     -    -          .. ---  4  --- ..
    Item aen denselven voor't aencondigen
    van de Doot en publicatie van Sententie
    in Loco supplicij    -    -          -    -    -          .. ---  7  --- ..

        omnes ut ante
    comt aen twee schepenen bij 't aencondi-
    gen van de doot present geweest zijnde -      .. ---  3  --- ..
    aen d'heer officier om de justitie te doen
    volltrecken    -    -    -       -    -    -    -          1 ---  4  --- ..
        omnes ut ante
    aen vir schepenen aldaar present    -    -       .. ---  2  --- ..
    aen den greff. voor confectie van deese
    staet    -    -    -      -    -    -    -    -              .. ---  3  --- ..
                                                           -------------------------
                                                                =  8 ---  7  --- 0
                                                               = 16 ---  2  --- 5
                                                                    6 ---  2  --- 0
                                                           -------------------------
                                                                = 37 ---  3  --- 5
    getaxeert ter somme van een en dertigh
    pattacons drij schill. vijff stvs heden den
    14 Maij 1751

                        P.C. Poyck


Naar boven


Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER