DOCUMENTEN
BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten


Libel van kosten in zake Pastoor Damoiseaux 15 maart 1776
RHCL Maastricht  –•–  LvO  8169

 Libel van Costen
..........In zaake

Den WelEedel Gestrengen Heer
en Mr. W.D. Vignon
Luitenant Hoog Drossard deezes
Lands nomine Officij Arrestant
..........Tegens
D'Heer M. Dammezon
Pastor tot Ouden Valkenborg
Gearresteerde


 Eerstelijk komt aan den

Heer Advocaat voor Ingenomen
Informatiλn Consultatie
en arrha als ordinaris   -  -  - ƒ  8–---
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  4----
1774 den 16 oktob. Voor Jura des
Arrest op den persoon van
Den Heer gearresteerden  -  -  - ƒ  3-10--
Procureur voor daar af aan den
Heer Drossard in missive
te hebben kennisse gegeven  -  - ƒ  1----
Aan den Heer Advocaat voor
Voor verscheide reize
over en weder (op de pro-
positiλn van den Heer
Gearresteerden) aan den Heer
Clager te hebben gez.
met examinatiλn der
Antwoorden. Ten minste - -  -  - ƒ  4----
De 18e door den Heer
Gearresteerden Stipulatie
gedaan en Cautie gestelt.
Waarvoor  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  3----
Procureur voor daartoe ge-
vaceert te hebben  -  -  -  -  - ƒ  2----
Secretaris voor Registratie -  - ƒ  0-10-
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Aan den Heer Advocaat
voor Examinatie der
gestelde cautie en daar
over gehoudenen Conferentie -  - ƒ  4----
Procureur voor assistentie  -  - ƒ  2----
1774 den 3e dec. Requeste ge-
presenteert, en approbatie
der gijselinge, benevens
het daar op gevolgt ontslag
aan't geregt voor Extra-
ordinaire Vergaderinge   -  -  - ƒ 10----
Appoint   -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Secretaris voor Registratie -  - ƒ  0-15-
Procureur voor Confectie van
het zelve requeste met
Presenteren  -  -  -  -  -  -  - ƒ  3----
En nadien bij appoint wel
de gijselinge dog niet het
ontslag onder Cautie geap-
probeert was, komt aan
den Procureur voor daar aff
Rapport gedaan te hebben -  -  - ƒ  1----
Overmits voorschreven appoint
men sig genoodsaakt vond
te Confereren hoe deeze
Procedure als nu te deri-
geren, komt aan den Heer
Advocaat  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  3----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1-10-
Geresolveert zijnde dage-
ment in persoon ten laste
van den Heer Gearresteerde te
versoeken, heeft men den 15e
dec. 1774 ter rolle geppneert
en dagement in persoon
Versogt, ten eijnde te
komen antwoorden op
artikelen komt aan't regt  -  -  ƒ  2----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-

Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-
Secretaris voor Extract ad
Insinuandum  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1-10-
Bode voor Insinuatie  -  -  -  - ƒ  1-10-
Bij decreet dag gestelt
zijnde tot verhoor tegens
den 22 dec. heeft men alsdan
ter Rolle geappointeert? en
Interrogatoriλn geλxhibeert
komt voor extraordinaire Verga-
deringe   -  -  -  -  -  -  -  - ƒ 10----
Procureur voor dezelve versogt
te hebben    -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-
oppsitie regten -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Aan den Heer Advocaat voor
Confectie der Artikelen
Interrogatoir   -  -  -  -  -  - ƒ  6----
Procureur voor dezelve te
hebben gesolliciteert en
afgehaald -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1-05-
Voor dezelve ter Collatione-
ringe en tekeninge ge-
bragt te hebben -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Voor Jura van personele
verklaringen -  -  -  -  -  -  - ƒ  6----
Procureur d'Officie voor Vacatie
tot productie van dheer gear-
resteerde, ten fine voors.  -  - ƒ  2----
Aan Heeren Gedeputeerde
Schepenen voor gerelaxeert
Recordium -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  4----
Secretaris voor Copie van't een
en ander  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  3----
Procureur voor dezelve te
hebben gesolliciteert en
geligt -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Voor dezelve bij dheer
Advocaat gebrogt en aan
den Heer Drossard Rapport
gedaan te hebben   -  -  -  -  - ƒ  1----
Advocaat voor Examinatie
van dezelve  -  -  -  -  -  -  - ƒ  3----
Procureur voor assistentie  -  - ƒ  1-10-
Bij examinatie van des
gearresteerdens personele res-
ponsiven bevonden zijnde
dat er eenige getuijgens
dienden verhoord te worden
Zoo heeft men den 29 dec.
ter Rolle geponeert en
daegement versogt, komt
voor Extraordinaire Vergaderinge ƒ 10----
Rolle regten   -  -  -  -  -  -  ƒ  2----
Procureur   -  -  -  -  -  -  -  ƒ  1----
Bode  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ƒ  1----
De 31 dec. geppneert en
Interrogatoriλn geλxhibeert
voor Extraordinaire Vergaderinge ƒ 10----
Procureur voor dezelve Versogt
te hebben    -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-
Rolle regten    -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Aan den Heer Advocaat voor
Confectie des voors. arti-
kelen Interrogatoir   -  -  -  - ƒ  6----
Procureur voor dezelve te
hebben gesolliciteert en
afgehaalt -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Voor dezelve in't net te
stellen   -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1-10-
Voor dezelve ter collatio-
neringe en tekeninge
te brengen   -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Voor Jura van verhorin-
ge van twee getuijgens   -  -  - ƒ  6----
Procureur voor dezelve te
hebben geproduceert   -  -  -  - ƒ  4----
Procureur voor dagementen   -  - ƒ  1----
Voor des getuijgens ver-
suijmden teid betaelt -  -  -  - ƒ  2----
Secretaris voor Copie der
responsiven  -  -  -  -  -  -  - ƒ  2-10-
Procureur voor dezelve te
hebben gesolliciteert
en geligt    -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Voor dezelve bij d'Heer
Advocaat gebrogt te hebben  -  - ƒ  0-10-
1775 den 12 Januarij ter Rolle
geppneert en dagement
op een der getuijgens
Versogt ten eijnde te
komen antwoorden op
Artikelen van't regt  -  -  -  - ƒ  2----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-
De 13 dito Extraordinis ter
rolle geponeert en ver-
horing versogt voor
Extraordinaris Vergaderinge -  - ƒ 10----
Rolle regten -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Voor Jura van Verhoringe -  -  - ƒ  3----
Procureur voor dezelve getuij-
gen te hebben geprodu-
ceert  -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Bode voor Dagement -  -  -  -  - ƒ  0-10-
getuijgen voor verzuijmden teid  ƒ  1----
Secretaris voor Copie -  -  -  - ƒ  2----
Procureur voor dezelve te heb-
ben gesolliciteert en
geligt -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Om die bij d'Heer
Advocaat gebrogt te hebben  -  - ƒ  0-10-
En nadien den Heer gear-
resteerde sig reeds op den
4 Januarij 1775 bij requeste
hadde geaddresseert aan
Heeren Lt. Voogd en Schepe-
nen en sig gesubmitteert,
het welk aan het hoge
officie was worden gecom-
municeert ten fine te
dienen van belang,
komt aan den Heer Advocaat
voor examinatie van
het zelve requeste, alsme-
de der voors. Conden, ten
minste    -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  6----       
Voor daar over met den
Heer Hoog Drossard en
Procureur te hebben gecon-
fereert   -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  4----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Denselven voor menig-
vuldige gedane sollici-
tatiens om voors. belang -  -  - ƒ  1-10-
1775 den 1 Junij Extraordinaris
ter rolle geppneert en
Belang geλxhibeert
voor vergaderinge  -  -  -  -  - ƒ 10----
Procureur voor dezelve versogt
te hebben -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-
Rolle Regten -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Procureur voor ppsitie   -  -  - ƒ  1----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Advocaat voor Confectie
van voors. Schrifture -  -  -  - ƒ 10----
Procureur voor dezelve te heb-
ben gesolliciteert en
afgehaald -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Voor dezelve te hebben
gecopieert   -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Voor dezelve ter Coll-
tioneringe en tekeninge
te brengen   -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
En alzoo gedecreteert
wiert Videantur acta
komt aan den Secretaris voor
het extraheren der ver-
balen  -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  4----
Denzelven voor't mae-
ken van den Invenrtaris  -  -  - ƒ  2----
Procureur voor vacatie tot
tekeninge van denzelven  -  -  - ƒ  2----
Voor Dispositie Regten
van den 1 Junij 1775 actor  -  - ƒ 24----
Procureur voor expresse Vaca-
tie tot pronuntiatie  -  -  -  - ƒ  3----
Copie  -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Procureur voor dezelve Copie
ter Griffie te hebben
gesolliciteert en geligt -  -  - ƒ  1----
Om die bij den Heer
Advocaat gebrogt te hebben  -  - ƒ  0-10-
En nadien men sig gelast
Vond de xxxxxxxxxxxxxx
Stukken, waar op men
sig bij Belang was
beroepende, bij extracten
of andersints over te
geven, komt aan den Procureur
voor dezelven ter griffie
te solliciteren en te ligten   - ƒ  2----
Secretaris voor vier gemaekte
extracten -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  8----
Procureur voor dezelve bij dheer
Advocaat gebrogt te hebben  -  - ƒ  1----
Advocaat voor examinatie van
dezelve   -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  4----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
De 2 aug. Extraordinaris ter
Rolle geppneert voors.
Extracten ter rolle geλxhi-
beert voor vergaderinge  -  -  - ƒ 10----
Procureur voor dezelve Versogt
te hebben -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-
Rolle  -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Secretaris voor't maeken van
naderen Inventaris -  -  -  -  - ƒ  1----
Procureur voor tekeninge van
denzelven -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Denzelven voor menig-
vuldige gedane Sollici-
tatie tot afdoeninge  -  -  -  - ƒ  1-10-
Voor Dispositie Regten
van den 18 octob. 1775 xxx  -  - ƒ  6----
Copie  -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Procureur voor Vacatie tot
Pronuntiatie -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
De zaak bij Dispositie
ten Advijs gestelt zijnde
komt aan de Secretaris voor
het schrijven der geregtelijke
Missive   -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Voor dezelve in handen van
adviseurs gestelt te
hebben -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  4----
Voor finale Dispositie van
den 23 oct. 1775 Z uitg ƒ 24/
..........................24 - - ƒ 48----

Advijs gelderen -  -  -  -  -  - ƒ 30-10-
Procureur voor expresse
Vacatie tot Pronuntiatie -  -  - ƒ  3----
Secretaris voor twee Copiλn -  - ƒ  3----
Bode   -  -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  1----
Procureur voor dezelve Copie
ter Griffie gesolliciteert
en geligt te hebben   -  -  -  - ƒ  1----
Om die bij den Heer Advocaat
te brengen   -  -  -  -  -  -  - ƒ  0-10-
Advocaat voor examinatie
van dezelve en daar over
gehoudene Conferentie -  -  -  - ƒ  4----
Procureur -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  2----
Advocaat voor alle zijne
extraordinaire devoiren in dezen
waeraf geene notulen
gehouden heeft  -  -  -  -  -  - ƒ  8----
Procureur ad idem  -  -  -  -  - ƒ  4----
Secretaris voor't opsoeken dezer
Costen en Confectie van
dit Libel -  -  -  -  -  -  -  - ƒ  6----
Procureur voor assistentie  -  - ƒ  3----
................................---------
 437-15-
  72-10-
 360-05-
  48----
 -------
 316-05-
moet volgens secretaris?
zijn ƒ316-05-

===============================================

Op nevenstaende Rekening ontfan-
gen Elf Carolijnen en een Souvereijn
in goudt Valkenburg de 15. meert
1776Naar bovenEmail

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER