DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenStat.Gen. & kosten


Advies van de Advocaat Fiscaal van de Raad van Brabant 4 nov. 1774 (gedeeltelijk)
inzake een brief d.d. 3 okt. 1774 van W. H. van Panhuys,
Rentmeester van de Landen van Overmaze.
BHIC 's-Hertogenbosch ó Raad van Brabant 459

 

 


...
Mitsgaders dat, volgens de missive van gemelde Rentmeester, die Swarigheden in het voorhanden zijnde geval, voornamentlijk daaruit voorkomen, dat op sommige plaatsen in het geheel geen Leggerboeken worden gevonden, zoo als egter Expersselijk door Haar Hoog Mogende reeds, bij Resolutie van 5 December 1731. is geordonneert, dat deselve in een behoorlijke Order ten spoedigste moesten worden gemaakt, en dat, daar deselve nog al gevonden worden, niet van tijd tot tijd behoorlijke aff- en aanschrijvingen zijn gedaan, wanneer de vaste goederen, van Eijgenaar zijn verandert, ...

Edog, wat betreft het tweede middel, door den gemelden Rentmeester van Panhuijs bij zjin missive opgegeven, tot finale afdoeninge dier onvereffende zaken, namentlijk het aan stellen van Twee Personen nevens hem, voor welke als gedelegeerde Regters, de Vrouwen, Kinderen en Crediteuren dier gecondemneerdens zouden moeten reclameren het Regt, welke zij op die goederen zouden Sustineeren te hebben; alsmede dat voor die gedelegeerde Regters alle de daar uit voortvloeijende Differenten, mitsgaders het Judicium van Prśferentie en Concurrentie zoude moeten gehouden worden, en die verschillen, na een Summier Ondersoek, de plan, en bij arrest, door deselve zouden werden afgedaan; daar ontrent heeft de Advocaat Fiscaal geconsidereert ...
... aan de respectieve Geregten, welke over die QśestiŽn en Verschillen, ter eerster Instantie bevoegd zijn te Oordelen, en dese Raad bij vervolg, in Cas van Provocatie, ook van die bevoegdheid op een Politique wijze niet kunnen worden ontzet, ...

Waarbij nog komen deze ReflectiŽn:

Voor eerst, dat het eene Wesentlijke hardigheid zoude wesen, dat deselve zijn belast geweest, en bij continuatie belast zouden blijven met behandeling der Crimineele Procedures, ... met versuijm van hunne Eijge particuliere affaires, zonder dat zij tot nu toe voor hunne VacatiŽn, nu circa Twee jaren lang bij aanhoudentheijd gedaan, zijn beloont geworden. ... Waar door de Schepenen, Secretarissen en Bodens zouden worden afgenoemn de geringe pecunieele Voordelen, welke zij anders daar uit zouden kunnen genieten.

Ten tweede, dat het Regt van Confiscatie bij veelen altijd is geconsidereert, als een Zaak die odieus is, ... dat vervolgens ontrent de Exercitite van dat Regt, vooral tegens ongelukkige en onschuldige Weduwen en Kinderen van Gecondemneerdens, met zo veel moderatie behoord geprocedeert te werden, als eenigsints geschieden kan, ...


Joh. Fred. Van Steelant

   S'Gravenhage,
    den 4. Nov. 1774


Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER