DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenStat.Gen. & kosten


Resolutie der Staten-Generaal betrekkelijk de inscherping der straffen tegen de Bokkenrijders en betrekkelijk de justitiekosten Transscriptie Jos. Habets 1887
- 2 November 1773 -

 
.....................

 

 


Dat die crimineele procedures in de maand December 1772 haaren eersten aanvang genoomen hadden, en tot nog toe (absit jactantia) met allen vlyt en yver voortgeset en gepousseert wierden, in dier voegen, dat geduurende dien tyd reeds negen en twintig delinquanten met de dood gestraft geworden, en eenen gegeeselt en gebannen en dat de gevangenissen met seeven en twintig diergelyke boosdoeners nog opgevuld waaren.
Dat uit de respectieve stukken en acten quam te blyken dat er boovendien nog ruim tagtig metgezellen en complicen, pligtig aan huysbraaken diefstallen en knevelaryen, geaccuseert en gedenuncieert waaren.
Dat tot hiertoe tot poursuit en nijtroeyinge van dat godloos vloekgespan exorbitante kosten vereischt en geimpendeert waren, waarvan nogtans de beide collegien van scheepenen beneevens den advocaat van het hoog officie en andere daartoe noodige persoonen, niet dan de enkele mondkosten genooten en geprofiteert hadden.
Dat hun egter door de lieutenant hoog-drossard Farjon was aangekondigt geworden, dat het denselve onmogelyk was om verdere mondkosten of eenige vacatien soo voor scheepenen als voor advocaat te fourneeren en te betaalen, en derhalve geene geaccuseerde persoonen meer dagte apprehendeeren, sooals sy scheepenen by hun selve overtuigt waaren, dat de gerequireerde kosten hoog loopende niet wel meer door denselven lieutenant hoog-Drossard soude konnen gefourneert worden indien die door hem privativelyk moesten betaald worden; versoekende gemelde scheepenen, om reedenen in de voorsz. Missive geallegueert, dat haar Hoog Mog. daarin dusdanig gelieven te voorsien als oordeelen sullen te behooren. .....

......
maar bysonder ook uit aanmerking dat ten deesen allesints evident is, (het gunt ook aan den Raade van Braband niet is geechappeert) dat aan het diep verval waarin seedert eenige jaaren de administratie der crimineele Justitie in de drie Landen van Overmaaze is geweest, en aan den geringen yver en applicatie van diegeenen, die sulks aangaat, om na behooren teegens de delinquenten te informeeren , en het regt der Hooge Overigheid ontrent deselve waar te neemen, alleenlyk is te attribueeren, dat de delinquenten tot soo een excessif aantal in deselve Landen zyn geaccresseert geweest, dat noodwendig een soo considerabel getal derselver in hegtenisse heeft moeten geraaken, wanneer eens na behooren ter ontdekking en vervolging van deselve de noodige devoiren met meerder yver wierden aangewend , en waarvoor gevolglyk ook op eenmaal veelvuldige kosten hebben moeten veroorsaakt worden, die andersints of geprevenieert of over veele jaaren als ongevoelig souden gesupporteert zyn geworden.
Dat haar Hoog. Mog. niettemin in deesen considereerende het gantsch buitengewoon geval, dat tot derselver addres aanleiding gegeven heeft, als concerneerende eene formidabele bende van booswigten door eenen ongehoorden eed aan elkanderen verbonden, van welke een gedeelte reeds in henden der Justitie gevallen is, en omtrent welke geheele bende het algemeen belang van de ingezeetenen der drie Landen van Overmaaze in het generaal, en de veiligheid van derselver persoonen en besittingen volstrekkelyl vordert, dat deselve sooveel mogelyk geheel worde uitgeroeyt, dan ook uit dien hoofde niet ongeneegen zyn op derselver versoeken favorabele reflectie te slaan. Dat haar Hoog Mog. derhalven in dit singuliere geval, en sonder eenige consequentie voor het toekomende, ter vermindering van de onkosten in deesen te vallen, afsien van het regt van confiscatie aan haar andersints onwedersprekelyk competeerende op de goederen van geexecuteerdens, welke by vonnisse geconfisqueert verklaart worden.
Zynde verders haar Hoog Mog. goedvinden omtrent de voorsz. geconfisqueert verklaard wordende goederen, dat voor sooverre de annotitien en verkoopingen van deselve niet reeds geschied zyn, en die goederen onder de Banken Climmen, Meersen en Houtem, Lande van Valkenburg voornoemt, souden moogen geleegen zyn, de gemelde annotitien, inventarisatien, schiftingen en verkoopingen, ook in dit geval voortaan sullen moeten geschieden door en ten overstaan van het geregt van Valkenburg alleen, met last niettemin, soo aan hetselve geregt, als aan dat van Heerle voornoemt, aan haar Hoog Mog. (alvoorens het provenue van deselve goederen aan den Lieutenant-Drossard te extradeeren) over te senden een exacten staat van het generaale provenue van alle de geconfisceerde goederen, beneffens een staat van de onkosten op de voorsz. annotitien en verkoopingen als andersints geloopen hebbende.
Dat haar Hoog Mog. wyders considereerende het nadeel hetwelk noowendig voor den loop der Justitie in het poursuiveeren der crimineele proceduures in cas voorhanden tegens de meergemelde bende booswigten resulteeren moet uit de usantie in den lande van Valkenburg plaats hebbende en medebrengende, dat ofschoon de cognitie en judicature over alle crimineele persoonen en saaken ook binnen de voorsz. Banken van Climmen, Beek, Meerssen en Houtem, Lande van Valkenburg incumbeert, egter niet by deselve maar by de scheepenen der gemelde Banken respective versogt en verleend word de decreeten van apprehensie tot lasten der schuldpligtigen, welke vervolgens geapprehendeert zynde, versonden worden aan scheepenen der stad Valkenburg voornoemt, by deesen authoriseeren, om meede in dit geval decreeten van apprehensie te verleenen tot lasten van soodanige persoonen als opgegeeven sullen worden als maadepligtigen, en tot de meergemelde bende behoorende, en in de voorsz. Banken gedomicilieert zynde.
Dat haar Hoog Mog. voorts in vertrouwen dat door den Lieutenant-Drossard 's Lands van Valkenburg voornoemt, met alle vigilantie sal worden voort geprocedeert, teegens alle verdere meedepligtigen tot de voorschr. bende behoorende, en tot hun specteerende, en alle mogelyke devoiren sullen worden aangewend om deselve indien mogelyk geheel uit te roeyen, (als hetwelk haar Hoog Mog. hun by deesen wel ernstelyk recommandeeren en gelasten, op pene van andersints het effect deeses te sullen verliesen) en speciaal considereerende dat in deesen geimpendeerde en nog te impendeeren kosten van de meergemelde crimineele procedures ten algemeene nutte van de drie Landen van Overmaaze gesamentlyk, en ter beveiliging van eenieders leeven en besittingen zyn en worden besteed, oversulks ook reedelyk en billyk oordeelen, dat deselve kosten door de gemelde drie Landen gesaamentlyk worden gedraagen, en mitsdien by deesen vaststellen en verklaaren, dat de kosten ter saake van de crimineele procedures by de voorsch. Requeste gemeld, noodsakelyk gemaakt, of nog te maaken, voor sooverre die kosten uit de goederen van de delinquenten niet sullen worden goedgedaan, sullen moeten worden omgeslaagen over de drie Landen van Overmaaze, Partage van deesen Staat, soodanig als deselve gewoon zyn in de beeden te contribueeren, voor sooverre haar Hoog Mog., na alvoorens gesien te hebben de opgaave van de voorsz. kosten, sullen vinden te behooren, en dat deselve voorts door de respective ontfangers van deselve Landen aan den Lieutenant-Drossard 's Lands van Valkenburg voornoemt, te syner tyd sullen moeten worden gerestitueert, met laste aan de stenden van deselve Landen, om provisioneelyk sorge te draagen, dat aan voornoemde Lieutenant-Drossard op den voorsz. voet worde gefourneert een somme van drie duidens guldens ter goeder reekening, en sulks alleen om te voldoen die onvermydelyke kosten, welker betaalinge niet lange kan stilstaan.
Dat haar Hoog Mog. ondertusschen van hem Lieutenant-Drossard 's Lands Valkenburg voornoemd requireeren, en hem gelasten aan haar Hoog Mog. over te senden een exacten staat van het montant van deselve kosten, voor sooverre die tot hiertoe reeds gevallen zyn, en noodsaakelyk hebben moeten gemaakt worden, ten einde de voorsch. staat gesien zynde, soodanid verder soo weegens de kosten, die effective sullen moeten worden goedgedaan, als tot het montant van dien, by haar Hoog Mog. te worden geresolveert als bevonden sal worden te behooren ....
 


Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER