DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


  GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskosten

Boekhouding/verantwoording


Verantwoording van Rentmeester van Panhuys van Staats Valkenburg aan de Staten-Generaal
Begeleidend schrijven bij de halfjaarlijkse financiŽle rapportage van februari 1779
Nat. Arch. - ASG - 5872Dat. 13 |
.............|> Febr. 1779
Rec. 14 |

 

Hoog Mogende Heeren


Mijne Heeren

 

 

Regt.
In gehoorsame voldoeninge aan UW Hoog Mogende Resolutie hebbe d'eere hier nevens aan UW Hoog Mogende te laaten toekoomen de staat van mijne administratie wegens de geconfisqueerde goederen der crimineele geŽxecuteerden en fugitiven in den Lande van Valkenburg gedurende de laatste ses maanden van augustus 1778 tot ultimo januari deeses jaars. Waar uyt UW Hoog Mogende zullen gelieven te zien dat, - inbegreepen de drie duysend guldens Hollands uyt de casse der drie Landen van Overmaze tot voldoeninge der reets geadjudiceerde capitaalen, en tot eventueele betalinge van de nog openstaande reekeningen aan mij in october 1778 gefurneerd, en waarvan d'eer gehadt hebbe bij vorig rapport van den 12 augustii laatstleden aan Uw Hoog Mogende kennisse te geven, - door mij en deese ses maanden meer is ontfangen als uytgegeven. En dus in casse blijft de somme van f 4429 - 9 - 2 Ligd of f 2768 - 9 - 2 Hollands.
Ik neeme teffens de vrijhydt Uw Hoog Mogende eerbiedigst kennisse te geeven dat, de reekeningen van deese mijne administratie in den maandt october 1778 ter Generaliteits-Rekenkamer ingedient zijnde, - daarbij zijn worden verantwoord alle de boedels dewelke voor dato van het vervaardigen der reekeningen tot liquiditeit sijn worden gebragd. En dat alleenlijk tot eene tweede rekeninge zijn worden gereserveerd eenige wynige boedels, dewelke, - om redenen bij nevensgaande staat sussinctelijk aangehaalt, - voor dien tijdt niet hebben konnen worden vereffent.
Zo als onder andere de boedels van ses crimineele fugitiven in contumaeram gebannen, welkers vaste goederen meer als jaer en dag na dato van het vonnis contumaereel konnende worden verkogt. En het inmiddels aan UW Hoog Mogende gunstig behaagd hebbende bij Placaat van den 10 augustii 1778 het regd van confiscatie af te schaffen, heeft sulx de vrouwen, kinderen en nabestaandenvan voorzegden gecondemneerdens in het denkbeelt gebragd als of daardoor insgelijx was koomen te cesseeren het vonnis van confiscatie teegens voors. fugitiven den 22 oct. 1777 gevelt, dog uyt hoofde voors. nog niet geheel tot executie gestelt. Het welk aanlydinge gegeven heeft tot versceyde versoeken en sustenuen vanwegens de voors. vrouwen, kinderen en nabestaande, - waarvan sommige selfs hebben voorgegeven als of deese fugitiven sig wederom souden sisteren om haar defensie ex carcere te doen, - en bij requests aan het geregt van Valkenburg versogd hebben dat deselve uyt hoofde van rechte afweesend sijnde, inmiddels voor diligenten mogten gehouden worden, waardoor de vereffeninge van deese boedels tot dato deeses geretardeerd zijnde geworden. So hebbe ten eynde deeze administratie eyndelijk eens tot liquiditeyt gebragt werde, vermeend het geregd van Valkenburg voornoemd serieuselijk te moeten aanmaanen en te requireren om de nog resteerende onvereffene boedels ten spoedigste te redden en tot liquiditeyt te brengen.
Waarmeede het voorheen gesegd actueel besig sijnde, so hoope en vertrouwe daardoor in staat getelt te zullen worden om UW Hoog Mogende bij het eerste rapport te konnen informeeren van het juyste provenue der alsnog ongeredderde boedels, waaruyd so al niet voor't geheel ten minste voor het grootste gedeelte sullen konnen worden gevonden de penningen dewelke nodig sullen sijn tot betalinge der nog openstaande reekeningen dewelke de vrijhydt genomen hebbe bij voorig rappord van den 12 augustii 1778 aan UW Hoog Mogende te laaten toekomen, terwijl na dato van dien mij geene nadere reekeningen sijn worden overgegeven.

Verblijve met de diepste eerbiedt en schuldige onder werpinge

Hoog Mogende Heeren

UW Hoog Mogende
onderdaanigste & gehoorsaamste
dienaar en getrouwe onderdaan

W A Van Panhuys
Maastricht den 13 februarii 1779
Rentmeester der domeinen en
geestelijke goederen over de
Landen van Overmaze

 

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER