DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

GERECHTSKOSTEN

Entree ē Documenten ē Proceskosten ē Liquidatie

Aanbreng der goederen van Willem Jongen 28 juni 1775
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168


 


                                 

 
Aenbreng der vaste goederen van den
GeŽxecuteerden en Gesentieerden
Willem Jongen en sijne Huisvrouwe
Maria Catrina Franken van der
Akerstraet ontrent Valkenhousen

          De naest bestaenden van den geŽxecuteerden Willem Jongen
          door onsen gerechtsboode gedaegd sijnde, Compareerde op
          heeden den 28 Junij 1775 voor ons, ten deesen gecommitteerde
          Scheepenen der Hoofd-Banke Herlen Maria Catharina Franken
          huijsvrouwe van den voornoemden. Dewelke serieuselijk aen
          gemaent om in gevolge Hare Hoog Mogenden publicatie van
          den 16 December 1774 strikte opgave te doen van haers mans
          en haere eigene goederen, Verklaert de Comparante dat de man
          selven binnen deese Banke geene vaste goederen beseeten, dat
          den selven van het Wustenraed onder de Banke Climmen te
          huijs, sijne ouders hunne goederen bij gifte gegeven hadden
          aen des geŽxecuteerdens suster Jen Jongen in houwelijk met
          Cobus [Gerards] mits voorszegde Jen en den man d'ouders hun
          Leven lang moesten bijstaen, dat den notaris d'Heer Swildens
          d'acte van Donatie geschreeven hadde, dus der Comparanten
          man in het Wustenraed ook geene vaste goederen geŽfd had.

      2. Verklaert de Comparante geduurend haer houwelijke geene
          goederen geacquireert te hebben en vier kinderen thans nog te
          hebben.

      3. Verklaert de Comparante van haere ouders, mits sij een kind uijt
          den tweeden bedde geweest, maer alleen te hebben geŽrfd
          50 clein. roed. Land geleegen in het Cunder Veld, op den Cunder
          Weg uitschietende, reijgen. eene sijde Hans Hendrik Kessels,
          d'andere sijde Mathis Machiels, belast met 3 Cop roggen en
          1 Cop haver aen Hare Hoog Mog. geestlijke goederen.

          Finaelijk verklaert de Comparante geene goederen te hebben
          versweegen of verduistert.
          Is deese aen haer duidelijk voorgeleesen en bij dezelve mits
          schrivens onkondig met een Cruisje gehandmerkt.
             Dato ut Supra

Dit + merk heefd Maria
Catrina Franken gesteld

Nobis presentibus

J. Theod v.Craen ♦ J. B. V. Cotzhuijsen

    
 

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER