>

DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Peter Gerrits 13 augustus 1773
 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1308 •

 


Sententie                                 
                                  In Saake      
den weledelen gestrengen Heer  
   en Mr. J.G. Farjon. Luit.-          
Drossard deeses Lands nomine  
officii Claeger                           
                       Tegens        
Peter Geritz gedetineerde en      
Beklaagde
                                


 

Visis Actis, en op alles geleth en
Rijpelijk overwogen, signanter d'eijge con-
fessie van den Beklaagde, buijten Pijn
en banden gedaan waeruijt is proflu-
eerende, dat den gedetineerden en beklaagden,
oud in't vijf en vijftigste Jaar, geboortig van
t'Rietersbeek onder Climmen, professie maa-
kende van Beedelen te gaan, Sig met 
een groote meenigte gaudieven en nagtsgesellen
geassociëert hebbende met hulpe derselve
verscheijde huijsbraaken, knevelarijen en
Diefstallen gepleegt, en ten uijtvoer gebrogt
heeft, als onder andere
1/mo Pligtig en handdaedig te sijn aan
den geweldigen Diefstal met huijsbraak
in den Jaare 1762 gebeurt bij Henricus
Ritzen in t' Panhuijs tot Wijnandsraede
2/do Aan den Violenten Diefstal begaan
in de herberge alhier op ten Eschen
3/tio Aan de huijsbraake en Diefstal gecom-
mitteert bij den Pastoor tot Hunshoven
Vierdens aan den violenten diefstal en
huijsbraake gepleegt bij de Juffrouw Steintjens
tot Havert
Dit nu sijnde feijten en Euveldaeden, dewelke
in een land alwaar Justitie en Politie
vigeert, niet konnen worden getollereert
maar ten uijtersten strafbaar sijn, Soo is't
dat Schepenen der vrijheijd ende Hoofdbanke
Heerlen, uijt naam en van weegen Haar
Hoog Mogende d'Heeren Staaten generaal
der Vereenigde Neederlanden Ter manisse
van D'Heer vice Schout Regt doende
condemneeren den gedetineerden om gebragt
te worden ter plaatse, Daar men gewoon
is Crimineele Justitie te doen, en aldaar
aan den Scherpregter overgeleevert anderen
ten Exempel en Afschrick met de Coorde
gestraft te worden, dat er de Doot op volgt
Voorts sijn Dode Lichaem in een keeten ge-
klonken aan de galge sal blijven hangen.
Den selven daartoe condemneerende in de
Costen en misen van Justitie tot onser
taxatie en moderatie, met verdere con-
fiscatie van Goederen.
                                   Actum in Judicio
Extraordinario binnen Heerlen den der-
tienden augusti 1773. Coram de Sche-
penen VCraan, Swildens, Pelt, vCotz-
huijsen, Wintgens en Landman (onderstond
Ter ordonnantie (was geteekent) J.B.
VCotzhuijsen St Secretaris (lagerstond)
Deeze nae Publicatie en t'breeken van 't
Stockje door den Scherpregter ter Executie
gesteld den 18 dito (onderstond) Quod attestor
(was geteekent) J.B. VCotzhuijsen St Secretaris


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER