DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Eindvonnis Maria Focx (Cocx?) 18 december 1743

Regionaal Historisch Centrum Limburg — Nieuwstadt 14

 


Den Heere Drossart           
des Ampts Montfort             
officij nomine. Cleger         
          Tegens                  
Maria Focx huijs               
vrouwe van Hend.            
Beckx gedetineerde            

 
 Juridica extraordinaria den 18 december 1743

Van Ulff van wegens den Heere Cleger geeft aen desen Eersaemen
Gerichte te kennen, wie dat derselve man Henderick Beckx beticht ende in
Rechten overtuijght wesende, mede plichtigh te wesen aen differente en
menighvuldighe kercke diverijen ende huijsbraaken, geleijck als nu bij sijne
eijgene bekentenisse heeft gebleeken, te raede is geworden dese
gedetineerde in gevolgh decreet mede te apprehendeeren, omdat den Heere
Cleger sich geimagineert heeft, dat dese gedetineerde, als wesende vrouwe
van sulcken grooten schelm en kerckendief, daer van ten minsten eenighe
kennisse soude hebben gehadt. Dogh als nu naer alle gedaene neerstigh
ondersoek niet tot haeren lasten en heeft connen ontdecken, als dat de selve
gedetineerde differente reijsen, tot Sittart in een herberghe, alwaer de
bekende gaudiven bende sigh vergaederden, en daer door oock
aparentelijck met den Gedetineerden kennisse heeft gekregehen, wie oock
dat de gedetineerde bij haere gedaene præparatoire informatien, eenighe
leugens heeft gedeponeert. En terwijlen alsnu de Sententien van de seven
gedetineerde van de Nieuwstadt sijn gegeven, den Heere Cleger als nu
oock noodigh oordeelt dat tot laste deser gedetineerde mede wordt
gesententieert en op heden promptelijck tegens de selve conform de
Placaaten van Haare Hooghmogende magh worden voorts geprocedeert
sonder figuer van Proces etc.
Soo Concludeert ende Contendeert den Heere Cleger, ten eijnde den
Gedetineerde sal worden gecondemneert, in alsulcke Straffe, Bannissement
ofte andersins als desen Eersaemen Gerichte naer exigentie van saake in
Recht ende justitie sal vinden te behooren, alles cum expensis.

        Decreet

T'Gericht met assumptie van twee onpartijdige Schepenen uijt den hooft
gerichte van Echt, gesien de preparatoire informatien van de gedetineerde,
wie mede het bovenstaende gedicteerde en verders wat in Saake is
gehandelt
In Consideratie nemende de langhe detentie van de geapprehendeerde,
verclaart de selve te dienen voor haere straffe, oversulckx de selve
absolveerende vandes Heere clegers bovenstaende genomene Conclusie.
Condemneeren des niet te min in de costen ten desen gereesen.
Actum in judicio extraordinario den 18den december 1743

            Ter ordonnantie
                N.G. Brandts Secretaris

 

 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER