DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken           Scherp examen

PROCESSTUKKEN

Recollectie van Joseph Keyser 11 jan. 1771
RHCL Maastricht           Hs 102

Recollectie van den  gedetineerden
Joseph Keyser gedaen op ten
Casteele tot s'Hertogenraede  naer
de noen heden den 11en januari
1771 over desselfs responderinghe
bij Scherpere examinatie gedaen op
gesteren naer de noen den 10 deses
ten overstaen van den heere officier
en schepenen Vaessen ende
Reijnartz beneffens mij Fr. A. Coxx
greffier geassumeert

   Eodem en ten overstaen als boven is door den heere officier gesisteert en gecompareert den gedetineerden Joseph Keijser extra locum torturę pedibus manibusque liberis et sine ullo terrore ten eijnde van recollectie over desselfs respondeeringhe en bekentenissen op gesteren den thienden deeses naer de noen gedaen bij scherpere examinatie. Alwelcke respondeeringhe en bekentenisse hem duijdelijck voorgelesen sijnde, ende naer aenmaeninghe van die oprechte en suijvere waerheijt dienaengaende te bekennen, hem gevraegt te worden, ofte hij bij sijne bekentenissen en respondeeringhen, op gesteren bij scherpere examinatie gedaen, noch iets bij ofte af te doen hadde, heeft den gedetineerden verclaert dat waer gelijck hij op gesteren bij sijne responderinghe bekent heeft:
   Soo den diefstal van Hoogen op de pastorije aldaer begaen met alle circumstantiens, gesellen en complicen door hem benoemt, en dat den haemmaecker Peeter Muller, met alle d'andere gesellen door hem benoemt, daeraen plichtigh is.
   Ende dat oock waer den diefstal van het perdt van Henricus Schutz tot Waubach begaen, en dat den haemmaecker Peter Muller aen den diefstal van dit perdt mede geholpen en geassisteert heeft.
   En dat hij gedetineerde op gesteren bij confrontatie deese twee diefstallen ten opsichte van de mede plichtigheijt van Peeter Muller gerevoceert hadde, dat denselven Peeter Muller doens bij de confrontatie hem daertoe geļnstigeert met toedoen en wincken met desselfs lincken oogh, en op steecke van eenen vinger, aen sijn hooft, en dat hij gedetineerden daerdoor bewegt worde van de diefstallen te wederroepen.
   heeft den gedetineerden wieters verclaert, dat oock waer den diefstal door hem begaen tot Hoensbroeck, gelijck hij dien bekent heeft en dengene begaen bij Nicolaes Ernst tot Ubach.

   En heeft voorders verclaert, dat hij den diefstal bij Joannes Winandts tot Ubach begaen, hij denselven alleen begaen hadde, en dat doens niet bij hem geweest was Peeter Muller. En dat hij gedetineerden over de hoppe geerdt, soo aen de fenster stonde, opgeklommen was tot op den solder en aldaer eenighe gebacke appelen in sijne taschen gecregen hadde, en in eenen geleenden sack van Nicolaes Ernst gedaen hadde eenighe hopp. Alwelcken sack met de hopp hij hadde moeten verlaeten, terwijlen den meester Joannes Winants naer het huijs inquaem en hij gedetineerde doens naer de fenster uijtgesprongen was.
   En dat het ghene hij geseijt heeft, van dat hij met Peeter Mullers noch eens getenteert hadde van te stehlen ten huijse van Joannes Winandts, en dat hij Peeter Mullers doens met eene rolle soude opgetrocken hebben, dat dit al geloogen was.
   En dat oock niet waer het gene hij bekent heeft, van den diefstal begaen bij Gertruijdt Roelen tot Ubach. Dat hij dien diefstal niet begaen heeft, maer dat hij vermeent, dat Peeter Mullers deesen diefstal begaen heeft, uijt redenen, dat hij denselven Peeter Mullers doens niet gesien hadde in de vespers.
   En voorders heeft den gedetineerden geseijt dat die diefstallen door hem bekent van schaepen van den soon van Joannes Dammers, en tot Frelenbergh in de meulen niet waer en waeren. En dat hij deese diefstallen op gesteren bekent heeft uijt pijn.
   Voorders heeft den gedetineerden verclaert dat het waer was dat Leonart Ploum met de laem handt ten tijde dat denselven op het Casteele alhier de wacht gehadt hadde hem gedetineerden geraeden heeft dat hij soude wederroepen.

   Ende naerdien, deese recollectie aen den gedetineerden van woorde tot woorde voorgelesen sijnde, heeft denselven verclaert alle t'gene te weesen waer ende waerachtigh en daerop te leven en te sterven, en daerbij is blijven persisteeren en dienvolghens mits schrijvens onervaeren met een cruijse geteekent.
   (Was onderteeckent:) Dit is het + merck van Joseph Keijser
Segt niet schrijven te connen.
   (onderstont:) Quod attestamur
   (ende waeren onderteeckent:) Nicolaes Vaessen, schepen,
L. Reijnartz, schepen
   (noch leger stont:) In fidem huius
   (was onderteeckent:) Fr. A. Cox, greff. assum.

Concordat etc.
J. F. Daelen, Subst. greff.

Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER