DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnis scherp examen


Veroordeling tot scherpere examinatie van Peter Tacken 20 oktober 1751
RHCL Maastricht – LvO 1246

bokryder

 bokryder
                                        Eodem et Coram Eijsdem

          De Heere Drossard nomine officij Claeger tegens Peter
          Tacken Criminelijck beclaeghden en gedetineerden
          repeteert sijn geexhibeerde en geproponeerde van den
          16 deses jonghsleden, waerover alsnu dispositie
          versoekende
                                             Decretum
                        Visis actis, Schepenen ter manisse van
                      den præsiderenden naer ingenoemen advijs
                    van twee onpartijdige Rechtsgeleerden
                  Rechtdoende, verclaerende den voors. Peter
                Tacken te wijsen ter scherpere Examinatie
              emmers so den selven bij voorgaende territie
            bij sijne malitieuse negatiens alnoch soude blijven
          persisteren ofte oock niet gelijck het soude behooren
         en wilt bekennen. Aldus beraempt in Judicio Extraordinario
        den 21 octobris 1751
                                                  Dierck Geurts
                                                  Jan Sielis
                                                  Lambert Banens
                                                  Jac. Bormans
                                                  R. Corten Secretarius
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER