DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Uikhoven

Entree                Varia                Uikhoven

Rekest van Elisabeth Brouwers, vrouw van Paulus Janssen
aan Schout en schepenen van Geulle, Bunde en Ulestraeten
• 17 dec. 1763 • BHIC Den Bosch • Raad van Brabant 545 •

 


Aen de WelEd. Erentfeste Heeren
Schout en Schepenen der Heer-
lijckhedens Geulle, Bunde en
Ulestraeten
  Vertoont met onderdanigh Respect Elisabeth Brouwers huijsvrouwe van  Paulus Janssen gedetineerde en gevangene door requisitie van den Heer officier van Reckheim op prætext, soo vernoemen heeft, dat haeren man Paulus Janssen soude tusschen den 22. en 23. van october 1763 tot Ucoven op Boetenshof de wagt overrompelt en sijne suster Maria Janssen dienstmaeght aldaar gearresteerde en gedetineerde uijt het arrest genomen te hebben. Welcke onwaeragtig is volgens hier neffens gaende declaratien, welcke ten enemaal geloofbaer moeten gehouden worden, mits dat hij alsdan was wonende op het Casteel van Geulle.
  En aengesien den heer officier van Reckheim die saacke traineert faute van goede proeven in de rechten admissibel,
  Soo keert de suppliante tot UWelEdele Erentfeste Heeren, ootmoedelijck versoeckende haar acces te geven tot haeren man en sigh te meugen bedienen van Advocaat en Procureur om sig te Kunnen ontschuldigen, over alles implorerende etc.

(was gehandmerkt als volgt)
  Dit is het handmerk van X Elisabeth Brouwers verclaerende niet te kunnen schrijven

(volgt het marginaal appointement)
  Geleth op den inhoud deses alvorens te disponeeren, Zij deze cum annexis gestelt in handen van den Heer Crimineelen Officier ten eijnde hier op te dienen van sijn belangh:
  Actum in judicio Extraordinario den 17. December 1763#
(onderstont) Ter ordonnantie
(was geteeckent) Hubert Nolens scabinus loco secretarij
Per Copiam
Hubert Nolens scabinus loco Secr.
 Gecollat. & geauthent.
 binnen Maestricht den 9e
 Januarij 1764 -

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER