DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Uikhoven

Entree                Varia                Uikhoven

Verklaring van rentmeester van Geulle 16 dec. 1763
BHIC Den Bosch Raad van Brabant 545

 
Ick onderschreven Rentmeester van het Graeffelijck huijs van Geulle declareere en certificere, dat Paulus janssen s'nagts tusschen den 22. en 23. october deses jaers 1763 heeft gelogeert als gewoonlijk bij de Peerden, mits de poorte van den Bascour van het voorss. Huijs gesloten word tusschen seven en acht uijren.
Dat ick een weinigh naer thien uuren noch met den geseijden Paulus gesprooken hebbe in de keucken, en s'anderendaags smorgens ontrent ses uijren hem gevonden hebbe bervervoets roskammende sijne peerden en dat alsdan de poorte van den bascour niet geopent was.
Welcke  declaratie soo nodig en versogt sijnde, sla met Eede bevestigen.

In teeken der waerheijd hebbe dese onderteekent
desen 16 december 1763

(was geteekent) Hentiens Rentmeester
Per Copiam
Hubert Nolens scabinus loco Secr.
Gecollat. & geauth. binnen
Maestricht den 9 Januarij 1764 -

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER