DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Uikhoven

Entree                Varia                Uikhoven

Antwoorden van Leonard Lina op de vragen van de Drossard van Reckheim
5 dec. 1763 • BHIC Den Bosch • Raad van Brabant 545

 


Responsiven
  op
Alsulcke Interrogatorien
door den Eedelen Heer Dros-
sard van het Vrie rijksgraaf-
schap Reickheim nomine
officij inquirent ter rolle
van den 5. December 1763
geëxhibeert
  Op heeden den 5 December 1763 is Coram Judicio gecompareert Lendert Lina van Uijckhoven, oud ontrent 26 jaeren. Den welcken ter instantie van den Eedelen Heer Drossard inquirent gedaegt, geEed en gevraegt heeft verclaert als volgt

  Op den 1. artikel dat hij deponent beneffens elf andere schutters en eenen sergeant op Saterdag den 22 october laastleeden uijt ordre van de Heer inquirent nomine officij ten huijse van Leonard Deckers tot Uijckhoven ressort deses Graafschaps heeft helpen bewaeren en bewaaken Maria Janssen, diensmeijd aldaar en geboortig van Geul, die aldaar gevangen sat als betigt sijnde van haar jonkgebooren kind vermoord ofte om het leven gebracht te hebben.

  Op den 2den artikel dat gemelte Maria Janssen aldaar bewaard wierd neffens de keuken in een slaapkamertje daar sij te bedde lagh

  Op den 3den art. dat ten voorsc. huijse doenmaels onder andere ook geweest is seekere Anna Voncken, swaegerinne van voorng. Maria Janssen

  Op den 4den art. dat hij deponent voor sijnen oom Peter Cuijpers des avonds eerst op wacht is gekomen sijnde, van de andere schutten heeft hooren seggen dat des naemiddags ten selven huijse geweest was Paulus Janssen, voorrijder van mevrouw de Gravinne tot Geul en in de wandelinge genaemt den rooden Pauw

  Op den 5den artikel sulks te hebben hooren seggen als voor

  Op den 6den art. dat voornoemde  Anna Voncken aldaar vebleven sijnde haar des nagts besig gehouden heeft met eenig lijnwaad te strijken en inmiddels van tijd tot tijd seer dikwils het huijs uijt en ingegaan heeft telkens de deure open ofte nader laetende

  Op den 7den art. dat die Anna Vonckern doenmaels aldaar tusschen elf en twaalf uren s'nagts naar een weenig tijds buijten s'huijs geweest te sijn, van buijten binnen gekomen sijnde tot haare voornoemde swaegerinne Maria Janssen geseijdt heeft van uijt het bedde op te staan en bij het vuur in de keuken te gaan sitten onder voormentsel van ondertusschen het bedde te hermaken en vervolgens met haar slaepen te gaan

  Op den 8den art. dat terwijle Maria Janssen daar op immediaet uijt het bedde stond en besig was met haare schoenen aan te trecken, teffens door twee verscheijde deuren sijn komen invallen voor Eerst Paulus Janssen voornoemt, eenen blooten sabel in de hand hebbende, als meede Peter Deckers jongsten broer van den halfwin Lendert Deckers voorsien met eenen goeden kluppel, en ontrent nog acht ofte thien andere, die den deponent niet en heeft gekent. Van welcke ook eenen alnog eenen blooten sabel in de vuijst hadde en dat hij de andere ook gesien heeft gewaepent te wesen soo met holster pistoolen in de hand als kluppels en andere wapens

  Op den 9den art. dat die gewaepende mannen hun schutten van de wacht daarop plotselijk overweldigt en sig van de schutten snaphaenen meesteer gemaekt hebben

  Op den 10den art. dat hij deponent aen ... eenen slag voor sijnen mond met het achterste van eenen holster pistoole mitsgaders eenen swaeren slag op sijn linke schouder met dito pistoole gekreegen heeft gehadt en dat hij voorts van agter met den cop gevat voor den grond geworpen en alsdoen met voeten deerlijk op sijn lijf getreeden is geworden. Sonder dat hij deponent  weet te seggen wie hem sulks gedaan heeft. En dat Dirck Bollen van Uijckhoven, mede schut te vooren mishandelt is geweest en twee gaeten in sijn hooft bekomen heeft gehadt. Dog dat hij deponent verders niet gesien heeft wat aan d'andere mede schutten in het bijsonder wedervaeren is

  Op den 11den art. dat eenige der voorscr. Geweldadigers de voornoemde Maria Janssen uijt het voorscr. slaap kamertje gehaelt hebben, niet wetende welke deselve geweest sijn

  Op den 12den art. ignorat, terwijlen hij in de keuken ter aerden neder gesmeeten sijnde ne mishandelt wordende sulks niet gesien heeft.

  Op den 13den art. dat hij deponent doenmaals in de keuken sijnde uijt de handen van voorscr. geweldaedigers gevlught is uijt de keuken naer het koolenhuijs ofte houtkamer neffens de keuken

  Op den 14den art. dat hij deponent sulks niet gesien heeft als sig in de voorscr. houdtkaemer geretireert hebbende.

  Op den 15den art. dat die geweldadigers de voorscr. Maria Janssen dus instantelijck ontvoert hebben gehad en dat de gemelde Anna Voncken met hun is vertrocken en dat sij te saemen in een groot getal geweest sijn, nogtans niet te weeten hoeveel.

  Op den 16 den art. dat immediaet daarnae buijten de keukedeure aldaar gevonden is geworden een scheede van eenen pallas onder met een ijsere beslag en boven met een ijseren kramp alhier aan den deponent vertoondt en door hem erkend.

  Op den 17den art. dat sij schutten hunne ontweldigde snaphaenen ten getalle van elf met de piek van den sergeant eerst des anderen daegs ten deele op het veldt verspreijt weder gevonden hebben. En dat eenen snaphaan daarvan kromp en eenen anderen in stucken geslagen was.

  Al het welk den deponent voorgeleesen sijnde heeft daarbij gepersisteert en onderteekent
(was geteekent) Lender Lina -

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER