DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Uikhoven

Entree                Varia                Uikhoven

Interrogatorien voor voor het verhoor van een aantal inwoners van Uikhoven
15 dec. 1763 • BHIC Den Bosch • Raad van Brabant 545

 

Interrogatorien
  voor
Den Crimineelen Hr officier
deser Heerlijkheden nomine
officij Informant
  omme
In persoon over deselve te hooren
Leendert Lina, Hendrik Ummelen,
Josephus Groenen, Dirk Bollen,
Joannes Gijsen, Willem Humble
Michael Beckers,
Inwoonders tot Uijckhoven

  ß  UWelEd. worden versogt om de voorscr. Personen over de navolgende articulen van Interrogatorien onder solemneele Eede observatis observandis te verhoren en derselven eventueele antwoorden in geschrifte te redigeeren ten eijnde etc.

  1  Hoe hij deponent genaamt is, van waar geboortig ende hoe oudt,

  2  Of hij deponent benevens twaelff andere schutten op den 22 octob. laastleeden niet en heeft helpen bewaren en bewaeken Maria Janssen ten huijse van Leonard Deckers tot Uijckhoven, dewelke aldaar gevangen sat als betigt sijnde van haar jong geboren kind vermoort of om het leven gebracht te hebben

  3  Ofte de gemelde Maria Janssen aldaar niet bewaert wierd nevens de keuken in een slaapkamertje daar sij te bedde lagh.

  4.  Of ten voorscr. huijse onder andere ook niet geweest is seekere Anna Voncken, swagerinne van voornoemde Maria Janssen als mede Agnes Booten

  5  Of op dito 22. october des namiddags ten selven huijse ook niet geweest is Paulus Janssen broeder van gemelde Maria Janssen, voorrijder geweest sijnde bij de Mevr. de gravinne van Geul en door de wandelinge genaemt den rode Paulus

  6  Of deselve doenmaels niet eenige tijd daar gebleeven is geweest en met sijne voornoende gevangene suster gesprooken heeft, waer naer hij tegens den avond vertrokken is

  7  Of voornoemde Anna Voncken aldaar verbleeven sijnde, haar niet besig heeft gehouden met laet in den avond eenig lijnwaet te strijcken,

  8  Of deselve als mede Agnes Boten niet van tijt tot tijd menigmaelen het huis uijt- en ingegaen is e keukendeure open of op slot laetende,

  9  Of die Anna Voncken doenmaels aldaer laestelijk des nachts tusschen elf en twaelf uren naer een wijnig tijds buijtens huijs geweest te sijn, binne gekoemen is en tot hare voornoemde swagerinne Marie Janssen geseijd heeft van uijt bedde op te staen en bij het vuur in de keuken te  gaen sitten

  10  Of terwijle Maria Janssen daar op uijt het bedde stond en besig was met haere schoenen aan te trecken, niet teffens door twee verschijde deuren van de keuken sijn komen invallen verscheijde gewapende mannen.

  11 Ofte deselve de deuren geforceert hebben, dan ofte de deuren open waren ofte opt slot,

  12  Hoe veele deselve in getalle waeren?

  13  Hoe deselve uijtsagen en hoe gekleet?

  14  Hoe deselve gewapent sijn geweest?

  15 welke die waeren?

  16  Ofte onder deselve ook niet was den voorscr. Paulus Jansen gedetineerde op den oude stadthuijse alhier

  17  Hoe deselve uijtsag en hoe gewapent en waar aan deselve kenlijk was

  18  Ofte dien gewapende mannen hun schutten van de wagt daar op plotselijk overweldigt en sig van hun geweer meester gemaekt hebben ?

  19 Ofte eenige der schutten doenmaels niet deerlijk aangevallen en mishandelt sijn geworden?

  20  Op wat voor wijse en door wie?

  21  Ofte eenige van voorscr. mannen ter selver tijt niet in gedrongen hebben naar het slaapkamertje, daar de voornoemde Maria Janssen met Anne Vonken was?

  22  Welke die waeren?

  23  Ofte Anna Voncken doenmaels deselve Maria Janssen niet heeft naar de deure uijtgestoten?

  24  Ofte hij deponent doenmaels in de keuken ofte in gemelt slaapkamertje was ?

  25  Hoe hij uijt de handen van de voorscr. geweldadigers ontkomen is?

  26  Ofte ook eenige van die gewapende mannen buijten huijs waeren oppassende en hoe veel?

  27  Ofte die geweldadigers dus de voornoemde Maria Janssen niet ontvoert hebben en of gemelde Anna Vonken niet mede is weggegaan?

  28  Hoe veele sij te saemen waeren bij de voorscr. ontvoeringe?

  29  Waar naar toe sij met de voors. Maria Janssen gegaen sijn en deselve gebrogt hebben?

  30  Of immediaet daer naer niet buijten de keuken deure aldaar is gevonden geweest een scheede van een pallas onder met ijser beslag en boven met een ijsere kramp?

  31  Ofte sij schutten hunne ontweldigde snaphaenen ten getalle van elf met eene piek des anderen daegs niet hier en daar onder wege en op het veld verspreijdt weder gevonden hebben, sijnde eene snaphaen kromp en eene in stukken geslaegen

  32  Wat hier de deponenten verders deses aangaende kennelijk is.

  §  Cætera suppleat æquissimus judex auditor In en op alles etc.

(onderstond) Implorerende
(was getekent) L.W. van den Heuvel
  Gecollat. en geauth. binnen
 Maestricht den 20 jan. 1764

Per Copiam
Hubert Nolens scab. loco secr.

 -

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER