DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Uikhoven

Entree                Varia                Uikhoven

Verhoor van Paulus Janssen 26 november 1763
• BHIC Den Bosch • Raad van Brabant 545 •

 

Personeele Responsiven van
Paulus Janssen gedetineerde
op den ouden stadhuijse te
Maestricht
  over de
Articulen Interrogatoir geëx-
hibeert ter rolle der Heerlijck-
heijd Geul heden dato deses
  vanwegens
den Heer Crimineelen officier
der gemelte Heerleijckheijd Geul
nom. officij Informant

Den 26 November 1763

Is gecompareert Paulus Janssen Inwoonder van Geul, den welcken gevraegt over den inhoud van voorss. interrogatoir

Verklaert op den 1 art. genaemt te wesen Paulus Janssen, gebortig van Geul en oudt ontrent de dertig jaeren.

Op den 2. art. segt voor palfrenier of Domestiq gewoont te hebben bij de Douariere van den Hoog wel Gebore Heer Grave van Geul

Op den 3. art. segt een suster te hebben genaemt Maria Janssen

Op de 4. art. verclaart dat sijne voorss. suster in het tweede jaer gewoont heeft bij Leonard Deckers tot Uijkhoven

Op den 5 art. verclaert dat over ontrent vijf weecken geleden sijne voorss. suster ten voormelden huijse tot Uijkhoven bewaert wierd door de schutten van Reckheim

Op den 6. art. verclaert dat hij gedetineerde geen complot geformeert heeft om sijne voorss. suster te verlossen.

Op den 7. art. verclaert niet te weten van enig complot als seggende dat hij had hooren seggen dat het vreemde menschen geweest waren, die sodanig complot gemaekt souden hebben.

Op den 8. art. Verklaert dat bij het voorss. complot niet geweest te zijn, veel min hetselve te hebben geformeert, en nog minder dat hij met hetselve soude gegaen zijn nae Uijkhoven om sijn voornemen werkstellig te maken. Voor reeden gevende dat hij s'avonds ten tien uijren in de keucken op het Casteel geweest is, waar nae hij de peerden in sijn stal heeft besorgt en als doen sig nae bed begeven heeft op sijne gewoone slaapkamer op het Casteel. Daerbij voegende dat vermits het Casteel s'avonds gesloten word, het bdus niet mogelijk is voor iemand om bij nagt van het Casteel af te komen.

Op den 9. art. verclaert niet tot Uijckhoven op voorss. nagt geweest te zijn, maer wel den wag(dag?) van te voren, als wanneer naer Reckheim gaen moeste wanneer als doen in passant tot Uijkhoven geweest is ten huijse van Leonard Deckers.

Op den 10. art. verclaert geensints in voorss. huijs met geweld in de keucken gevallen te zijn, nog geen sabel in de hand gehad te hebben alsoo hij daar niet geweest is en dus veel minder geassisteert soude geweest sijn met gewapende mannen.

Op den 11. art. weet van sulcke gewapende menschen niet te seggen.

Op den 12. art. weet daer niets van.

Op den 13. art. weet mede daer niets van.

Op den 14, 15, 16 en 17 art. verclaert van den inhoud derselve niets te weten.

Verklaerende generaliter anders niets te weten van dit geheele geval, als wel gehoort te hebben dat eenige Vreemde personen des Gedetineerdens suster souden hebben weggebrogt. Sonder te weten, waar nae toe, nog welcke personen sulxs souden gedaan hebben

(onderstont) Naer gedaene voorleesinge heeft den gedetineerde daar bij gepersiteert in dese
geteekent met een Cruijsken
(was gehandmerkt als volgt) Dit is de hand + merk van Paulus Janssen verclaerende niet te konnen schrijven
(onderstont) Nobis præsentibus
(was geteekent) M.Corstius scabinus, JZ Breberenus van Dijck scabinus, Hubert Nolens scabinus

 -

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER