DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Uikhoven

Entree                Varia                Uikhoven

Vragen voor verhoor van Paulus Janssen 26 nov. 1763
BHIC Den Bosch • Raad van Brabant 545

 

Articulen Interrogatoir
  voor
Den heer officier deser Heer-
lijckheden
  omme daerop te verhoren
Paulus Janssen Gedetineerde
op den ouden Stadhuijse
te Maestricht bij vergunning
van Territoir
  Art. 1
Hoe hij gedetineerde genaemt is en waer vandaan geboren en welken ouderdom hij heeft
 
  Art. 2
Of hij gedetineerde niet gedient heeft voor Palfrenier ofte Domestique bij de Hoog  Welgeboren Vrouwe Gravinne van Hoensbroeck Geul, Douariere

  Art. 3
Of hij Gedetineerde niet en heeft een suster genaemt Maria Janssen

  Art. 4
Ofte deselve niet en is geweest tot Uijckhoven ten huijse van Leonard Deckers

  Art. 5
Ofte deselve niet bewaart wierde door eenige schutten van Reckheim?

  Art. 6
Ofte hij Gedetineerde niet met een complot geassisteert heeft om deselve  te verlosen uijt haere detentie?

  Art. 7
Ofte niet hij gedetineerde voors. complot gemaakt heeft

  Art. 8
Ofte hij gedetineerde voors. complot geformeert hebbende  met sijn met sijn bijhebbende geselschap niet is gegaen naer Uijckhoven om sijn voornemen werkstellig te maeken?

  Art. 9
Ofte hij Gedetineerde tot Uijkhoven gekoemen sijnde niet is gegaen ten huijse van Leonard Deckers?

  Art. 10 Ofte hij Gedetineerde aldar gekomen sijnde niet met geweld de keuken van voorss. huijse is komen invallen met eenen sabel in de hand hebbende, geassisteert met andere gewapende mannen?

  Art. 11
Welcke gewapende mannen deselve waren?

  Art. 12
Wat voor soort wapenen deselve hadden?

  Art. 13
Waar sij aen deselve wapenen gekomen zijn en waer deselve gekregen hebben?

  Art. 14
Ofte hij Gedetineerde en de verdere gewapende mannen de aldaar sijnde schutten niet overrompelt hebben en hun meester gemaackt hebben van hunne wapenen?

  Art. 15
Waar dezelve de voorss. wapenen gelaten hebben

  Art. 16
Ofte hij Gedetineerde en sijn bij hebbende geselschap naer de gedaene overrompelinge van de wagt de geseijde Maria Janssen uijt haare detentie genomen hebben en met haar weggegaen sijn mede nemende de snaphanen van de schutters

  Art. 17
Waarnae toe hij gedetineerde en verdere geselschap met Maria Janssen gegaen zijn en waer sij de voorss. Maria Janssen gelaten hebben?

(onderstont) cætera suppleat solentia Dominorum auditorum
(was geteekent) L.W. Van den Heuvel

Per Copiam
Hubert Nolens scab. loco secret.

 Gecollat. & Geauth. binnen
 Maestricht den 20. Januarij
  1764


 -

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER