Documenten
Bokkenrijders en hun afstammelingen

Terug naar entree


Verslag van de Gerechtsbode van Schinnen van een bezoek aan Hendrick Petri
27 jan. 1747    RHCL Maastricht    LvO 2024Den onderschreven Gerichtsbode der Heerlicheijt ende Justitie van Schinnen relateert mits desen hoe dat hij op den 25 Januarij - 1745 is geweest ten huijse van Hendrick Petri. Sulxs door orders van den gerechte van alhier, welcke hij gerne oock volgens sijnen Eedt ende plicht heeft willen achtervolgen ten fine van uijthuringe der mobiliaire effecten van de weeskinderen van Tewis Schuttiens. Soo ist den selven onderschreven in sijne gedaene Exploiten geturbeert door Hendrick Petri als voormunder der voors. weeskinderen. Signantelijck, dat hij om te voltrecken sijne officie, niet alleen is geslaegen met de smieke, maer boven dien de gehele justitie door voors. Petri is uijtgekreten worden voor schelmen. Verclaerende sulxs onder mijnen Eede hier vorens gestipuleert te sijn overvaeren. Sulxs ter presentie van Joannes Schuttiens, welcken altoost in cas van noode noijt met gewissen waerheijt sal derven ontkennen.
Aldus verclaert ende geattesteert den 27 Januarij 1745
Theves Claessen


EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER