DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Bok

PROCESSTUKKEN

Entree                Documenten               Processtukken                Jabichs

Bok

Request van Joh. Claassen voor Lambertus Smeets, 15 juli 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1177Gesien dit neffens staende request mitsgaeders gehoort dheer Lt. Hoogdrossard, Scheepenen voor in alles te disponeeren, Lasten aan Lambertus Smeets om sig op den Landshuijse in detentie te stellen, quo facto zal naders gedisponeerd worden soo als bevonden sal worden te behooren.
Actum in judicio extraordinario binnen Vlackenborg den 15 julij 1773
Coram de Scheepenen VCraen, Swildens, Pelt, Wintgens et Nijssen
Ter ordonnantie
 L.G. Pelt
scabinus loco secr.
Aan de WelEdele Edele
Eerentfeste Heer Luijtenant
Drossart en Scheepenen der
Hoogbanke van Heerle
Vertoont met alle submissie Joannes Claessen, inwoonder der voorschreve Banke te kennen gevende, hoe dat sijn schoonsoon Wijle Lambertus Smeets soo temereer is geweest van sig te laaten bepraten van seker vrouwspersoon met name Magdalena Cornips en de vrouw van de Heep sonder twijfel aan Ued. wel bekend, om sulke Vagebonten, den alreeds voor hunne misdaden de Galge hebben moeten beklimmen, soo danig door sijne onnoselheijd geannimeert hebbe, om deselve bij nagte van de voorschreve gehangen persoonen van de galge af te doen. Soo ondertusschen dat WEd Agtbare heere, in ervarenisse gekomen sijnde, dat al de genige den voors. misdaders afgedaan hebben, daar ontrent alhier in hegtenis gebrogt sijn, daar ontrent hier in Hegtenis gebrogt sijn, dewelke nogtans door klijne pene sijn worden onthegt.
Nogtans den zelve Lambertus Smeets heeft sig fugitief moeten begeven uijt dese Landen. Waarom den Remonstrant namens sijne voorschreve schoonsoon nochtans onnosel daar toe gebragt sijnde, submittient sig aan deselve pene dewelke de andere afdoenders daarom hebben moeten onderstaan, op dat naderhand op vrije voet in desen Lande gelijk hij te vooren is geweest mag volstaan. En in cas dat UEd Agtsbare Heere nog niet soude content wesen om hem in de selve straf te laaten onderstaan, soo is het dat denselve nog onwetent sijnde sig heeft moeten fugitief geeven, nogtans sig onderwerpen aan het geene UEd. Agtbare Heere  niet publiek maar in giseling soude condemneren, het sij voor eenen tijd van twe, drij of vier dagen, alsoo UEd. het sullen goed vinden.
Het welk doende
Johannes Claessen

EMAIL


Naar boven

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER