DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GEVOLGEN VAN DE VONNISSEN

Rekest tegen Lambertus Smeets, 7 oktober 1773
Rijckheyt Heerlen ē Schepenbank Heerlen 1177

Entree   Documenten   Processtukken   Naar 'gevolgen vonnissen'   Jabichs


[In de marge] Gesien de neffenstaande Requeste, Schepenen der Vrijheijd ende Hoofdbancke Heerlen lasten aan Lambertus Smeets, aan ons vonnis in dato den (vue) inwendig agt daegen nae insinuatie deeses te voldoen, wederomme sal hebben te stellen in gijsselinge op den Landshuijse van Valkenborg  soo lange tot dat d'amende  met alle costen sullen weesen voldaan. A ... bode van deesen appointemente.
Actum in judicio extraordinario binnen Valkenborg den 7 october 1773
Coram de schepenen Swildens, Pelt VCotzhuijsen, Wintgens en Nijssen.
Ter ordonnantie
J.B. VCotzhuisen
Secretaris
[En] Den geregtsbode J.J. Stroijck relateert de bovenstaande appointement aan Lambertus Smeets op heeden den 15 october 1773 behoorlijk geÔnsinueert te te hebben.
Heerlen dato als voor
Aan d'Eedele Eerentf. Heeren
Schouth en Scheepenen der
Vrijheijd en hooftbancke Heerlen
Verthoont reverentelijck den den Lt. HoogDrossard deeses Landt hoe dat Lambertus Smeets is worden gecondemneert in eene ghijselinge van 2 daagen te waeter en te broot, alsmeede 10 Rijcksdaelders amende, en alle costen uijt oorsaaken dat denselvenook geŽmancipeert hadde om galge binnen deese bancke staande te berooven en geassisteert daervan af te neemen het cadaver van Peter Jabigs aldaer geŽxecuteert.
Dat den heer suppliant denselven wel hadde willen uijt sijne gijselinge ontslaan, op vaste belofte van de amende en alle costen illus te voldoen.
Dat denselven sich echter alsnu weijgeragtig thoont om de amende benevens de costen te betaalen, maar rondborstig uijt declareert niets schuldig te sijn.
Hoe seer differente reijsen is worden geÔnterpelleert om een en andermaalen bij den heer suppliant te koomen edog vrugteloos.
Twelck is streckende tot vilipendie [verachting] van justitie, en daardoor het vonnis van UwEd.  Eerentfeste illusoir gemaekt word. Strijdig teegen het Placaete de anno  1704 waarbij vast gestelt word, dat chargelijcke persoonen in ghijselinge en gevangenissen moeten gestelt worden.
Waaromme versoekt den heer suppliant dat hij mag worden geauthoriseert om gemelden Lambertus Smeets alnu in ghijselinge op den Landshuijse van Valckenborg te stellen tot so lange denselven de amende en gerechtscosten beneffens de ..omenta  van advocaeten na voorgaande taxaet sal voldaan en betaalt hebben.
Twelck doende
L.G. Pelt
Procureur
 


Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER