DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Damoiseaux

PROCESSTUKKEN

Rekest 4 jan 1775 pastoor Damoiseaux aan de Luitenant-Voogd en Schepenen van Valkenburg
RHCL Maastricht ••••• LvO   8169

Naer gedaene lectuur Scheepenen van't Hoog gerecht der Stadt en Vrijheijdt Valkenborg communiceeren neffenstaende Requeste aen de Heer Luitenant-Drossard ten eijnde om te dienen van desselfs belang. Actum in Judicio Extraordinario 4. Januarij 1775
    Ter Ordonnantie
    PVandenHeuvel
       secretaris
Aen D'Eedele
Agtbaere Heeren
Luitenant-Voogd en Scheepenen
der Stad en Vrijheijd
ValkenborgGeeft met Schuldig respect en Eerbied te kennen den zeer Eerwaarde Heer M. Damoiseau Pastoor tot Oud Valkenborg, Territoir van Hare Keizerlijke Majesteit, hoe dat hij door 't hoog officie deezes Lands oft Wijlen D'Heer Lt.Drossard Farjon is worden gerequireerd en een en ander maal aengezogt om de Criminele in Detentie gezeten hebbende op den Landshuijze te Valkenborg, en geëxecuteerd, als Roomsch Priester bij te staen, hetgeen hij Suppliant ook uijt eene mensch Lievendheid heeft geaccepteerd niets tegenstaende hij Suppliant op een ander jurisdictie was Woonende.

Dat hij Suppliant ingevolge sijne priesterlijke Functie ende Plicht die Crimineelen in't Rouw Winter Saisoen bijnaer alle nagten van S'avonds acht uuren tot S.morgens 4 a vijf uren toe heeft bijgestaen, geadhorteerd en Vermaend.

Zodanig dat hij half bevroozen en sijne kleederen vol Luijzen en onsijffer van daer weg gegaen is, Zo als hij Suppliant het een en ander door irreprochabele getuijgen can bewaerheeden.

Dat den Suppliant als nu tot sijn grootste hertzeer en voor alle sijnen iever en moeijten die hij ontrent die crimineele geëxecuteerdens heeft aengewendt (Zonder dat 't sijne plicht was of daertoe koste gedwongen worden) heeft moeten ondervinden dat hij namens U hoog officie niet alleen is worden gearresteerd en in gijselinge gesteld, maer Personelijk op artikelen ter Criminele Rolle overgegeven heeft moeten antwoorden, en dus met het voornoemde hoog officie in een cosbaar proces staet te geraeken.

Niettegenstaende hij noijt sijne Priesterlijke functie ontrent de geëxecuteerdens heeft te buijten gegaen, Zo als hij bereed is met Solemneelen Eede te bevestigen.

Dat hij Suppliant niet in staat zijnde om eene Crimineele procedure tegen t'hoog officie uijt te staen, als hebbende eene kleene pastorije waervan hij nauwelijks als een eerlijk man can subsisteren, en vervolgens sig in geen oppositie tegen't hoog officie wilt zetten.

Redenen Waeromme den suppliant sig is Wendende tot UEdele Achtbare Ten Fine UEdele Achtbare Præmissij attentis en in Consideratie nemende Dat hij Suppliant die moeijten niet anders aengenomen heeft gehad als om sijnen Even naesten bij te staen, deeze Zaeke, en Voor Zo Verre uijt een al te verre gaenden iever als andersints soude gepeueert? hebben, met het hoog officie composibel te verclaeren, hier op UEdele achtbare favorabele Dispositie bij deezen Verzoekende
..........T'Welk Doende

..........M. Damoiseaux Pastor
..........tot Oudtvalckenborgh

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER