DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenProcesstukkenenIn de gevangenis


Bijdrage kinderen van Frans Willem Heusschen in de kosten
van levenslange detentie — Rijckheyt Heerlen Notariëel Archief 95 akte 123
Met dank aan Harry Pluymaekers

                      


...den 15 maij 1774

Contributie
........van
De kinderen van Frans Willem Heusschen
........op
Joannes BoestOp Heeden den vijftienden December seeventien hondert vier en seeventig, Compareerden voor mij voor mij ondergeschreven Notaris openbaer, geadmitteert bij den Souverainen Rade en Leenhove van Brabant in s'Hage tot Heerlen Resideerende en in presentie der getuijgen naargenoemt Maria Heusschen inwoonderse van Voerendal meerderjaerige Jonge Dogter, Joannes Kreekels in huwelijk met Odilia Heusschen inwoonder in den Vraak Banke van Heerlen, Joannes Heusschen meerderjaerige Jongman inwoonder in't Wustenraed en Anna Heusschen meerderjaerige Jonge Dochter meede inwoonderse in't Wustenraed Banke van Climmen, Sig sterk maekende en meede Caveerende voor hun nu absenten Broeder en Swaeger Respectivelijk Chtistiaen Heusschen, alle kinderen van Frans Willem Heusschen en wijlen Anna Elisabeth Boesten.
Dewelke Comparanten te kennen gaven, hoe dat sij soo ongelukkig waeren, Dat hunnen vaeder voormelt door en van wegen het hooge officie s'Lands van Valckenborg, waere geapprehendeert geworden, en op den landshuijse tot Valkenborgin Stricte Detentie gestelt.
Dat der Comparanten vrienden en bloedverwanten vreesende voor quaede en infamante gevolgen deeser apprehensie te Raade waeren geworden sig te addresseeren aan de hooge Overigheijd, en bij deselve gratie te versoeken, om den gedetineerden van een Schandelijke Straffe te bevrijden en voor altoos ergens te mogen Confineeren.
Dat egter de voorszegden hunne Bloedverwanten wel souden willen de Costen hiertoe noodig tot hunne laste neemen - egter ook van hun Comparanten als allernaaste aanverwanten van den gedetineerden soo veel mogelijk verseekeringe wilden hebben voor de Jaarlijkse Confinement Costen en onderhoud van den gedetineerden, T'welk de Comparanten Considereerende in alle Reedelijkheijd en billickheijd te bestaan.
Soo verklaarden deselve Ten Effecte van dien niet alleen te assigneeren, de Revenuen van de goederen door Doot van hunne moeder op hun gedevolveert en bij hunnen voormelten vaeder in togte beseeten wordende maar ook naar doot van hunne Grootmoeder Anna Vernaus weduwe Jan Boest de Revenuen van die goederen die werklijk door doot van voormelte hunne moeder op hun Comparanten gesuccedeert sijn, omme deselve voor soo veel toerijkelijk tot Confinement en onderhoud kosten geduurende hun vaeders leeven te worden geEmploijeert.
Ten dien eijnde mits en Cragte deeses verklaarende Comparanten magtig te maaken en te Constitueeren hunnen oom Joannes Boest, om de voorszegde goederen te verpagten, de pagt penningen daaruijt provenieerende, naar aftreck van de lasten te emploijeeren tot onderhoud van hunnen voormelten vaeder.
Meede Compareerde alhier present Joannes Boest, denwelken verklaarde t'geene wes voorszegt te accepteeren.
Aldus gedaan ende gepasseert op Ten Eschen dato als boven in presentie van Joannes en Lodewijk Weijers inwoonders van den Eschen hiertoe versoght.

Dit is het + handmerk van Marie Heusschen
........schrijvens onervaeren
Dit is  het hand + merk van Joannes Kreekels
........schrijvens onervaeren
Dit is het hand X merk van Joannes Joannes Heusschen
Dit is het hand X merk van Anna Heusschen
........beijde meede schrijvens onervaren
Joannes Boest
Joannes Weijers
Lodewijck Wevs

........Qoud attestor
........J.B. VCotzhuijsen
........notarius publicus


Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER